Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2005

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) bylo v r. 2005 sdruženo 2300 vědeckých a pedagogických pracovníků v oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve čtyřech odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. Celou činnost koordinoval Výbor JČMF. Jeho předsednictvo pracovalo ve složení: předseda - doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., místopředsedové - doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., tajemník - doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., hospodář - doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., předseda ČMS - prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., předseda ČFS - RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., předseda SUMA - RNDr. Václav Sýkora, CSc., předseda FPS - prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Předsedou kontrolní komise byl RNDr. Petr Dolanský. Předsednictvo Výboru JČMF se scházelo pravidelně jednou měsíčně a Výbor JČMF se sešel na dvou plenárních zasedáních.

1. Činnost společností a odborných sekcí JČMF

a) Česká matematická společnost JČMF (ČMS)

ČMS uspořádala tyto odborné akce:

33. zimní škola abstraktní analýzy

Konference ROBUST 2005

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice SVOČ 2005, Nečtiny, 24.-26.5.2005

1. česko-katalánská konference v matematice, Praha 27.-28.5.2005

Vzpomínkové odpoledne na prof. M. Zlámala

ČMS se účastnila na aktivitách Evropské matematické společnosti. Pražská redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. ČMS tak získává větší množství odborných knih, které jsou předávány knihovně MFF UK v Praze a jsou tak k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt für Mathematik. Jedním z výsledků této činnosti je zisk produktů Zentralblattu pro šest odborných pracovišť v ČR. ČMS se dále zapojila do přípravy projektu Evropské digitální matematické knihovny. Bylo vydáno 61. číslo členského bulletinu Informace ČMS.

b) Česká fyzikální společnost JČMF(ČFS)

ČFS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:

Fifth International Workshop and Summer School "Towards Fusion Energy - Plasma Physics", Kudowa Zdrój, 6.-10.6.2005

International Summer School "Science and Technology at Nanoscale", Tři Studně 6.-11.6.2005

10th Symposium on Surface Physics, Praha 11.-15.7.2005

Konference Plasma 2005, Opole 6.-9.9.2005

Symposium in Memory of Georg Placzek, Brno 21.-24.9.2005

Konference Dynamical Properties of Solids, Český Krumlov 27.9.-1.10.2005

ČFS spolu se Slovenskou fyzikální společností a JSMF uspořádala tyto akce:

Dny lékařské biofyziky, Valtice 25.-27.5.2005

15. konference slovenských a českých fyziků, Košice 5.-8.9.2005

Odborné skupiny ČFS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tématikou (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře z biofyziky, fyziky plazmatu, historie fyziky a další).

Byla vydána videokazeta série Cesty k vědění "Urychlovače a detektory", která na filmovém festivalu Techfilm získala cenu rektorky Univerzity Hradec Králové.

Zástupci ČFS se zúčastnili jednání Rady Evropské fyzikální společnosti (EPS) a udržovali pravidelné styky se Slovenskou, Polskou, Maďarskou, Rakouskou a Německou fyzikální společnosti, a dále s britským Institute of Physics

Odborná skupina geofyziky ČFS se účastnila činnosti nově vytvořené geofyzikální společnosti European Geosciences Union.

ČFS spolu s dalšími složkami JČMF zajišťovala akce v rámci Světového roku fyziky 2005 vyhlášeného OSN pod patronací UNESCO.

S podílem JČMF bylo vydáno několik popularizačních knih:

L. Eckertová: Cesty poznávání ve fyzice

I. Kraus: Příběhy učených žen

I. Štoll: Historky o slavných fyzicích a matematicích

Z. Kluiber: Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží

M. Libra, V. Poulek: Solární energie

F. Fabian, Z. Kluiber: Fyzika a pravděpodobnost

A. Einstein: Teorie relativity

Podle návrhu JČMF byla vydána příležitostná poštovní známka. Byly uspořádány dvě tiskové konference, jeden diskusní večer a dva přednáškové večery věnované fyzikům A. Žáčkovi, B. Kučerovi a V. Trkalovi. Bylo uspořádáno sympozium ke 100. výročí narození V. Petržílky a vzpomenuto 110. výročí narození V. Dolejška. Uskutečnila se řada vystoupení našich fyziků v rozhlase a v televizi. Vyšla řada článků v novinách a v časopisech. V odborných časopisech vydávaných JČMF byly publikovány podrobnější články k fundamentálním pracím A. Einsteina z roku 1905, které inspirovaly vyhlášení Světového roku fyziky 2005. Pro studenty základních a středních škol byly uspořádány speciální soutěže s fyzikální tematikou. Velmi živá byla i účast s fyzikálními demonstracemi na akci Věda v ulicích pořádané Českou hlavou. Zahajovací konference "Fyzika pro zítřek" v Paříži se zúčastnili zástupci JČMF a 9 vybraných studentů, úspěšných řešitelů fyzikálních soutěží. Multimediální pořad "Relativity - 7x NO" (Obdržálek) se umístil mezi finalisty soutěže firmy Pirelli.

c) Společnost učitelů matematiky JČMF (SUMA)

SUMA pokračovala ve spolupráci s orgány školské správy a vzdělávacími centry na řešení otázek kurikulární reformy v našem vzdělávacím systému.

Uspořádala tyto odborné akce:

Dva dny s didaktikou matematiky, Praha 10.-11.2.2005

Setkání učitelů matematiky "Ani jeden matematický talent nazmar", Hradec Králové 14.-16.4.2005

II. letní škola didaktiky matematiky, Uherské Hradiště 15.-18.8.2005

Celostátní seminář pro učitele matematiky středních odborných škol, Pardubice, 21.-23.9.2005

Setkání učitelů matematiky "Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let", Hradec Králové 13.-15.10.2005

Konference "Užití počítačů ve výuce matematiky", České Budějovice 10.-12.11.2005

Přehlídka SVOČ v didaktice matematiky, Herľany 9.-10.6.2005

Závěry odborných akcí byly předány MŠMT. SUMA také zajišťovala recenze učebnic matematiky navrhovaných k zařazení do seznamu učebnic schvalovaných MŠMT.

Od září 2005 zahájila SUMA práce na projektech Evropského sociálního fondu s názvem Podíl učitele matematiky 2. st. ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu. Těmito projekty se bude JČMF ještě výrazněji podílet na kurikulární reformě v našem školství. V roce 2005 proběhly přípravné práce, bylo zahájeno zpracování inovačních textů pro přípravu učitelů matematiky na 2. st. ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

d) Fyzikální pedagogická sekce (FPS)

FPS se významně podílela na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro výuku fyziky na středních odborných školách.

Uspořádala nebo se spolupodílela na následujících odborných akcích:

10. Veletrh nápadů učitelů fyziky, Praha 24.-27. srpna 2005

Konference Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice, Telč 15-16. září 2005

Seminář "...aby fyzika žáky bavila...", Vlachovice 19-22.10.2005

Celostátní soutěž o nejlepší diplomovou práci z didaktiky fyziky, Hradec Králové 23.6.2005

Specializovanou činnost vyvíjela sekce ve svých odborných skupinách - pro výuku fyziky na ZŠ, pro výuku fyziky na gymnáziích, pro výuku fyziky na odborných školách a pro využití počítačů ve výuce fyziky. FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky.

2. Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Všechny pobočky se rovněž intenzivně věnovaly přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalším akcím pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení pokračoval 14. ročník semináře z historie matematiky, v němž se uskutečnilo 10 přednášek. U příležitosti 100. výročí narození Františka Vyčichla se JČMF podílela na uspořádání Semináře z aplikované matematiky a vydání sborníku. Pokračovaly také práce na dokumentaci náhrobků významných českých matematiků a fyziků na Olšanském hřbitově v Praze. Zástupci oddělení se podíleli na uspořádání výstavy o Bernardu Bolzanovi v Těchobuzi a na odhalení pamětní desky Václavovi P. Kirwitzerovi v Kadani. Oddělení uspořádalo 6. ročník semináře "Matematika na vysokých školách" ve dnech
5.-7. září 2005 v Herbertově u Vyššího Brodu.

Fyzikální oddělení pokračovalo v pořádání seminářů z aktuálních problémů fyziky koncipovaných jako mezigenerační setkávání členů oddělení. Byly to: P. Kubeš: Záhady kulového blesku (23.3.) a K. Kůsová: Křemíková nanotechnika (7.12.).

Výbor oddělení se podílel na organizaci a propagaci akcí Světového roku fyziky. Věnoval se také aktuálním otázkám výuky fyziky na různých typech škol.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2. stupně ZŠ, a to ve spolupráci se SPŠST v Panské 3 v Praze 1. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na konferencích organizovaných SUMA a FPS. Oddělení také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách. Podílelo se na pořádání Didakticko-matematického semináře na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Významná byla účast všech oddělení při pořádání korespondenčních seminářů z fyziky, matematiky a programování ve spolupráci s MFF UK v Praze.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pořádala pobočka přednášky pro studenty středních škol. Pro učitele základních a středních škol organizovala pobočka odborná setkání s přednáškami z matematiky a fyziky.

Pobočka Pardubice

Většina akcí pobočky se soustřeďovala na žáky základních a středních škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a korespondenční seminář Mates. Podílela se na organizaci Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ a SOU v Pardubicích. Pořádala semináře pro nadané žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií a dále pro zájemce o matematiku na Univerzitě Pardubice. Vedla astronomický kroužek spojený s pozorováním oblohy pro veřejnost.

Pobočka Hradec Králové

Činnost pobočky byla zajišťována především pracovníky katedry matematiky a katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost, jejichž náplní byly současné otázky ve vyučování M a F, příprava Rámcových vzdělávacích programů z matematiky a fyziky a témata ke Světovému roku fyziky. Pokračovala spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové.

K hlavním akcím patřilo spolupořadatelství celostátních konferencí "Ani jeden matematický talent nazmar" ve dnech 14.-16.dubna a "Jak učit žáky matematiku ve věku 11 - 15 let" ve dnech 13.-15. října v Hradci Králové.

V práci s mládeží pokračovala tradiční organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Pobočka se podílela i na orga­nizaci slavnosti udílení cen Premium Bohemiae 2005 pro studenty.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele. Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky a s katedrou fyziky TU Liberec pořádala odborné přednášky. Uspořádala konferenci "Prezentace matematiky" v září 2005. V listopadu 2005 uspořádala seminář "Rozvíjení talentu k matematickému myšlení u studentů středních škol".

Pobočka Ústí nad Labem

Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu. Ve spolupráci s katedrami matematiky a fyziky Pedagogické fakulty UJEP pořádala také odborné semináře. Uspořádala Letní školu učitelů matematiky a fyziky. Zvláštní pozornost věnovala propagaci významu fyziky pro společnost popularizačními přednáškami pro studenty středních škol, UJEP i pro širší veřejnost a besedami ve sdělovacích prostředcích.

Pobočka České Budějovice

Pobočka vyvíjela bohatou činnost při pořádání matematické a fyzikální olympiády. Dále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU organizovala přednášky domácích i zahraničních odborníků pro veřejnost. Podílela se na organizaci konference "Užití počítačů ve výuce matematiky" 10.-12.11.2005.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele a soustředění pro úspěšné řešitele. Podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci projektu Mladý Sisyfos. U příležitosti Světového roku fyziky uspořádala interdisciplinární seminář "Fyzika a náš svět" v Nečtinách 10.-13.1.2005 a konferenci "Moderní trendy v přípravě učitelů" v Srní na Šumavě 28.-30.4.2005. Pobočka se podílela na uspořádání konference "Modelling 2005" ve dnech 4.-8.7.2005 v Plzni a letní školy "Software a algoritmy numerické matematiky" ve dnech 12.-16.9.2005 v Srní na Šumavě.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka pořádala pravidelně čtrnáctidenně Interdisciplinární seminář ve spolupráci se ZČU. Dále organizovala jednou měsíčně seminář z dějin matematiky a přípravné kurzy z matematiky pro uchazeče o studium na vysokých školách.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala matematickou a fyzikální olympiádu, soutěže Klokan, Pytagoriáda, Archimediáda a semináře z matematiky a fyziky pro talentovanou mládež. Pořádala také odborné přednášky pro své členy. V březnu uspořádala setkání učitelů matematiky základních a středních škol jihlavského okresu.

Pobočka Brno

Pobočka pořádala matematické a fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla bohatá přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice, a to zejména ve formě cyklů s fyzikální a matematickou tématikou i s tématikou souvislostí přírodních věd a filozofie, a to na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě MU a na fakultách VUT.

Pobočka věnovala velkou pozornost Světovému roku fyziky. Uspořádala akci Albert Einstein: Jak vidím svět. Byl to cyklus přednášek z relativistické fyziky a výstava věnovaná Einsteinovu životu a dílu. Ve vydavatelství VUTIUM byla vydána Einsteinova kniha Teorie relativity. Ve dnech 21.-24. září spolupořádala mezinárodní sympozium věnované odkazu brněnského rodáka Georga Placzeka, světově proslulého fyzika, spojené s odhalením pamětní desky.

12.ledna 2005 pobočka spolu s ČMS uspořádala vzpomínkový seminář k 80. výročí narození významného brněnského matematika prof. M. Zlámala a 29. dubna 2005 připomněla 80. výročí narození významného brněnského fyzika George J. Schulze.

Pobočka Olomouc

Pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží, a to především na organizaci matematické a fyzikální olympiády i dalších soutěží. Pobočka je také koordinátorem celostátní soutěže Matematický klokan. Pobočka dále pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO. Pořádala také řadu odborných seminářů ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, pro učitele uspořádala semináře v cyklu Nové směry ve fyzikálním vzdělávání.

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala také semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele. Ve spolupráci s učiteli SŠ realizovala program zaměřený k problematice přijímacích pohovorů z matematiky na střední a vysoké školy. Spolupracovala i s průmyslem, zejména v oblasti informatiky metod a v počítačové grafice. Pobočka byla hlavním pořadatelem semináře s mezinárodní účastí MAKOS 2005.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu a zabývala se soustavně odbornou přípravou řešitelů MO a FO i učitelů na ZŠ a SŠ. Kromě toho organizovala další soutěže, a to Pythagoriádu, Matematického klokana, Koperníkův korerspondenční seminář a 3. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu (Ostrava, 16.9.2005). Dále organizovala Letní soustředění řešitelů MO a FO (Dolní Lomná, 1.7.-7.7.2005), 12. ročník Konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky (Ostrava, 4.2.2005), 16. ročník Mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu V. Jarníka (Ostrava, 4.4.-7.4.2005) a 14. mezinárodní seminář Moderní matematické metody v inženýrství (Dolní Lomná, 30.5.-1.6.2005). Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou uspořádala cyklus didaktických seminářů a ve spolupráci s VŠB - TU cyklus seminářů z teorie diferenciálních rovnic.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěže Matematický klokan, Pythagoriáda pro žáky ZŠ a Turnaj mladých fyziků. Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře. Dále organizovala Matematický korespondenční seminář.

Pro členy pobočky i širší veřejnost pořádala cyklus přednášek o moderní fyzice, na kterých přednášeli zvaní domácí i zahraniční hosté. Uspořádala mezinárodní konferenci RAGtime 7 s astrofyzikální tématikou.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Uspořádala Seminář aplikované matematiky v Praze ve dnech 26.-27.4.2005 ke 100. výročí narození prof. Františka Vyčichla a vydala sborník. Tradičně uspořádala již 13. konferenci v matematice studentů VŠTEZ v Černicích, 6.-8.6.2005 a vydala sborník. Průběžně udržovala kontakty s katedrami matematiky VŠTEZ. Komise se angažovala i ve vyhledávání nadaných středoškolských studentů.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách

Organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky. Uspořádala konferenci Problémy výuky fyziky na vysokých školách technických ve dnech 14.-15. září 2005 v Brně.

Terminologická komise pro fyziku

Sledovala pronikání evropských a světových norem do naší fyzikální terminologie a vyjadřovala stanoviska k normám přebíraným z Evropské unie a k jejím překladům. Zabývala se aktualizací Hesláře Terminologického slovníku fyziky z hlediska nových norem.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky

Uspořádala VII. seminář z historie matematiky v Jevíčku 22.-25.8.2005 se seminárními materiály.

Komise pro práci s talentovanými žáky

Uspořádala 7. republikovou konferenci vítězů matematických, fyzikálních, programá­torských, chemických a biologických soutěží ve šk. r. 2004 - 2005 v Kladně 29.11.2005 ve spolupráci s nově založenou Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Spolupracovala s Asociací pro mládež, vědu a techniku (AVAMET) a s Institutem dětí a mládeže MŠMT. Organizovala semináře pro talentované středoškolské studenty a zajišťovala jejich zapojení do domácích i mezinárodních soutěží, zejména Turnaje mladých fyziků. Komise připravila výběr úspěšných středoškolských studentů k účasti na zahajovací konferenci ke Světovému roku fyziky v Paříži a zajistila vystoupení vybraných studentů na různých příležitostných akcích v průběhu roku.

Komise pro historii matematiky

Tato komise pracovala jako společná pracovní skupina při JČMF a SDVT. Zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a spolupořádala semináře pro vyučující dějin věd a techniky na středních a vysokých školách.

Propagační komise

Komise zajišťovala rozsáhlou popularizační a propagační činnost v rozhlase, v televizi i v novinách a časopisech při příležitosti Světového roku fyziky 2005. Pečovala o internetovou stránku speciálně zřízenou k této příležitosti. Podílela se na zajištění několika knižních publikací a uspořádání tiskových konferencí. Podporovala pořádání přednášek i přednáškových cyklů na různých školách a ústavech. Všechny aktivity jistě přispěly ke zvýšení prestiže přírodních věd v širší veřejnosti, zejména u mladé generace.

Společnost pro geometrii a počítačovou grafiku

Pořádala semináře pro učitele vysokých a středních škol zabývající se geometrií a počítačovou grafikou. Činnost vykonávala v mezinárodní spolupráci s nově ustavenou International Society for Geometry and Graphics (ISGG), jejíž je členem.

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží:

Na 46.mezinárodní matematické olympiádě 8.-19.7. 2005 v Méridě v Mexiku naše družstvo získalo jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Na 36. mezinárodní fyzikální olympiádě 15.7.-23.7.2005 v Salamance ve Španělsku naše družstvo získalo jednu stříbrnou medaili a čtyři čestná uznání.

Na 18. mezinárodním turnaji mladých fyziků 14.-21.7.2005 ve Winterthuru ve Švýcarsku se umístilo na 12. místě mezi 25 zúčastněnými družstvy.

JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 18.3.2005. V České republice se této soutěže zúčastnilo 252 500 žáků.

Byl uspořádán 13. ročník celostátní matematické soutěže SOŠ 1.4.2005 ve Valašském Meziříčí, které se zúčastnilo 1968 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

5. Ediční činnost

JČMF v roce 2005 vydala:

50. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1500 ks s finanční podporou RVS,

80. ročník časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 500 ks s finanční podporou MFF UK a FJFI ČVUT,

13. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 800 ks s finanční podporou RVS.

JČMF se také koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prometheus a při vydávání časopisu Školská fyzika Západočeskou univerzitou v Plzni.


Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz