Jste zde

Projev J. Kříže, předsedy komise pro talentované žáky, na oslavách 150. výročí

Vážení hosté, dámy a panové,

jak již předeslal pan předseda, vyhlašování a organizace různých soutěží pro talentované žáky a studenty na všech úrovních škol je jedním z cílů JČMF. Touto cestou přispívá Jednota ke zvyšování zájmu žáků a studentů o matematiku, fyziku a technické předměty, pomáhá vyhledávat talenty a motivovat talentované žáky a studenty do dalšího studia. Dovolte mi, prosím, abych Vás s těmito soutěžemi velmi stručně seznámil.

JČMF je přímým pořadatelem či odborným garantem těchto soutěží:

  • Matematická olympiáda - V tomto školním roce probíhá její již 61. ročník a je nejstarší předmětovou olympiádou u nás. Tisíce žáků řeší každoročně soutěžní úlohy na základních a středních školách v osmi věkových kategoriích. V nejvyšší kategorii A soutěž vrcholí celostátním kolem a ti nejlepší poté reprezentují ČR i na Mezinárodní matematické olympiádě a na Středoevropské matematické olympiádě. V roce 1985 vznikla ještě další kategorie matematické olympiády – kategorie P – programování. Je určena pro všechny středoškoláky bez rozdílu věku a zaměřuje se především na efektivní algoritmizaci problémů. Nejlepší řešitelé kategorie P, dostanou příležitost soutěžit na Mezinárodní olympiádě v informatice.
  • Fyzikální olympiáda, soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh, probíhá letos ve svém 53. ročníku. V současné podobě má FO 3 kategorie určené žákům základních škol a 4 kategorie určené žákům škol středních. Podobně jako v matematické olympiádě, v nejvyšší kategorii se mohu soutěžící dostat až do celostátního kola a být následně vybráni k reprezentaci na Mezinárodní fyzikální olympiádě.
  • Turnaj mladých fyziků je letos organizován v ČR po pětadvacáté. Na rozdíl od olympiád nejde o soutěž v řešení úloh. Soutěžní družstva dlouhodobě pracují za řešení poměrně široce zaměřených problémů. Při vlastní soutěži pak vždy proti sobě stojí zpravidla tři družstva. Jedno obhajuje svoje řešení daného problému, druhé družstvo předkládané řešení oponuje. Třetí družstvo na závěr zhodnotí vystoupení referujícího a oponujícího družstva. Svoje role si samozřejmě mezi sebou družstva mění. Turnaj mladých fyziků v jistém smyslu tedy simuluje práci vědeckých týmů. I tato soutěž má svoji mezinárodní variantu, jíž se ČR účastní.
  • Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ je obdobou Matematické olympiády pro SOŠ. Podle ročníku či typu školy se soutěží v 7 kategoriích letos již ve dvacátém ročníku soutěže. Soutěž je dvoukolová, nejlepší řešitelé školního kola se utkávají v kole celostátním.
  • Matematický klokan je jednokolová, nepostupová, mezinárodní soutěž pro žáky základních a středních škol. V ČR letos probíhá její 18. ročník. Ve stejnou dobu řeší stejné úlohy žáci na celém světě – v roce 2011 se zapojilo na 6 milionů soutěžících z pěti desítek zemí čtyř kontinentů.
  • Pro studenty vysokých škol pořádá JČMF Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a v didaktice matematiky. Vlastní soutěže probíhají formou česko-slovenských studentských konferencí, na kterých odborné poroty hodnotí představované práce v několika kategoriích.

Kromě zmíněných soutěží JČMF spolupořádá, či se podílí na organizaci, mnoha dalších soutěží a korespondenčních seminářů. Jmenujme některé korespondenční semináře – Pikomat v Praze, Brněnský korespondenční seminář, Matematický korespondenční seminář Severák, Matematický pražský seminář „Pra-se“, Seminář M&M. Z dalších soutěží pro žáky základních a středních škol jmenujme: Matematickou soutěž MaSo, Moravskoslezský matematický šampionát, Turnaj měst, soutěž Náboj, Středoškolskou odbornou činnost v oborech Matematika a statistika, Fyzika a Informatika, Astronomickou olympiádu, Matematický duel.

Pro studenty vysokých škol či čerstvé absolventy škol středních se JČMF, resp. její sekce, podílí na výběru stipendistů či organizaci soutěží – Stipendium Georga Placzeka, Soutěž o cenu prof. Babušky, Soutěž o cenu Vojtěcha Jarníka, Soutěž o cenu Milana Odehnala a dalších.

Rád bych se nyní ještě vrátil ke dvěma nejstarším soutěžím – matematické a fyzikální olympiádě, konkrétně k jejich mezinárodním kolům. Jak Mezinárodní matematická olympiáda, tak Mezinárodní fyzikální olympiáda jsou dnes velmi prestižní celosvětové soutěže, jichž se účastní více než 100, resp. 80 států ze všech kontinentů. Můžeme být hrdi na to, že Československo, a tedy tehdejší JČMF, stálo u zrodu obou těchto soutěží. Na první Mezinárodní matematické olympiádě v roce 1959 v Rumunsku soutěžili studenti z Československa se stejně starými matematiky z dalších šesti zemí bývalého východního bloku. První Mezinárodní fyzikální olympiády se v roce 1967 v Polsku zúčastnili studenti z pěti zemí – Polska, Maďarska, Československa, Bulharska a Rumunska.

Československo hostilo Mezinárodní matematickou olympiádu hned třikrát – v roce 1962 v Českých Budějovicích za účasti 7 států, v roce 1971 v Žilině za účasti 15 států už nejen evropských (zúčastnila se Kuba a Mongolsko) a nejen socialistických (účast Velká Británie, Rakouska, Nizozemska, Francie a Švédska). V roce 1984 už přijala Praha delegace ze 34 států čtyř kontinentů.

Mezinárodní fyzikální olympiádu zorganizovalo Československo dvakrát. V roce 1969 soutěžili v Brně mladí fyzikové z 8 států bývalého východního bloku. V roce 1977 přijeli do Hradce Králové soutěžící z 12 států včetně Spolkové republiky Německo, Francie, Finska a Švédska.

V současnosti probíhá v mnoha především asijských zemích příprava reprezentačních družstev v daleko dlouhodobější a intenzivnější podobě než u nás, často připomíná přípravu vrcholových sportovců ve vrcholových střediscích. Přesto se naši účastníci mezinárodních olympiád ve světové konkurenci rozhodně neztrácí. Za dobu existence samostatné České republiky, tedy od roku 1993, přivezli čeští studenti z Mezinárodní matematické olympiády 3 zlaté, 23 stříbrných a 47 bronzových medailí. Na Mezinárodní fyzikální olympiádě získali od roku 1993 naši reprezentanti 10 zlatých, 17 stříbrných a 30 bronzových medailí. Tato čísla naznačují, že se stále u nás rodí lidé s mimořádným potenciálem pro vědeckou práci v matematice a fyzice. Mnozí úspěšní medailisté skutečně dokázali uplatnit svůj talent ve vědecké práci, jiní se věnují výchově nových nadějí na školách.

V posledních letech se ale bohužel potýká JČMF při vysílání výprav na mezinárodní olympiády s mnoha problémy, především finančními. Zatímco ještě v roce 2010 se organizačně i finančně o české delegace na mezinárodních olympiádách plně postaralo MŠMT, v roce 2011 přeneslo organizační proces i zodpovědnost na JČMF, tedy dobrovolnou společnost financovanou především ze členských příspěvků. Soutěžící a vedoucí delegací na mezinárodních olympiádách nejsou tedy vyslanci České republiky, ale JČMF s veškerou odpovědností, která tímto na bedra Jednoty padá. Ještě v roce 2011 poskytlo MŠMT dotaci na veškeré předem očekávané náklady spojené s vysláním delegací na mezinárodní olympiády, v letošním roce bude krýt pouze 80% těchto nákladů. JČMF tedy nejenom, že plně zodpovídá za delegace na prestižních mezinárodních akcích, ale navíc musí zajistit dofinancování těchto účastí z vlastních zdrojů, tedy z členských příspěvků. Dovolte mi pouze poznamenat, že částky potřebné na účast našich studentů na mezinárodních olympiádách jsou zanedbatelně malé ve srovnání s výdaji stejného ministerstva na sportovní reprezentace našeho státu. Oprávněně chceme, aby si MŠMT uvědomilo, že se jedná o reprezentaci na mezinárodních olympiádách a soutěžích ve stejném smyslu jako reprezentace naší republiky ve sportu. Musíme bohužel konstatovat, že v mnoha zemích celého světa (pro příklad se stačí podívat na sousední Slovensko) je finanční i organizační zajištění mezinárodních soutěží ze strany státu na mnohem vyšší úrovni než u nás.

Přesto hledíme do budoucnosti s optimismem. Věříme, že JČMF bude i nadále schopna zaštiťovat a odborně garantovat všechny své soutěže. Bude nadále vyhledávat a pomáhat vychovávat mladé nadějné matematiky, fyziky a informatiky. Po celou dobu existence JČMF to byla, je a bude jedna z hlavních činností naší dobrovolné společnosti.

Děkuji Vám za pozornost.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz