Jste zde

Pardubická pobočka

Přednáška Zdeňka Halase "Archimédův kodex"

Poměrně nedávno byly publikovány předběžné výsledky výzkumu znovuobjeveného Archimédova kodexu, který obsahuje mimo jiné i spisy, jež se nám jinde nedochovaly. Nejzajímavější z nich jsou Metoda (unikátní způsob určování obsahů a objemů geometrických útvarů) a Stomachion (matematický popis antické hry). Zaměříme se na jejich matematický obsah a změny, které přineslo nové zkoumání těchto textů.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
16.04.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Přednáška Marka Otiska "Matematika a číslo v raném středověku"

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
19.03.2015 - 17:00
Webové stránky akce: 

Přednáška Karla Zimmermanna "Úvod do teorie her"

V přednášce bude podán přehled základních problémů a metod teorie her a jejích aplikací při studiu živého svĕta, sociálního chování, jakož i v každodenním životĕ. Je určena pro studenty i vĕdecké pracovníky přírodovĕdných oborů (teoretiky i experimentátory) i nĕkterých oborů humanitních.

Místo konání: 
Posluchárna B4 Univerzity Pardubice (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
9. 12.

Přednáška Josefa Hynka "Alan Turing a jeho stroje"

Život a dílo geniálního britského matematika Alana Turinga s důrazem na popis a objasnění možností výpočetního modelu, který dnes nazýváme Turingovým strojem.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
20. 11.

Přednáška Vojtěcha Kolmana "O špatném nekonečnu"

Na Hegelově pojmu „špatného nekonečna“ bude ukázáno, v jakém smyslu lze Hegelovy pojmy aplikovat v oblasti matematiky, jak to učinil Hegel na případu infinitesimálního kalkulu, a posléze v oblasti pojmové analýzy vůbec. Jádrem přednášky bude postřeh, že „špatné“ („schlecht“) nekonečno, je fakticky nekonečno vzniklé pouhou „schlicht“ negací konečnosti; stejně jako v Hegelově výkladu zavádí Newton pojem nekonečně malého „pouhou“ negací konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
29. 5.

Přednáška Zdislava Šímy "Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin"

Zásady konstrukce gnómonicky kvalitních slunečních hodin - co vše mohou ukazovat. Rozsahem informací v mnohem predčí i nejlepší digitálky. Rekonstrukce starých hodin. Kdy má smysl je rekonstruovat k plné funkčnosti a kdy ne, takže zůstanou jen estetickou ozdobou. Rozeznávání zcela chybných číselníků hodin.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách).
Datum konání: 
24. 4.

Přednáška Filipa Grygara "Niels Bohr: jeho život a interdisciplinární způsob myšlení"

V první části přednášky si shrneme vybrané a obecně známé informace o Bohrovi. Ukážeme si však, že některé z nich – publikované, vyučované a předávané z generace na generaci - jsou zavádějící, například okolnosti vzniku tzv. kodaňské interpretace a principu komplementarity. Tuto desinterpretaci se pokusí napravit druhá část přednášky. Zaměříme se v ní na Bohrův duchovní vývoj a jeho už od mládí se formující svébytný interdisciplinární styl myšlení, jenž vyvrcholil formulací ideje komplementarity (k níž nebyly, jak se často nesprávně uvádí, potřebné Heisenbergovy relace neurčitosti).

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
27. 3.

Přednáška Davida Brebery "O stárnutí české populace"

Demografická exkurze historií českého národa z pohledu statistik, pravděpodobností a úmrtnostních tabulek od počátku 20. století s výhledem k roku 2100. Povídání o počtu obyvatel, stromech života, naději na dožití, mírách porodnosti a jediném dítěti v rodině. Kolik nás bude za 100 let a proč? A v kolika letech vlastně půjdeme do důchodu podle překvapivého ministerského návrhu?

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
27. 2.

Přednáška Jiřího Dolejšího "Setkání s Higgsovým bosonem"

Přednáška začne lehkým úvodem do částicové fyziky, tedy do současných představ o tom, jak mikrosvět vypadá, jak funguje a jak to poznáváme. Blíže bude představena Evropská laboratoř pro částicovou fyziku CERN, urychlovač LHC a objev Higgsova bosonu (a speciálně proč jsme trochu alergičtí na označení „božská částice‟). Zmíněny budou také příležitosti pro české techniky a firmy v CERN.

Místo konání: 
Posluchárna A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách)
Datum konání: 
16. 1.

Přednáška Josefa Jelena "O času"

Tématem přednášky doc. Jelena bude čas, centrální vjem v prožívání života a základní pojem v chápání přírodního dění.

Místo konání: 
Posluchárna B1 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
12. 12.

Přednáška prof. Kratochvíla "Diskrétní matematika na prahu 21. století: Věda, umění nebo víra?"

Teorie rovinných grafů patří mezi rodinné stříbro diskrétní matematiky – strukturální Kuratowského věta je pokládána za počátek moderní éry teorie grafů, zatímco lineární algoritmus Hopcrofta a Tarjana na rozpoznávání rovinných grafů zaujímá své pevné místo v síni slávy teoretické informatiky. Visualizace grafů svým estetickým nábojem tvoří první přirozený můstek mezi vědeckými a uměleckými aspekty matematiky. Axiomatická výstavba matematiky je založena na víře v platnost nedokazovaných základních postulátů.

Místo konání: 
Posluchárna B1 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95).
Datum konání: 
21. 11.

Pardubický didaktický seminář pro učitele matematiky

Témata semináře:
  • RNDr. Josef Kubát: Motivační a zajímavé úlohy
  • Mgr. Pavel Böhm: Online procvičování DRILL & SKILL + zpestření matematiky pomocí počítačem podporovaných experimentů na ZŠ a SŠ
  • Mgr. Martin Illek: Numerus – abstraktní logická hra jednoduchých pravidel, která umožňuje velmi bohaté strategické a taktické možnosti a která výrazným způsobem rozvíjí myšlení a představivost.
  • Mgr. Jana Plíšková: Matematika pro všechny – prezentace autorských úloh uvedených v projektu a možnosti práce s nimi
Místo konání: 
ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, III. patro
Datum konání: 
20.11.2013 - 14:30 - 18:00

Konference pro učitele matematiky všech typů středních škol

Konference se koná v rámci rámci projektu z OP VK Matematika pro všechny.
Rámcový program:
1. Aktuální problémy vyučování matematice na středních školách
2. Státní maturita z matematiky
3. Poslání projektu a struktura webových stránek
4. Přednášky týkající se projektu

Místo konání: 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice
Datum konání: 
18. 9. - 20. 9.

Přednáška Zdislava Šímy o pražském orloji

O vzniku orloje a jeho historii, o jeho částech, o stroji orloje a jeho skrytých krásách, o astrolábu orloje a o tom, co ukazuje.

Místo konání: 
Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích-Polabinách)
Datum konání: 
25. 4.

Přednáška prof. Novotného "Einstein a víra"

O Einsteinově vztahu k náboženství panují někdy zkreslené názory. Přivlastňují si jej věřící i skeptikové, někdy dokonce ateisté. V přednášce vycházíme z toho, co Einstein o svém vztahu k víře skutečně napsal, a snažíme se zařadit jeho myšlenky do širšího kontextu.

Místo konání: 
Posluchárna A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách).
Datum konání: 
28. 3.

Přednáška Jana Obdržálka "Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2015?"

Fyzikální jednotky a politika v historii. Dosavadní definice některých fyzikálních jednotek, zejména kilogramu, nevyhovují z metrologických hledisek. Perspektiva: definice přes základní fyzikální konstanty. Výkonové váhy versus Avogadro. Nové kilogramové závaží s nanometrovou přesností. Název "kilogram" (základní jednotka s násobnou předponou) není vhodný, ale co s tím jménem? Tomuto a příbuzným problémům bude věnována další přednáška doc. Obdržálka na Univerzitě Pardubice.

Místo konání: 
Posluchárna A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách)
Datum konání: 
28. 2.

Přednáška Zuzany Chládové "Oblaka a oblačné systémy"

Oblaka můžeme na obloze vidět téměř každodenně. Přinášejí nám životodárné a někdy i ničivé srážky. Dokážeme ale klasifikovat jejich tvary, určit jejich výšku, složení či způsob vzniku a předpovědět, ze kterých bude pršet? Oblaka často tvoří rozsáhlejší oblačné systémy, které můžeme v současné době pozorovat pomocí meteorologických družic. Mezi nejrozsáhlejší z nich patří například atmosférické fronty, které známe z našeho každodenního počasí, ale i tropické cyklóny, pojmenované v různých částech světa názvy jako například hurikán, tajfun apod.

Místo konání: 
posluchárna B2 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
24. 1.

Přednáška Jana Obdržálka "Hudba ušima fyzika"

Ukázky a výklad různých typu evropských ladění.
Vhodné pro všechny - od laiků ve fyzice i v hudbě až po odborníky v obojím.
Laik např. pochopí, proč "rovnoměrně laděný klavír" nemá černé klávesy mezi bílými rovnoměrně, ale ve skupinách 2+3, odborník mj. uslyší i uvidí rozdíl mezi velkým (CD) a malým (DE) celým tónem od téhož tónu a potěší se rozdílem týchž klasických skladeb v různých laděních (Aristoxenes, temperované).

Místo konání: 
Posluchárna B1 Univerzity Pardubice (budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95)
Datum konání: 
13. 12.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pardubická pobočka
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz