Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků
ve spolupráci s katedrou matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava
vyhlašují v rámci Světového roku matematiky

SVOČ 2000 - soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti

pod záštitou
Prof. RNDr. Jaroslava Kurzweila, DrSc., předsedy JČMF
a
Prof. Ing. Václava Roubíčka, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava

Soutěž řídí výbor jmenovaný MVS JČMF.

Sekce

S1 -Analýza a aplikovaná matematika
S2 -Matematické struktury
S3 -Statistika a pravděpodobnost
S4 -Informatika

Termín a místo konání

5. května 2000, areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba.

Nově jsou k dispozici pokyny pro účastníky konference, podrobný program konference a výsledky soutěže.

Soutěžní podmínky

Ceny

Vítězné práce budou finančně oceněny.

Informace

Přesné organizační pokyny a aktuální informace je možno získat u řídícího výboru a na této Internetové stránce.

K dispozici je zpráva ze schůze řídícího výboru a seznam prací studentů.

Výsledky soutěže

Výsledkům soutěže je věnována samostatná stránka.
Můžete se podívat i na několik fotografií ze soutěže.

Složení řídícího výboru SVOČ 2000

doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., katedra aplikované matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc., katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU v Ostravě
doc. RNDr. Jan Franců, CSc., Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
RNDr. Marie Kopáčková, CSc., katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Mgr. Daniel Hlubinka, PhD., katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
RNDr. Ondřej Čepek, PhD., katedra teoretické informatiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
doc. ing. Edita Pelantová, CSc., katedra matematiky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Adresa řídícího výboru soutěže

honza@kam.ms.mff.cuni.cz Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., katedra aplikované matematiky MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, e-mail honza@kam.ms.mff.cuni.cz

Tento soubor je k dispozici rovněž ve formátu svoc_ozn.dvi a svoc_ozn.ps.