Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ
v matematice

Súťaž vo vedeckej činnosti vysokoškolákov ŠVOČ
v matematike


Propozície súťaže

 1. Vyhlasovateľom súťaže ŠVOČ je Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. V roku 2003 bola organizáciou medzištátneho, česko-slovenského kola, poverená Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakultné kolá organizujú jednotlivé fakulty.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív študentov) denného bakalárskeho alebo magisterského štúdia ktorejkoľvek fakulty resp. vysokej školy v ČR alebo SR.
 3. Súťaž sa uskutoční vo forme záverečnej Študentskej konferencie ŠVOČ 2003, ktorú usporiada v dňoch 27.-29. 5. 2003 Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené diplomami a finančnými cenami.
 4. Študenti sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt. Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac 5 prác. Fakulty môžu výber prác zaistiť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác závisí na jednotlivých fakultách.
 5. Fakulty prihlásia študentov do záverečnej konferencie najneskôr do 25. 4. 2003 na nižšie uvedenú adresu riadiaceho výboru. K tomuto dátumu je nutné zaslať:
  • Zoznam prihlásených prác, ktoré musia obsahovať:
   • názov práce
   • meno autora/ov
   • dátum narodenia autora/ov
   • ročník a obor štúdia autora/ov
   • meno vedúceho práce
   • plný názov a adresu fakulty
   • kontakt na autora (najlepšie poštovú adresu a e-mail)
   • sekciu, do ktorej je práca prihlásená.

   Tento zoznam je možné poslať e-mailom.

  • 4 kópie každej súťažnej práce v predpísanej forme (viď nasledujúci odstavec).
 6. Titulná strana súťažnej práce musí jasne vyjadrovať, že sa jedná o prácu podanú do súťaže ŠVOČ 2003. Práca musí byť vhodne zviazaná, napr. krúžkovou väzbou. K práci musí byť priložený abstrakt dĺžky najviac jednej strany formátu A4, v ktorom musí byť mimo iné presne vymedzený vlastný prínos autora a prípadne vzťah predloženej práce k diplomovej práci autora a k jeho prácam podaným do súťaže ŠVOČ v minulých rokoch resp. do iných súťaží obdobného charakteru.

Ďalej musí byť k práci priložený posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka fakulty, ktorá prácu prihlasuje.

 1. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
  1. vlastné výsledky resp. prínos práce,
  2. celkové spracovanie práce,
  3. prednes referátu o práci na záverečnej študentskej konferencii.
 2. V roku 2003 je ŠVOČ vyhlásená v sekciách:
  1. [S1] Matematická analýza
  2. [S2] Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
  3. [S3] Matematické štruktúry
  4. [S4] Teoretická informatika
  5. [S5] Aplikovaná matematika
 3. Riadiaci výbor ŠVOČ má právo preradiť práce do inej sekcie, zlúčiť sekcie alebo rozdeliť sekcie v záverečnom kole v závislosti na počte a zameraní prihlásených prác.
 4. Účastníkom Študentskej konferencie ŠVOČ budú uhradené pobytové náklady, úhradu cestovného si zabezpečia sami.
 5. Účastníci zo SR pošlú práce na nižšie uvedenú adresu katedry matematiky FPV UMB. Účastníci z ČR pošlú práce na adresu:


  Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
  Katedra Aplikované matematiky
  Malostranské nám. 25
  118 00 PRAHA 1


Kontakt:

Doc. RNDr. Roman Nedela, CSc.

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV
Severná 5
974 00 Banská Bystrica
e-mail: nedela@financ.umb.sk
telefón: +421 48 415 1012

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

Katedra matematiky FPV UMB
Tajovského 40
975 49 Banská Bystrica
e-mail: riecan@fpv.umb.sk
telefón: +421 48 413 4550