Jste zde

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví organizace, pravomoci a způsob jednání poboček JČMF.

Čl. 1. Pobočky, jejich zřizování a rušení

1. Pobočky jsou územní organizační složky JČMF (Stanovy čl. 16 odst.1).
2. Pobočky zřizuje a ruší a jejich územní oblasti působnosti stanoví Výbor JČMF (Stanovy čl. 16 odst.2).
3. Sídlem pobočky je zpravidla město, kde jsou pro její činnost předpoklady, tj. zejména kde působí vědecké ústavy, vysoké školy nebo velké průmyslové podniky.
4. Pobočky užívají název: „Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka ...“.
5. Každý individuální člen JČMF, kromě členů zahraničních, je začleněn do jedné z poboček, zpravidla podle místa svého pracoviště nebo svého bydliště.
6. Pobočky s velkým počtem členů soustředěných na jednom místě se mohou organizačně dělit na oddělení podle odborného zaměření svých členů.
7. Oddělení poboček zřizuje a ruší výbor pobočky.
8. Pobočka, která je rozdělena na oddělení, se řídí články 13 – 16 tohoto řádu.

Čl. 2. Úkoly poboček

1. Úkolem poboček je rozvíjet v příslušné územní oblasti činnost podle čl. 5 Stanov a podle usnesení řídicích orgánů JČMF.
2. Pobočka dbá, aby podle složení svého členstva a podle místních podmínek rozvíjela svou činnost ve všech čtyřech oblastech hlavních úkolů, tj. ve vědě a výzkumu, pedagogické oblasti, celospolečenské oblasti a otázkách týkajících se vnitřního života JČMF.
3. Za svou činnost odpovídá pobočka výboru JČMF.

Čl. 3. Plnění úkolů

K plnění svých úkolů pobočka
1. pořádá pro své členy a další zájemce přednášky, konference, letní a jiné školy, různé druhy kurzů, semináře, exkurze, zájezdy, besedy, výstavy a jiné vhodné akce z matematiky, fyziky a příbuzných oborů, a dále akce týkající se výuky těchto předmětů;
2. aktivně se účastní řešení různých teoretických a praktických otázek výuky matematiky a fyziky na všech typech škol;
3. prostřednictvím svých zástupců se podílí na organizování matematické a fyzikální olympiády v příslušném regionu, jakož i dalších matematických a fyzikálních soutěží;
4. pořádá pro nadané žáky přednášky, letní školy, letní tábory a soustředění a rozvíjí i další formy péče o tyto žáky v oblasti své působnosti;
5. podává návrhy na vydávání publikací JČMF z oblastí matematiky a fyziky;
6. propaguje důležitost matematiky a fyziky a popularizuje nové poznatky těchto věd pomocí přednášek pro veřejnost a pomocí zpráv uveřejňovaných v denním tisku, rozhlasu a televizi;
7. dbá na to, aby všichni členové pobočky byli řádně informováni o akcích pobočky;
8. vydává podle potřeby a možnosti pro své členy informační zprávy;
9. pečuje o pravidelný růst počtu svých členů, přičemž dbá na to, aby se členská základna rozšiřovala ve všech příslušných oborech.

Čl. 4. Orgány pobočky

1. Řídicími orgány pobočky jsou:
a) členská schůze pobočky;
b) výbor pobočky;
c) předsednictvo výboru pobočky.
2. Kontrolním orgánem pobočky pro činnost hospodářskou je kontrolní komise pobočky.

Čl. 5. Členská schůze pobočky

1. Členská schůze pobočky je nejvyšším orgánem pobočky. Projednává a schvaluje odborné i organizační otázky týkající se pobočky, a to zejména:
a) plán činnosti pobočky na určité časové období v souladu s usneseními sjezdu a výboru JČMF;
b) zprávu výboru o činnosti pobočky;
c) hospodaření pobočky po vyslechnutí zprávy kontrolní komise;
d) uděluje absolutorium odstupujícímu výboru;
e) volí jednou za čtyři roky nový výbor pobočky a kontrolní komisi;
f) volí delegáty na sjezd podle směrnic výboru JČMF;
g) zřizuje a ruší skupiny a schvaluje jejich náplň a způsob činnosti.
2. Členské schůze se konají podle plánu připraveného výborem pobočky, který také navrhuje jejich program.
3. Pozvání na členskou schůzi s uvedeným programem musí být doručeno všem členům pobočky, a to alespoň sedm dní před konáním schůze.
4. Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. O průběhu členské schůze pořizuje tajemník zápis, v němž uvede počet přítomných a stručně zachytí všechna usnesení. Tento zápis zašle též sekretariátu JČMF.
6. Členská schůze se svolává nejméně jednou za rok.
7. Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor pobočky, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů pobočky, nebo na základě usnesení Výboru JČMF.

Čl. 6. Výbor pobočky

1. Výbor pobočky řídí činnost pobočky v období mezi členskými schůzemi.
2. Úkoly výboru pobočky jsou zejména:
a) vypracovávat plány činnosti pobočky a zajišťovat a kontrolovat jejich plnění;
b) vypracovávat v určených termínech zprávy o činnosti, dávat je ke schválení členským schůzím a předkládat je předsednictvu výboru pobočky;
c) sestavovat rozpočet pobočky a hodnotit jeho plnění;
d) iniciativně vypracovávat návrhy a stanoviska k činnosti JČMF a jejích orgánů a předkládat je předsednictvu Výboru JČMF;
e) svolávat členské schůze pobočky a navrhovat jejich program;
f) přijímat písemné přihlášky za členy JČMF a předkládat je předsednictvu Výboru JČMF;
g) navrhovat Výboru JČMF osoby k udílení poct a vyznamenání;
h) pečovat ve svém regionu o matematickou a fyzikální olympiádu, jakož i o další soutěže a navrhovat do oblastních výborů těchto soutěží své zástupce;
i) navrhovat Výboru JČMF kandidáty na členy Výboru JČMF;
j) spolupracovat a udržovat styk se sekcemi JČMF, jakož i s vysokými školami, vědeckými a pedagogickými ústavy a s dalšími organizacemi působícími v regionu pobočky;
k) udržovat styk s místním tiskem, rozhlasem a televizí a jejich prostřednictvím informovat veřejnost o pokrocích matematických a fyzikálních věd;
l) volit ze svého středu předsednictvo výboru pobočky a určovat náplň jeho činnosti.
3. Výbor pobočky, volený jejími členy, tvoří předseda, místopředseda, tajemník, hospodář a další členové.
4. Funkční období výboru je čtyřleté. Funkcionáři mohou vykonávat tutéž funkci bez přerušení nejvýše dvě období za sebou. Výjimky schvaluje členská schůze.
5. Nový výbor pobočky se volí podle těchto směrnic:
a) dosavadní výbor pobočky připraví kandidátní listinu nového výboru;
b) s pozvánkou na členskou schůzi, na níž se má volit nový výbor pobočky, dostane vždy každý člen pobočky jeden kandidátní lístek;
c) na pozvánce k této členské schůzi se uvede jako zvláštní bod programu volba nového výboru pobočky;
d) každý člen pobočky může volit korespondenčně tak, že odešle kandidátní lístek výboru pobočky;
e) kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů, se pokládají za zvolené.
6. Na první výborové schůzi se zvolí funkcionáři a členové výboru a rozdělí se další funkce (jako jsou referent pro péči o nadané žáky, zástupci do výborů MO a FO, popřípadě referenti pro styk se sekcemi, propagační referent apod.).
7. Uvolní-li se místo ve výboru odchodem některého člena, povolá výbor jednoho z náhradníků a funkce ve výboru se nově rozdělí.
8. Schůze výboru pobočky svolává její předseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.
9. Schůzi řídí předseda.
10. Výbor pobočky je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
11. Usnesením výboru se stává návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
12. O každé výborové schůzi pořizuje tajemník zápis. Tento zápis zašle též sekretariátu JČMF.
13. Každý člen výboru pobočky může požádat výbor o posouzení neodkladných záležitostí per rollam písemnou formou. Lhůta pro posouzení se stanoví nejméně na tři dny. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním ve stanovené lhůtě písemně vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru a pokud předseda pobočky ani předkladatel návrh nestáhnou. Připouští se vyjádření elektronickou cestou, t.j. e-mailem. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližší následující schůze.

Čl. 7. Úkoly vedoucích funkcionářů pobočky

1. Předseda
a) řídí práci výboru, jeho předsednictva a práci jednotlivých funkcionářů výboru;
b) pečuje o styk s Výborem JČMF;
c) zastupuje pobočku.
2. Místopředseda zastupuje předsedu, nemůže-li předseda vykonávat svou funkci.
3. Tajemník
a) sestavuje návrh plánu činnosti pobočky na kalendářní rok;
b) připravuje s předsedou program členských a výborových schůzí, jakož i schůzí předsednictva a připravuje návrhy usnesení;
c) vede zápisy ze schůzí a sleduje, jak se plní jejich usnesení;
d) pečuje o plnění úkolů podle termínů vydávaných předsednictvem Výboru JČMF;
e) vede kartotéku členů a agendu o přijímání nových členů;
f) pečuje o archiv pobočky.
4. Hospodář
a) sestavuje hospodářský plán na rok;
b) hospodaří v mezích schváleného rozpočtu;
c) vede účetnictví;
d) sestavuje zprávu o stavu hospodaření, zpravidla za každé čtvrtletí.
5. Dalším funkcionářům výboru určí úkoly výbor při jejich jmenování.

Čl. 8 Předsednictvo výboru pobočky

1. Předsednictvo je výkonným orgánem výboru pobočky.
2. Předsednictvo tvoří zpravidla předseda, místopředseda, tajemník a hospodář.
3. Předsednictvo svolává předseda podle potřeby.
4. Předsednictvo jedná podle pokynů výboru pobočky, informuje ho o své činnosti a je výboru za tuto činnost odpovědné.
5. Pro jednání předsednictva platí obdobná ustanovení jako pro výbor pobočky.

Čl. 9. Skupiny pobočky

1. Při pobočkách se mohou zřizovat skupiny členů se společným zájmem. Může to být např. skupina členů, kteří jsou sdruženi do jedné sekce JČMF nebo i skupiny jiného odborného zaměření. Skupina o svém zřízení, resp. zrušení informuje příslušnou sekci JČMF.
2. Zřízení, resp. zrušení skupiny podléhá schválení členskou schůzí pobočky, která též schvaluje obsah a způsob její činnosti.

Čl. 10. Hospodaření pobočky

1. K hospodářskému zajištění pobočky slouží:
a) dotace stanovená předsednictvem Výboru JČMF;
b) příjmy vyplývající z vlastní činnosti pobočky;
c) dary a dědictví.
2. Při hospodaření se pobočka řídí pokyny předsednictva Výboru JČMF.
3. Dispoziční právo s účtem pobočky u spořitelny mají předseda, místopředseda, hospodář a tajemník pobočky.
4. Pobočky s vlastní právní subjektivitou, tzv. pobočné spolky, ručí samy za své případné dluhy.

Čl. 11. Kontrolní komise

1. Dohled na hospodářskou činnost pobočky vykonává kontrolní komise pobočky a kontrolní komise JČMF.
2. Členská schůze, na které se volí nový výbor pobočky, zvolí také členy kontrolní komise pobočky. Jejich funkční období je čtyřleté a shoduje se s čtyřletým obdobím výboru JČMF.
3. Předseda kontrolní komise pobočky je pravidelně zván na všechny výborové schůze pobočky.
4. Kontrolní komise podává v určitých lhůtách zprávu o revizi hospodaření pobočky jejímu výboru. Členské schůzi podává návrhy na opatření a návrh na schválení účetní uzávěrky.

Čl. 12. Zastupování pobočky

1. Pobočku zastupuje a jejím jménem jedná předseda pobočky.
2. Při podpisu za pobočku připojí k razítku pobočky svůj podpis s označením funkce.
3. Běžnou korespondenci vyřizuje a podepisuje tajemník pobočky.
4. Korespondenci týkající se hospodářských věcí podepisuje hospodář.

Čl. 13. Zřizování oddělení pobočky

1. Pobočky s velkým počtem členů se mohou organizačně dělit na oddělení podle odborného zaměření svých členů.
2. Oddělení pobočky zřizuje a ruší výbor pobočky (Stanovy čl. 16 odst.4).
3. Každý člen pobočky je zařazen do jednoho oddělení podle svého přání.
4. Pobočka vystupuje v zásadních otázkách jako jednotný orgán, v dílčích otázkách vyvíjejí oddělení svou činnost samostatně.

Čl. 14. Orgány oddělení pobočky

1. Orgány oddělení pobočky jsou členská schůze, výbor a předsednictvo.
2. Pro orgány oddělení platí ustanovení analogická článkům 5 až 9 tohoto řádu.

Čl. 15. Orgány pobočky, v níž jsou zřízena oddělení

1. Řídicím orgánem pobočky je výbor pobočky.
2. Kontrolním orgánem pobočky pro její hospodářskou činnost je kontrolní komise pobočky.

Čl. 16. Výbor pobočky, v níž jsou zřízena oddělení

1. Výbor pobočky je řídicím a výkonným orgánem pobočky. Řídí a koordinuje práci jednotlivých oddělení.
2. Výbor projednává a schvaluje zásadní věci týkající se celé pobočky. Jsou to zejména tyto činnosti:
a) projednávání, koordinace a schvalování plánů činnosti jednotlivých oddělení, z kterých vytváří jednotný plán celé pobočky;
b) kontrola a hodnocení plnění plánů činnosti;
c) vypracovávání zpráv o činnosti a předkládání těchto zpráv Výboru JČMF;
d) sestavování rozpočtu pobočky a hospodaření s poskytnutými dotacemi;
e) projednávání a schvalování hospodaření pobočky po vyslechnutí zprávy hospodáře a kontrolní komise.
3. Výbor pobočky tvoří předseda, místopředseda, tajemník, hospodář, a dále předsedové a tajemníci jednotlivých oddělení.
4. Předseda, tajemník a hospodář jsou zvoleni z členů výboru jednotlivých oddělení na společné schůzi těchto výborů.
5. Jeden z předsedů oddělení je zvolen na první schůzi výboru do funkce místopředsedy pobočky.
6. Schůzi výboru pobočky svolává předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.
7. Schůzi řídí a její program navrhuje předseda.
8. Výbor pobočky je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů a jsou-li zastoupena všechna oddělení pobočky.
9. Usnesením výboru pobočky se stává návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů.
11. Funkční období výboru pobočky je čtyřleté. Je koordinováno s funkčním obdobím výborů oddělení a se sjezdem JČMF.

Čl. 17. Úkoly funkcionářů výboru pobočky, v níž jsou zřízena oddělení

1. Úkoly předsedy, místopředsedy, tajemníka a hospodáře jsou obdobné jako úkoly funkcionářů uvedené v čl. 7.
2. Úkolem hospodáře je hospodaření pobočky, v níž jsou zřízena oddělení, podle čl. 10 tohoto řádu.
3. Členská schůze oddělení, na které se volí nový výbor, zvolí také člena kontrolní komise pobočky. Jeho činnost se řídí čl. 11 tohoto řádu.

V Praze dne 9. prosince 2017

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz