Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2001


V Jednotě českých matematiků a fyziků bylo v r. 2001 sdruženo 2500 vědeckých a pedagogických pracovníků oborů matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve 4 odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. Činnost JČMF řídil ústřední výbor, který se v r. 2001 sešel na dvou plenárních zasedáních. Předsednictvo ústředního výboru, ve složení prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (předseda), doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., doc. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (místopředsedové), doc. RNDr. Petr Řepa, CSc. (ústřední tajemník), doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. (ústřední hospodář), RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda MVS), RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. (předseda FVS), RNDr. Václav Sýkora, CSc. (předseda MPS), prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (předseda FPS), RNDr. Petr Dolanský (předseda kontrolní a revizní komise), se scházelo pravidelně jednou měsíčně.

1. Činnost odborných sekcí JČMF

a) Matematická vědecká sekce (MVS)

MVS uspořádala tři odborné akce:
 • 29. zimní škola abstraktní analýzy, Lhota pod Rohanovem, 2.-9.2.2001
 • Soutěž vysokoškoláků ve vědecké a odborné činnosti, Opava, 17.-18.5.2001 (spolu s MÚ SU v Opavě)
 • EQUADIFF 10 - mezinárodní konference zaměřená na teorii diferenciálních rovnic a jejich aplikace, Praha, 27.-31.8.2001 (spolu s MÚ AV ČR v Praze, MFF UK v Praze, PřF MU v Brně a FMFI UK v Bratislavě).
Vedle těchto velkých akcí se MVS účastnila na aktivitách Evropské matematické společnosti. Pražská redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. MVS tak získává větší množství odborných knih, které jsou předávány knihovně MFF UK v Praze a jsou tak k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě referativního časopisu a databáze Zentralblatt MATH. Jedním z výsledků této činnosti je zisk produktů Zentralblattu pro šest odborných pracovišť v ČR.

Bylo vydáno č. 56 členského bulletinu Informace MVS.

b) Fyzikální vědecká sekce (FVS)

FVS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:
 • MECO 26 - Middle European Cooperation in Statistical Physics, Praha, 8.-10.3.2001
 • The European Graduate School on Condensed Matter, Praha, 9.-16.6.2001
 • 14th International Conference on the Electronic Properties of Two-Dimensional Systems, Praha, 30.7.-3.8.2001
 • CSMAG'01 - Československá konference o magnetismu, Košice, 20.-23.8.2001 (spolu se SFS)
 • International Symposium Plasma 01, Warsaw, 19.-21.9.2001 (spolu s PFS)
 • 5. setkání matematických fyziků, Praha, 18.-19.5.2001
 • Den analýzy povrchů, Milovy, 28.5.2001
 • Seminář o velkých neutronových zařízeních, Praha, 8.10.2001
Odborné skupiny FVS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tematikou (akustika, biofyzika, geofyzika, lékařská fyzika, magnetismus, fyzika plazmatu).

FVS pokračovala v odborné spolupráci s Evropskou fyzikální společností, zástupci FVS se zúčastnili jednání Rady EPS a konferencí Německé a Polské fyzikální společnosti. Byla podepsána dohoda o vzájemných recipročních vztazích s Fyzikální společností Tchajwanu. Byl navázán kontakt se Sjednocenou fyzikální společností Ruské federace.

Se spoluúčastí na překladu vyšla pětisvazková učebnice - D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika (VUT Brno a Prometheus, Praha, 2001).

Započala spoluúčast na přípravě dalšího ročníku popularizační akce "Physics on Stage" organizované European Space Agency (ESA) a European Southern Observatory (ESO) za podpory European Association for Astronomy Education (EAAE) a European Physical Society (EPS).

Byly zahájeny práce na výrobě vědeckopopulární videokazety "Gravitace".

c) Matematická pedagogická sekce (MPS)

MPS se ve značné míře věnovala problematice přípravy nových maturit na středních školách, především ve spolupráci s Centrem pro reformu maturity na dalším rozpracování Katalogu cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Kolektiv členů MPS se podílel na vydání dvou sbírek úloh pro společnou část maturitní zkoušky z matematiky. Dále se MPS podílela na přípravě Rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně škol. MPS také navázala kontakty s Pedagogickými centry, která MŠMT nově zřizuje ve všech krajích podle nového regionálního uspořádání ČR.

Dále uspořádala tři větší odborné akce:

 • Dva dny s didaktikou matematiky, 8.-9.2.2001, Katedra matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze
 • Setkání učitelů matematiky na základních školách, Litomyšl, 18.-20.10.2001
 • Konference učitelů matematiky na odborných školách, Pardubice, 20.-22.9.2001
MPS také zajišťovala recenze učebnic matematiky navrhovaných k zařazení do seznamu učebnic schvalovaných MŠMT.

d) Fyzikální pedagogická sekce (FPS)

FPS se významně podílela na práci týmu, který v Centru pro reformu maturity vypracoval úlohy pro státní maturitu z fyziky. Rovněž se podílela na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro výuku fyziky.FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky.

FPS uspořádala následující větší odborné akce:

 • Soutěž diplomových a vědeckých prací, PF ZČU Plzeň
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky VI, PřF UP Olomouc
 • Seminář "Mezipředmětové vazby fyziky s ostatními přírodovědnými předměty, matematikou a předmětem praktické činnosti, Vlachovice, 17.-20.10.2001
 • Konference "Informační technologie ve výuce fyziky", Chrudim, 8.-10.11.2001

2. Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Většina poboček se rovněž intenzivně věnovala přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalších akcí pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení pokračoval 10. ročník semináře z historie matematiky doplněný sérií exkursí na téma Praha v historii matematiky, fyziky a astronomie. Ke 400. výročí narození Pierra de Fermata ve spolupráci s MÚ AV ČR a Centre francais de recherche en sciences sociales uspořádalo 8.10.2001 mezinárodní seminář, ze kterého bude vydán sborník. Členové oddělení se zúčastnili otevření pamětní síně B. Bolzana v Celetné ul. 15 v Praze. Pokračovaly práce na údržbě a opravě náhrobků českých matematiků a fyziků, zejména byla zajištěna další péče o hrob významného fyzika a astronoma Augusta Seydlera na Olšanském hřbitově v Praze.

Největší odbornou akcí oddělení byl 4. ročník semináře "Matematika na vysokých školách" konaný ve dnech 3.-5.9.2001 v učebním středisku ČVUT v Herbertově u Vyššího Brodu.

Fyzikální oddělení se podílelo na akcích usilujících o zvyšování zájmu mládeže o fyziku.Zapojilo se do zavádění nového předmětu Komplexní úlohy z fyziky na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze. Podílelo se na propagaci fyziky ve spolupráci s MFF UK. Členové oddělení se zapojili do přednáškové činnosti na Univerzitě třetího věku na MFF UK. Podíleli se také na vypracování návrhů pomůcek pro výuku fyziky na středních i vysokých školách.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2. stupně ZŠ a Filip pro žáky 5. tříd ZŠ. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na semináři z historie matematiky v Jevíčku a na semináři o Matematické a fyzikální olympiádě v Kostelci nad Černými Lesy. Oddělení také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pobočka uspořádala cyklus přednášek pro studenty středních škol. O podchycení zájmu středoškoláků v regionu usilují také posluchači MFF UK v Praze v rámci korespondenčního semináře. Pro učitele pobočka organizovala setkání učitelů různých typů škol.

Pobočka Pardubice

Většina členů pobočky působí na základních a středních školách a proto se většina akcí soustřeďuje na žáky těchto škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a korespondenční seminář Mates. Pečuje o činnost astronomického kroužku v Chrudimi. Podílela se na organizaci akcí pořádaných pedagogickými sekcemi JČMF v regionu. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Pardubicích uspořádala několik akcí pro učitele: 14. setkání učitelů matematiky okresu Chrudim, Chrudim, 23.1.2001, Seminář pro učitele matematiky ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií, Pardubice, 21.3.2001, Seminář pro učitele SŠ "Standardy z matematiky a státní maturita", Hradec Králové, 29.3.2001.

Pobočka v Hradci Králové

Činnost pobočky se soustřeďovala kolem pracovníků kateder matematiky a fyziky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost jejichž náplní byly v r. 2001 současné otázky ve vyučování M a F a příprava nové maturity z M a F. Rozvíjela se spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové.

V práci s mládeží pokračovaly osvědčené formy - organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Členové pobočky se také podíleli na organizaci školení v počítačové gramotnosti.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele.

Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky TU Liberec uspořádala cyklus přednášek z funkcionální analýzy a ve spolupráci s katedrou fyziky TU Liberec seminář o piezoelektřině.

Pobočka Ústí nad Labem

Pobočka spolupořádala s PF UJEP 8. česko-polskou školu matematiky a fyziky. Dále pořádala Letní školu pro učitele matematiky a fyziky. Pro organizátory matematických korespondenčních seminářů, matematické olympiády a soutěže Matematický klokan uspořádala pracovní seminář MAKOS 2001.Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky v různých místech kraje. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu.

Pobočka České Budějovice

Pobočka pořádala cyklus seminářů a přednášek "Další vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ z matematiky" věnovaný didaktickým problémům školské matematiky a vybraným partiím z matematiky. V rámci organizace matematické olympiády uspořádala Zimní a Letní školu matematiky. V rámci organizace fyzikální olympiády zajistila soustředění pro úspěšné řešitele v jednotlivých kategoriích a semináře pro učitele. Pořádala také korespondenční semináře z matematiky a z fyziky.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele, týdenního soustředění pro úspěšné řešitele a týdenní letní školy pro řešitele kategorie Z. Uspořádala korespondenční seminář pro žáky 5. tříd a podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci akce Mladý Sisyfos.

Spolu s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU pobočka uspořádala Letní školu pro učitele a podílela se na přednáškách pořádaných Pedagogickým centrem v Plzni.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka pořádala jednou měsíčně Interdisciplinární seminář, ve spolupráci se ZČU seminář z parciálních diferenciálních rovnic a seminář z dějin matematiky.

Členové pobočky se podíleli také na přípravných kurzech z matematiky a na dalších přednáškách ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Plzni.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala především matematickou a fyzikální olympiádu, zajistila tři soustředění řešitelů FO v kategorii A, což se velmi příznivě odrazilo v jejich umístění v celostátním kole. Organizovala diskuse k novému pojetí maturity, k používání nových učebnic a k problematice výchovy nadaných žáků. Uspořádala také odborné přednášky pro své členy.

Pobočka Brno

Pobočka především pořádala Matematické a Fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice.

Pobočka se podílela na vydání sborníku textů přednášek a příspěvků k tématu "Evropa mezi vědou a vírou". Podílela se také na uspořádání debaty na téma "Intelektuál a válka".

Pobočka se také podílela na pořádání zimní školy "Geometrie a fyzika" v Srní, 19. kolokvia o řízení osvojovacího procesu ve Vyškově a mezinárodního vědeckého setkání "Colloquium on Differential and Difference Equations" v Brně.

Dále pobočka spolupracovala i s Diskusním klubem PF MU, s Klubem českých skeptiků Sisyfos a s Hvězdárnou Mikuláše Koperníka v Brně.

Pobočka Olomouc

Stálá pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží. Byla orientována především na organizaci matematické a fyzikální olympiády, ale pobočka se také stala koordinátorem nové velké soutěže Matematický klokan. Pobočka pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO, organizovala celostátní soustředění pro řešitele olympiád a 8. ročník podzimní školy péče o talenty s mezinárodní účastí MAKOS 2001.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, významně spolupracovala s Gymnáziem MK v Bílovci.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu, zabývala se soustavnou odbornou přípravou řešitelů i učitelů na ZŠ a SŠ. Významnější akce v rámci této činnosti byly -Besedy s řešiteli MO, 12. ročník mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu V. Jarníka (Ostrava, 10.4.2001), 6. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky (Ostrava, 1.2.2001), Soustředění řešitelů MO a FO (Dolní Lomná, 30.6.-6.7.2001) a 10. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství (Dolní Lomná, 30.5.-1.6.2001).

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala především organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěž Matematický klokan i několik dalších soutěží pro žáky ZŠ. Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře.

Pro členy pobočky i širší veřejnost pořádala vzdělávací podvečery, na kterých přednášeli zvaní hosté, dále se konal cyklus seminářů Matematika vesele i vážně.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských uspořádala 9. konferenci studentů v matematice na VŠTEZ (Černice, 7.-8.6.2001). Průběžně spolupracovala s katedrami matematiky VŠTEZ a vydávala Zpravodaj komise.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky.

Terminologická komise pro fyziku vypracovala připomínky k normám ČSN ISO 31-0 až 31-13 a ČSN ISO 1000, které vydal Český normalizační institut v roce 2001.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky zajistila vydání sborníku z 10. semináře o filozofických otázkách v matematice a fyzice, který se konal 21.-24.8.2000 ve Velkém Meziříčí.

Komise pro práci s talentovanými žáky organizovala diskusi k pojetí odborných soutěží a k publikační činnosti studentů středních škol. Rozvíjela spolupráci s Talentcentrem při Institutu dětí a mládeže MŠMT. Uspořádala 3. celostátní konferenci vítězů matematických, fyzikálních a programátorských soutěží studentů středních škol. Podílela se na akci ARION ve spolupráci s Evropskou komisí v projektu Socrates k problematice vyučování fyzice na gymnáziích. Organizovala semináře a soutěže pro talentované středoškolské studenty.

Stálá pracovní skupina pro dějiny matematiky při JČMF a SDVT zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a pravidelné akce - seminář z dějin matematiky na MFF UK v Praze, na PřF MU v Brně a TU v Liberci, seminář z dějin matematiky na Stavební fakultě ČVUT v Praze a řadu přednášek na akcích poboček.

Odborná skupina pro geometrii a počítačovou grafiku uspořádala 21. konferenci o geometrii a počítačové grafice (Lednice, září 2001), seminář Užití software "RHINO-NURBS modelling" v geometrii a zprostředkovala účast českých geometrů na Symposiu o počítačové geometrii v Kočovcích na Slovensku v září 2001.

Propagační komise. Rozsáhlou popularizační a propagační činnost v rozhlase a televizi dlouhodobě vykonává dr. J. Grygar. Popularizační články průběžně publikoval v Hospodářských novinách prof. I. Kraus. V nakladatelství Academia vyšla jeho kniha "Dějiny evropských objevů a vynálezů". Prof. L. Eckertová vytvořila českou i německou verzi videokazety "Komunikace světlem" v rámci pokračující serie na téma "Cesty k vědění".

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží:
 • Na 42. mezinárodní matematické olympiádě 8.-14.7. 2001 ve Washingtonu v USA naše družstvo získalo dvě bronzové medaile.
 • Na 32. mezinárodní fyzikální olympiádě 28.6.-6.7.2001 v Beleku u Antálye v Turecku naše družstvo získalo jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile.
 • Na 14. mezinárodním turnaji mladých fyziků 22.-29.5.2001 v Espoo ve Finsku se naše družstvo umístilo na dvanáctem místě.
JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 23.3.2001. V České republice se této soutěže zúčastnilo 289 701 žáků.

Významné bylo uspořádání 9. ročníku celostátní matematické soutěže 16.3.2001, které se zúčastnilo 1 492 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

5. Ediční činnost JČMF

JČMF v roce 2001 vydala
 • 46. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1 700 ks s finanční podporou RVS,
 • 78. ročník časopisu pro studenty středních škol Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 800 ks s podporou MFF UK a FJFI ČVUT v Praze,
 • 9. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 600 ks.
JČMF se koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prometheus.
Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., místopředseda JČMF
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz