Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2002

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) bylo v r. 2002 sdruženo 2450 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve 4 odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. V červenci 2002 se v Opavě konal Sjezd JČMF.K tomuto sjezdu byl vydán sborník, ve kterém byla dokumentována činnost JČMF za uplynulé tři roky. V prvním pololetí 2002 se konaly plenární schůze poboček a sekcí, na kterých byly zvoleny jejich výbory pro další funkční období. Na sjezdu JČMF byly novelizovány stanovy JČMF v nichž funkční období orgánů JČMF bylo stanoveno na čtyři roky. Na sjezdu JČMF byl zvolen výbor JČMF a kontrolní komise JČMF. Předsednictvo výboru JČMF nyní tvoří : předseda - doc.Ing. Štefan Zajac,CSc., místopředsedové - doc.RNDr. Eduard Fuchs,CSc., doc.RNDr.Oldřich Lepil,CSc., tajemník - doc.RNDr. Petr Řepa,CSc., hospodář - doc.RNDr.Jan Obdržálek,CSc., předseda MVS - doc.RNDr.Jan Kratochvíl,CSc., předseda FVS - RNDr.Jaroslav Dittrich,CSc., předseda MPS - RNDr. Václav Sýkora,CSc., předseda FPS - prof.RNDr. Emanuel Svoboda,CSc. Předsedou kontrolní komise je RNDr. Petr Dolanský. Předsednictvo výboru JČMF se scházelo pravidelně jednou měsíčně a výbor JČMF se sešel na třech plenárních zasedáních.

1. Činnost odborných sekcí JČMF

a)Matematická vědecká sekce (MVS)

MVS uspořádala tyto odborné akce :

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké a odborné činnosti v matematice, Praha, 13.-15.5.2002

Konference českých matematiků, Znojmo, 24.-26.6.2002

Spring School on Nonlinear Analysis, Function Spaces and Apllications, Praha. 17.-22.7.2002

Computational Linear Algebra with Applications, Milovy, 4.-10.8.2002 ( mezinár.konference).

Vedle těchto akcí se MVS účastnila na aktivitách Evropské matematické společnosti. Pražská redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. MVS tak získává větší množství odborných knih, které jsou předávány knihovně MFF UK v Praze a jsou tak k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt für Mathematik. Jedním z výsledků této činnosti je zisk produktů Zentralblattu pro šest odborných pracovišť v ČR. Po zaplavení matematické knihovny MFF UK v Praze se sekce podílela na obnově knižního fondu této největší matematické knihovny v republice.

Byla vydána čísla 57 a 58 členského bulletinu Informace MVS.

b)Fyzikální vědecká sekce (FVS)

FVS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:

Česko-polský seminář "Strukturní a feroelektrické fázové přechody, Nečtiny, 20.-24.5.2002

20th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 10.-13.6.2002

Mezinárodní letní škola tenkých vrstev, Tři Studně, 10.-15.6.2002

Mezinárodní workshop fyziky tenkých vrstev IMFP 2002, Praha, 4.-5.7.2002

13th Summer School on Computing Techniques in Physics "Parallelization in Algorithms in Physics", Třešť, 16.-23.9.2002

FVS spolupořádala dále česko-slovenské odborné akce :

14. konference českých a slovenských fyziků, Plzeň, 9.-12.9.2002

IX. medzinárodny seminár z dejin fyziky MESDEF, Žilina, 19.-22.9.2002.

Odborné skupiny FVS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tematikou. FVS společně s FPS se zúčastnily mezinárodního popularizačního projektu Physics on Stage II organizovaného CERN, European Space Agency (ESA) a European Southern Observatory (ESO) za spolupráce s Evropskou fyzikální společností (EPS). FVS uspořádala Soutěž mladých fyziků o cenu Milana Odehnala

Zástupci FVS se zúčastnili jednání Rady EPS a konferencí Německé fyzikální společnosti a anglického Institutu of Physics. Na 14. konferenci českých a slovenských fyziků byli přítomni zástupci sousedních fyzikálních společností. Podle usnesení valného shromáždění FVS schváleného výborem JČMF sekce změnila název na Česká fyzikální společnost, sekce JČMF.

c) Matematická pedagogická sekce (MPS)

MPS se ve značné míře věnovala problematice přípravy nových maturit na středních školách, především ve spolupráci s Centrem pro reformu maturity na dalším rozpracování Katalogu cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky . Dále se MPS podílela na přípravě Rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně škol. MPS také navázala kontakty s Pedagogickými centry ve všech krajích podle nového regionálního uspořádání ČR. Sekce obnovila soutěž SVOČ - studentské vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky.

Dále uspořádala tyto odborné akce :

Dva dny s didaktikou matematiky ,14.-15.2.2002, Katedra matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze

Konference učitelů matematiky na gymnáziích, Pardubice, 19.-22.9.2002

2. celostátní seminář učitelů matematiky na SOŠ, Pardubice, 10.-12.10.2002

8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Prachatice, 7.-9.11.2002.

Závěry těchto akcí byly předány MŠMT a dalším odborným partnerům. MPS také zajišťovala recenze učebnic matematiky navrhovaných k zařazení do seznamu učebnic schvalovaných MŠMT.

d) Fyzikální pedagogická sekce (FPS)

FPS se významně podílela na práci týmu, který v Centru pro reformu maturity vypracoval dokumenty pro státní maturitu z fyziky. Rovněž se podílela na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro výuku fyziky.FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky.

FPS uspořádala následující odborné akce:

Soutěž diplomových prací, PF MU Brno, 25.-26.4.2002

Veletrh nápadů učitelů fyziky VII, Katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha, 28.-30.8.2002

Seminář "Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu", Vlachovice,4.-6.4.2002.

Specializovanou činnost vyvíjela sekce ve svých odborných skupinách - pro výuku fyziky na ZŠ, pro výuku fyziky na gymnáziích, pro výuku fyziky na odborných školách a pro využití počítačů ve výuce fyziky.

2. Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Většina poboček se rovněž intenzivně věnovala přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalších akcí pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení pokračoval 11. ročník semináře z historie matematiky doplněný sérií exkursí na téma Praha v historii matematiky, fyziky a astronomie. Pokračovaly práce na údržbě a opravě náhrobků významných českých matematiků a fyziků na Olšanském hřbitově v Praze.

Fyzikální oddělení se podílelo na akcích usilujících o zvyšování zájmu mládeže o fyziku.Zapojilo se do přednáškové činnosti pro středoškoláky na Gymnáziu Ch.Dopplera a na Gymnnáziu B. Bolzana v Praze. Podílelo se na propagaci fyziky ve spolupráci s MFF UK. Členové oddělení se zapojili do přednáškové činnosti na Univerzitě třetího věku na MFF UK. Podíleli se také na vypracování návrhů pomůcek pro výuku fyziky na středních i vysokých školách.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2.stupně ZŠ a Filip pro žáky 5. tříd ZŠ. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na semináři z historie matematiky v Jevíčku a na dalších didaktických seminářích. Oddělení spolupořádalo Didakticko-matematický seminář na Pedagogické fakultě UK v Praze a také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách.

Významná byla spolupráce všech oddělení při pořádání korespondenčních seminářů z fyziky, matematiky a programování na MFF UK v Praze.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pobočka pořádala přednášky pro studenty středních škol. Pro učitele různých typů škol pobočka organizovala odborná setkání.

Pobočka Pardubice

Většina členů pobočky působí na základních a středních školách a proto se většina akcí soustřeďuje na žáky těchto škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a korespondenční seminář Mates. Podílela se na organizaci akcí pořádaných pedagogickými sekcemi JČMF v regionu.Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Pardubicích uspořádala několik akcí pro učitele : Seminář pro učitele matematiky ZŠ, Pardubice, 8.1.2002, Seminář pro učitele fyziky,Pardubice, 21.1.2oo2, 15. setkání učitelů matematiky, Chrudim, 30.1.2002, Seminář pro učitele matematiky SŠ, Pardubice, 27.2.2002, Seminář pro učitele matematiky ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií, Pardubice, 20.3.2002, Seminář pro učitele fyziky na ZŠ a SŠ, Pardubice, duben 2002.

Pobočka v Hradci Králové

Činnost pobočky se soustřeďovala kolem pracovníků kateder matematiky a fyziky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost jejichž náplní byly v r.2002 současné otázky ve vyučování M a F a příprava nové maturity z M a F. Rozvíjela se spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové.

Hlavní akcí byly "Dva dny s matematikou" pořádané 4.-5.10.2002.

V práci s mládeží pokračovaly osvědčené formy - organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Velmi bohatá byla publikační činnost členů pobočky, zaměřená na práci s mladými fyziky - knihovnička FO byla rozšířena o pět publikací. Členové pobočky se také podíleli na organizaci školení v počítačové gramotnosti a při práci ve fyzikální laboratoři na počítačem řízeném experimentu.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele.Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky a s katedrou fyziky TU Liberec pořádala odborné přednášky.

Pobočka Ústí nad Labem

Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky v různých místech kraje. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu. Ve spolupráci s katedrami matematiky a fyziky UJEP pořádala také odborné semináře.

Pobočka České Budějovice

Pobočka vyvíjela bohatou činnost při pořádání matematické a fyzikální olympiády. Dále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU organizovala odborné přednášky domácích i zahraničních odborníků.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele a soustředění pro úspěšné řešitele.Podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci projektu Mladý Sisyfos. Pro žáky 5. ročníků byl organizován korespondenční seminář. Pro žáky 9. ročníků byla organizována týmová soutěž v matematice. Pro úspěšné řešitele soutěží kategorie Z byla 2.-7.6.2002 v Perninku uspořádána týdenní letní škola.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka pořádala jednou měsíčně Interdisciplinární seminář ve spolupráci se ZČU.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala především matematickou a fyzikální olympiádu a semináře z matematiky a fyziky pro talentovanou mládež. V březnu 2002 organizovala setkání učitelů matematiky a fyziky základních a středních škol, na kterém byla diskutována návaznost učiva ze základních škol na střední školu a příprava přijímacích zkoušek. Uspořádala také odborné přednášky pro své členy.

Pobočka Brno

Pobočka především pořádala Matematické a Fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla bohatá přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice, a to zejména ve formě cyklů s fyzikální a matematickou tématikou i s tématikou souvislostí přírodních věd a filozofie.

Pobočka se také podílela na pořádání zimní školy "Geometrie a fyzika" v Srní v lednu 2002, 19. kolokvia "O řízení osvojovacího procesu" na VVŠ ve Vyškově v květnu 2002 , mezinárodní konference "Perspectives in Modern Statistical Inference" v srpnu 2002 , mezinárodní konference "Colloquium on Differential and Difference Equations" v září 2002, Letní školy biometriky v září 2002 v Lednici a na přípravě a distribuci CD-ROMu "Matematická analýza s programem MAPLE".

Dále pobočka spolupracovala i s Hvězdárnou Mikuláše Koperníka v Brně.

Pobočka Olomouc

Stálá pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží. Byla orientována především na organizaci matematické a fyzikální olympiády, ale pobočka se také stala koordinátorem celostátní soutěže Matematický klokan. Pobočka pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO a organizovala podzimní školu péče o talenty s mezinárodní účastí MAKOS 2002. Pořádala také seminář dějin matematiky.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, významně spolupracovala s Gymnáziem M.Koperníka v Bílovci.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu, zabývala se soustavnou odbornou přípravou řešitelů i učitelů na ZŠ a SŠ. Významnější odborné akce byly - Besedy s řešiteli MO, 8. seminář o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory, Ostrava, 1.2.2002,12.ročník mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu V.Jarníka(Ostrava, 10.4.2002), Soustředění řešitelů MO a FO (Dolní Lomná, 29.6.-5.7.2002), 11.ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství (Dolní Lomná, 3.-5.6.2002),22. seminář o geometrii a počítačové grafice, Dolní Lomná, 2.-6.9.2002 . Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou bylo uspořádáno 6 didaktických seminářů a ve spolupráci s VŠB - TU 6 seminářů z teorie diferenciálních rovnic.

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala především organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala také semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele .

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěž Matematický klokan i několik dalších soutěží pro žáky ZŠ ( Pythagoriáda, Kosočtverec ). Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře. Dále organizovala Matematický korespondenční seminář.

Pro členy pobočky i širší veřejnost pořádala vzdělávací podvečery, na kterých přednášeli zvaní hosté. V říjnu 2002 uspořádala mezinárodní konferenci RAGtime s astrofyzikální tématikou.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Uspořádala 10. konferenci studentů v matematice na VŠTEZ (Bohdaneč, 3.-5.6.2002) a 27. konferenci VŠTEZ "Matematika v inženýrském vzdělávání" (Hejnice, 9.-13.9.2002). Průběžně spolupracovala s katedrami matematiky VŠTEZ a vydávala Zpravodaj komise.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách

Organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky.

Terminologická komise pro fyziku

Sledovala uplatnění dříve vypracovaných připomínek k normám ČSN ISO 31-0 až 31-13 a ČSN ISO 1000 při jejich vydávání v Českém normalizačním institutu.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky

Uspořádala 11.seminář o filozofických otázkách v matematice a fyzice, který se konal 19.-22.8.2002 v Jevíčku.

Komise pro práci s talentovanými žáky

Uspořádala 24. celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Holešově ve dnech 6.-8.6.2002. Spolupracovala s Institutem a s Asociací pro mládež, vědu a techniku (AVAMET) a s Institutem dětí a mládeže MŠMT. Organizovala semináře pro talentované středoškolské studenty a zajišťovala jejich zapojení do domácích i mezinárodních soutěží.

Komise pro historii matematiky

Tato komise pracovala jako společná pracovní skupina při JČMF a SDVT.Zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a pořádala - semináře pro vyučující dějinám věd a techniky na našich vysokých a středních školách. Navázala kontakty s historickou sekcí Německé matematické společnosti, čehož bylo využito k účasti našich odborníků na jejich konferencích i k účasti zahraničních odborníků na našich akcích.

Komise pro geometrii a počítačovou grafiku

Tato komise sdružuje učitele vysokých i středních škol zabývající se geometrií a počítačovou grafikou a to jak po stránce vědecké, tak i pedagogické. Pořádala pro ně semináře a věnovala se i jejich mezinárodní spolupráci v rámci International Society for Geometry and Graphics (ISGG).

Propagační komise

Rozsáhlou popularizační a propagační činnost v rozhlase a televizi dlouhodobě vykonává dr. J.Grygar. Několik pořadů o astrofyzice a fyzice vysokých energií se uskutečnilo v relacích Spektrum (Vltava) a Meteor (ČR 2). Popularizační články průběžně publikoval v Hospodářských novinách prof.I.Kraus. V nakladatelství Academia vyšel dotisk jeho knihy "Dějiny evropských objevů a vynálezů". Prof.L.Eckertová realizovala videokazetu "Všudypřítomná gravitace", která získala první cenu v kategorii výukových filmů na Mezinárodním filmovém festivalu TECHFILM 2002 v Hradci Králové. V rámci popularizačního projektu MŠMT byly vydány dvě publikace - J.Bečvář : "Matematika ve středověké Evropě", K.Mačák : "Tři středověké matematické sbírky".

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží.

Na 43.mezinárodní matematické olympiádě 19.-30.7. 2002 v Glagowě ve Velké Británii naše družstvo získalo dvě stříbrné a tři bronzové medaile.

Na 33. mezinárodní fyzikální olympiádě 20.-30.7.2002 na Bali v Indonézii naše družstvo získalo dvě bronzové medaile a tři čestná uznání.

Na 15. mezinárodním turnaji mladých fyziků 23.-30.5.2002 v Oděse na Ukrajině se naše družstvo umístilo na třetím místě.

JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 22.3.2002. V České republice se této soutěže zúčastnilo 295.767 žáků.

Významné bylo uspořádání 10. ročníku celostátní matematické soutěže 5.4.2002 ve Valašském Meziříčí , které se zúčastnilo 1764 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

5. Ediční činnost

JČMF v roce 2002 vydala :

47. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1700 ks s finanční podporou RVS,

79. ročník časopisu pro studenty středních škol Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 800 ks s podporou MFF UK a FJFI ČVUT v Praze,

10. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 700 ks.

JČMF se koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prometheus.


Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz