Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF ve funkčním období 1999 - 2002 přednesená na sjezdu JČMF 1. 3. 2002 v Opavě

V období 1999 - 2002 rozvíjela Jednota svou činnost v souladu s programem přijatým na sjezdu v Hradci Králové a pokračovala ve svých akcích, postupech a tradicích. Rámcem pro její činnost byly stanovy z r. 1990, které byly novelizovány v r. 1993, a jim odpovídající organizační struktura. Organizační struktura Jednoty se osvědčila. Tomuto sjezdu však předkládáme návrh na změnu stanov, jehož nejdůležitějším bodem je prodloužení funkčního období orgánů Jednoty ze tří na čtyři roky. Návrh kromě toho obsahuje i několik změn technického charakteru.

Jednota má v současné době 14 poboček, 2 sekce vědecké, 2 sekce pedagogické a 8 komisí. Zdaleka největší kus práce Jednoty byl vykonán v těchto jejích složkách. V návaz-nosti na nové regionální uspořádání České republiky je připraveno zřízení pobočky Jednoty v Karlových Varech.

V dalším budou uvedeny jen některé z bohatého spektra aktivit Jednoty a to zejména takové, které mají širší význam.

Vědecké sekce účinně spolupracovaly s Evropskou matematickou společností a s Evropskou fyzikální společností. Uspořádaly nebo se podílely na uspořádání velkého počtu domácích i zahraničních vědeckých setkání. V roce 2000, který byl prohlášen Mezinárodní matematickou unií za Světový rok matematiky, byla vydána příležitostná poštovní známka s motivem Velké Fermatovy věty a bylo uveřejněno několik článků o matematice pro širokou veřejnost. Fyzikální vědecká sekce se podílela na mezinárodní popularizační akci "Physics on Stage".

Pedagogické sekce uspořádaly velký počet konferencí, seminářů, letních škol. Tradičně bylo uspořádáno Setkání učitelů matematiky všech typů škol v Mariánských Lázních v říjnu 2000 a každoročně se konaly Veletrhy nápadů učitelů fyziky. Sekce spolupracovaly s MŠMT v problematice učebních plánů, standardů a maturit a s nakladatelstvím Prometheus, pro které zajišťovaly recenze učebnic.

Pobočky rozvíjely velice pestrou činnost podle vlastních potřeb a možností. Organizovaly pravidelná setkání svých členů, vědecké přednášky i jejich série, přednášky pro učitele i jejich setkání. Ve spolupráci s pedagogickými sekcemi vykonávaly velkou práci na uskutečnění studentských soutěží, od velkých jako jsou Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků a Matematický klokan až po Pikomat, Pythagoriádu, Fygyz, Dejme hlavy dohromady apod. V mezinárodních olympiádách se naši studenti umístili na předních medailových místech a velmi dobré byly výsledky našeho družstva v Mezinárodním turnaji mladých fyziků. Jsou to vynikající úspěchy studentů, učitelů, členů Jednoty.

Komise vyvíjely bohatou činnost podle specializovaných úkolů schválených ÚV JČMF.

Jednota věnovala soustavně velkou pozornost ediční činnosti. Vydává časopisy Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální, Učitel matematiky a podílí se na vydávání časopisu Školská fyzika. Spolupracuje s nakladatelstvím Prometheus na přípravě časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a při vydávání knih o vynikajících osobnostech z oblasti matematiky a fyziky, našich i zahraničních.

Jednota obnovila soutěž ve vědecké činnosti vysokoškoláků (SVOČ) v matematice. Spolu s Českou společností pro mechaniku vyhlašovala každoročně Cenu prof.Babušky v oboru počítačových věd.

Jednota věnovala pozornost údržbě hrobů, náhrobků a pomníků našich významných matematiků, fyziků a astronomů.

JČMF udržovala těsné styky s Jednotou slovenských matematiků a fyziků na základě dohody o spolupráci. Osvědčila se zejména distribuce časopisů, koordinace soutěží a pořádání celé řady společných konferencí.

JČMF se podílela na aktivitách koordinovaných Radou vědeckých společností ČR.

Předsednictvo ÚV JČMF usilovalo o to, aby širší veřejnost byla lépe informována o našich oborech. Nesporným úspěchem je série popularizačních videokazet s fyzikálními náměty. Také v tisku byly uveřejněny zajímavé články. Základní www - stránka JČMF na internetu je postupně rozšiřována a propojována se samostatnými www - stránkami složek JČMF.

Ke sjezdu v Hradci Králové měla Jednota 2500 členů. Během dalšího tříletého období zemřelo 40 členů, své členství ukončilo 92 členů a 81 členům jsme členství zrušili pro jejich dlouhodobé dlužné částky na příspěvcích. Potěšující je přijetí 168 nových členů, převážně mladých. Ke sjezdu v Opavě má Jednota 2455 členů.

Předsednictvo JČMF věnovalo mnoho času i sil otázkám hospodářským. Dotace MŠMT i RVS jsou účelové a jejich nominální hodnota se stále zmenšuje. Veškerou režii spojenou s provozem Jednoty můžeme hradit jen z členských příspěvků. Hledali jsme možnosti úspor - např. zmenšením počtu čísel v ročníku časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie i Rozhledy matematicko-fyzikální ze šesti na čtyři při zachování celkového počtu stránek ročníku. Vzdor působení inflace podařilo se udržet předplatné Pokroků MFA na stejné výši, neubránili jsme se však mírnému růstu členských příspěvků. Došlo i k mírnému zvýšení předplatného časopisu Rozhledy MF, i když Rozhledy považujeme za prioritu pro jejich význam při získávání zájmu středoškoláků o naše obory.

Podrobnější popis jednotlivých aktivit JČMF v uplynulém období je publikován ve Sborníku tohoto sjezdu.

Jednota je dobrovolná organizace, kde se od jejího založení před 140 lety přes všechny přeměny poměrů společenských i státoprávních udržela tradice, že její členové vykonávají bez hmotné odměny velmi mnoho obecně prospěšné práce. Za to upřímně děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu. Udržet tuto tradici živou budeme potřebovat i nadále.


Jaroslav Kurzweil
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz