Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2003

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) bylo v r. 2003 sdruženo 2400 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve 4 odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. Celou činnost koordinoval výbor JČMF. Jeho předsednictvo pracovalo ve složení: předseda - doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., místopředsedové - doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., tajemník - doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., hospodář - doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., předseda MVS - doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., předseda ČFS - RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., předseda MPS - RNDr. Václav Sýkora, CSc., předseda FPS - prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Předsedou kontrolní komise je RNDr. Petr Dolanský. Předsednictvo výboru JČMF se scházelo pravidelně jednou měsíčně a výbor JČMF se sešel na dvou plenárních zasedáních.

1. Činnost odborných sekcí JČMF

a) Matematická vědecká sekce (MVS)

MVS uspořádala tyto odborné akce:

31. zimní škola abstraktní analýzy

Konference ROBUST 2003

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice SVOČ 2003.

Vedle těchto akcí se MVS účastnila na aktivitách Evropské matematické společnosti. Pražská redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. MVS tak získává větší množství odborných knih, které jsou předávány knihovně MFF UK v Praze a jsou tak k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt für Mathematik. Jedním z výsledků této činnosti je zisk produktů Zentralblattu pro šest odborných pracovišť v ČR. MVS se dále zapojila do přípravy projektu Evropské digitální matematické knihovny.

Bylo vydáno čísla 59 členského bulletinu Informace MVS.

b) Česká fyzikální společnost (ČFS)

ČFS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:

Česko-taiwanský workshop fyziky středních a vysokých energií, Praha, 3.-5.3.2003

33iémes Journées des Actinides, Praha, 27.-29.4.2003

Workshop "Pseudo-Hermitean Hamiltonians in Quantum Physics", Praha, 16.-17.6.2003

European Conference on Surface Science, Praha, 7.-12.9.2003

Workshop "Problems with Moving Boundaries", Praha, 15.-18.10.2003

Odborné skupiny ČFS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tematikou.

ČFS společně s FPS se zúčastnily festivalu mezinárodního popularizačního projektu Physics on Stage III 8.-15.11.2003 v Noordwijku..

Zástupci ČFS se zúčastnili jednání Rady Evropské fyzikální společnosti (EPS) a konferencí Slovenské fyzikální společnosti, Polské fyzikální společnosti a Německé fyzikální společnosti. ČFS se stala také přidruženou společností anglického Institute of Physics. Byly zahájeny přípravy akcí ČFS k Světovému roky fyziky 2005 vyhlášenému EPS pod patronací UNESCO.

c) Matematická pedagogická sekce (MPS)

MPS se ve velké míře věnovala problematice přípravy nových maturit na středních školách, především ve spolupráci s Centrem pro reformu maturity a dále na přípravě Rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně škol. MPS také spolupracovala s Pedagogickými centry ve všech krajích ČR. Uspořádala tyto odborné akce:

Dva dny s didaktikou matematiky,13.-14.2.2003, Katedra matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze

Konference "Od činnosti k poznatku", Srní na Šumavě, 24.-26.4.2003

Konference "Ani jeden matematický talent nazmar!", Hradec Králové, 24.-26.4.2003

Celostátní seminář pro učitele matematiky SOŠ a SOU,Pardubice, 17.-19.9.2003

Konference "Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 15 lety", Litomyšl, 23.-25.10.2003

Konference "Užití počítačů ve výuce matematiky", České Budějovice, 6.-8.11.2003

Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) v didaktice matematiky, Kostelec nad Černými lesy, 6.-7.6.2003

Závěry odborných akcí byly předány MŠMT a dalším odborným partnerům. MPS také zajišťovala recenze učebnic matematiky navrhovaných k zařazení do seznamu učebnic schvalovaných MŠMT.

d) Fyzikální pedagogická sekce (FPS)

FPS se významně podílela na práci v Centru pro reformu maturity při přípravě dokumentů pro státní maturitu z fyziky. Dále se podílela na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro výuku fyziky. Uspořádala následující odborné akce:

Veletrh nápadů učitelů fyziky VIII, Katedra fyziky PF JU, České Budějovice, 27.-29.8.2003

Seminář pro výuku fyziky na ZŠ "... aby fyzika žáky bavila...", Vlachovice u Nového Města, 8.-11.10.2003

Seminář "Výuka fyziky na technických lyceích a na SOŠ technických",Škrdlovice, 15.-17.10.2003

a zajistila delegaci ČR na festivalu "Physics on Stage III", Noordwijk (Holandsko), 8.-15.11.2003, kde se umístila na 1. místě.

Specializovanou činnost vyvíjela sekce ve svých odborných skupinách - pro výuku fyziky na ZŠ, pro výuku fyziky na gymnáziích, pro výuku fyziky na odborných školách a pro využití počítačů ve výuce fyziky. FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky.

2. Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Všechny pobočky se rovněž intenzivně věnovaly přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalším akcím pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení byl uspořádán 5. ročník semináře "Matematika na vysokých školách" konaný 1.9.-3.9. 2003. Pokračoval 12. ročník semináře z historie matematiky a konaly se exkurse a přednášky na téma "Praha v historii matematiky, fyziky a astronomie". Pokračovaly také práce na údržbě a opravě náhrobků významných českých matematiků a fyziků na Olšanském hřbitově v Praze.

Fyzikální oddělení zahájilo cyklus seminářů z aktuálních problémů fyziky koncipovaný jako mezigenerační setkávání členů oddělení.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2. stupně ZŠ a Filip pro žáky 5. tříd ZŠ. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na semináři z historie matematiky v Jevíčku a na dalších didaktických seminářích. Oddělení spolupořádalo Didakticko-matematický seminář na Pedagogické fakultě UK v Praze a také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách.

Významná byla účast všech oddělení při pořádání korespondenčních seminářů z fyziky, matematiky a programování ve spolupráci s MFF UK v Praze.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pobočka pořádala přednášky pro studenty středních škol. Pro učitele různých typů škol pobočka organizovala odborná setkání.

Pobočka Pardubice

Většina akcí pobočky se soustřeďuje na žáky základních a středních škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a korespondenční seminář Mates. Podílela se na organizaci akcí pořádaných pedagogickými sekcemi JČMF v regionu.Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Pardubicích uspořádala několik akcí pro učitele: 16. setkání učitelů matematiky, Chrudim, 29.1.2003; exkurze pro učitele fyziky do Karosy Vysoké Mýto, 13.2.2003; seminář pro učitele matematiky na SŠ, Pardubice, 24.3.2003; seminář pro učitele fyziky na ZŠ a SŠ, Pardubice, 18.3.2003; seminář pro učitele matematiky ZŠ a SŠ, Pardubice, 17.4.2003. Uspořádala dále "Jeden den s fyzikou" pro učitele fyziky ZŠ, 8.1.2003 a zájezd učitelů fyziky ZŠ a SŠ do jaderné elektrárny v Isaru (Německo) a do CERNu.

Pobočka v Hradci Králové

Činnost pobočky se soustřeďovala kolem pracovníků kateder matematiky a fyziky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost, jejichž náplní byly v r. 2003 současné otázky ve vyučování M a F, příprava nové maturity z M a F a příprava Rámcových vzdělávacích programů z matematiky a fyziky. Pokračovala spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové.

Hlavní akcí bylo spolupořadatelství celostátní konference "Ani jeden matematický talent nazmar", pořádané 24.-26.4.2003 v Hradci Králové.

V práci s mládeží pokračovala tradiční organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Velmi bohatá byla publikační činnost členů pobočky, zaměřená na práci s mladými fyziky.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele. Spoluorganizovala celostátní kolo matematické olympiády ve dnech 30.3.-5.4.2003. Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky a s katedrou fyziky TU Liberec pořádala odborné přednášky.

Pobočka Ústí nad Labem

Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu. Ve spolupráci s katedrami matematiky a fyziky UJEP pořádala také odborné semináře.

Pobočka České Budějovice

Pobočka vyvíjela bohatou činnost při pořádání matematické a fyzikální olympiády. Dále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU organizovala přednášky domácích i zahraničních odborníků pro veřejnost. Spolupodílela se na organizaci konference "Užití počítačů ve výuce matematiky" ve dnech 6.-8.11.2003 na JU v Českých Budějovicích.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele a soustředění pro úspěšné řešitele. Podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci projektu Mladý Sisyfos. Pro úspěšné řešitele soutěží uskutečnila týdenní letní školu v Perninku ve dnech 1.-3.6.2003. Pro žáky 5. ročníků byl organizován korespondenční seminář. Ve dnech 8.-12.9.2003 zorganizovala internátní soustředění pro talentované středoškolské studenty.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka pořádala pravidelně čtrnáctidenně Interdisciplinární seminář ve spolupráci se ZČU. Dále byl zorganizován čtyřdenní seminář ve středisku ZČU Nečtiny. Dále organizovala jednou měsíčně seminář z dějin matematiky a přípravné kurzy z matematiky pro uchazeče o studium na vysokých školách.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala matematickou a fyzikální olympiádu a semináře z matematiky a fyziky pro talentovanou mládež. V březnu 2003 organizovala setkání učitelů matematiky a fyziky základních a středních škol, na kterém byla diskutována návaznost učiva ze základních škol na střední školu a vzájemná informovanost o probraném učivu vzhledem k přijímacím zkouškám. Pořádala také odborné přednášky pro své členy.

Pobočka Brno

Pobočka pořádala matematické a fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla bohatá přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice, a to zejména ve formě cyklů s fyzikální a matematickou tématikou i s tématikou souvislostí přírodních věd a filozofie.

Pobočka se podílela na pořádání zimní školy "Geometrie a fyzika" v Srní v lednu 2003, 20. kolokvia "O řízení osvojovacího procesu" na VVŠ PV ve Vyškově v květnu 2003, mezinárodní konference "Colloquium on Differential and Difference Equations" a mezinárodní konference "Rozhodnutelné a nerozhodnutelné v matematice" v září 2003.

Pobočka byla spolupořadatelem Gravitačního semináře na Přírodovědecké fakultě MU a organizovala jednodenní seminář "Fyzika a fyzikální vzdělávání u nás".

Pobočka Olomouc

Pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží, a to především na organizaci matematické a fyzikální olympiády. Pobočka se také stala koordinátorem celostátní soutěže Matematický klokan. Pobočka dále pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO. Pořádala také řadu odborných seminářů.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, významně spolupracovala s Gymnáziem M. Koperníka v Bílovci.

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala také semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele. Ve spolupráci s učiteli SŠ začala systematicky rozvíjet program zaměřený k problematice přijímacích pohovorů na střední a vysoké školy. Spolupracovala i s praxí, zejména v oblasti aplikací numerických metod a v počítačové grafice.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu a zabývala se soustavně odbornou přípravou řešitelů MO a FO i učitelů na ZŠ a SŠ. Kromě toho organizovala další soutěže, a to Pythagoriádu, Matematického klokana, Matematický duel, Moravsko-slezský matematický šampionát 2003. Dále organizovala Letní soustředění řešitelů MO a FO (Dolní Lomná, 28.6.-4.7.2003), 9. ročník Konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky (Ostrava, 31.1.2003), 13. ročník Mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu V. Jarníka (Ostrava, 1.-3.4.2003) a 12. mezinárodní seminář Moderní matematické metody v inženýrství (Dolní Lomná, 2.-4.6.2003). Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou byl uspořádán cyklus didaktických seminářů a ve spolupráci s VŠB - TU cyklus seminářů z teorie diferenciálních rovnic.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěž Matematický klokan a soutěž Pythagoriáda pro žáky ZŠ. Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře. Dále organizovala Matematický korespondenční seminář.

Pro členy pobočky i širší veřejnost pořádala cyklus přednášek o moderní fyzice, na kterých přednášeli zvaní hosté. Dále uspořádala mezinárodní konferenci RAGtime s astrofyzikální tématikou.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Uspořádala mezinárodní konferenci Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering, Praha, 27.1.-1.2.2003, a dále 11. konferenci v matematice studentů VŠTEZ, Černice, 7.-9.6.2003. Průběžně udržovala kontakty s katedrami matematiky VŠTEZ.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách

Organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky.

Terminologická komise pro fyziku

Sledovala pronikání evropských a světových norem do naší fyzikální terminologie a vyjadřovala stanoviska k normám přebíraným z Evropské unie.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky

Uspořádala 6. seminář z historie matematiky, Jevíčko, 18.-21.8.2003. Zapojila se rovněž do diskuse o rámcových vzdělávacích programech.

Komise pro práci s talentovanými žáky

Uspořádala 10. mezinárodní konferenci mladých vědců ICYS, Kladno, 22.-27.4.2003 se speciální sekcí věnovanou Dopplerově efektu při příležitosti 200. výročí narození Ch. Dopplera. Dále uspořádala 5. republikovou konferenci vítězů matematických, fyzikálních a programátorských soutěží ve šk. r. 2003 - 2003, Praha, prosinec 2003. Spolupracovala s Institutem a s Asociací pro mládež, vědu a techniku (AVAMET) a s Institutem dětí a mládeže MŠMT. Podílela se na realizaci národní konference Invence 2003. Organizovala semináře pro talentované středoškolské studenty a zajišťovala jejich zapojení do domácích i mezinárodních soutěží.

Komise pro historii matematiky

Tato komise pracovala jako společná pracovní skupina při JČMF a SDVT. Zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a spolupořádala semináře pro vyučující dějin věd a techniky na středních a vysokých školách.

Komise pro geometrii a počítačovou grafiku

Pořádala pro učitele vysokých i středních škol zabývající se geometrií a počítačovou grafikou semináře a věnovala se i mezinárodní spolupráci v rámci International Society for Geometry and Graphics (ISGG).

Propagační komise

Rozsáhlou popularizační a propagační činnost v rozhlase, v televizi i v přednáškách v různých organizacích dlouhodobě vykonává dr. J.Grygar. Několik pořadů o fyzice se uskutečnilo v relacích Meteor (ČR 2). Popularizační články průběžně publikoval v Hospodářských novinách prof.I.Kraus. Členové komise se podíleli na národní konferenci Invence 2003. Byl vydán 22. svazek Dějin matematiky: M. Hykšová: K. Rychlík, 1885 - 1968 a 23. svazek: J. Bečvář, M. Bečvářová, Vymazalová: Matematika ve starověku - Egypt a Mezopotámie.

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží.

Na 44.mezinárodní matematické olympiádě 7.-19.7. 2003 v Tókyu v Japonsku naše družstvo získalo jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile a tři čestná uznání.

Na 34. mezinárodní fyzikální olympiádě 2.-11.8.2003 v Taipei v Čínské republice (Taiwan) naše družstvo získalo jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile a dvě čestná uznání.

Na 16. mezinárodním turnaji mladých fyziků 1.-8.7.2003 v Uppsale ve Švédsku se naše družstvo umístilo na třetím místě.

JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 21.3.2003. V České republice se této soutěže zúčastnilo 253 029 žáků.

Významné bylo uspořádání 11. ročníku celostátní matematické soutěže 4.4.2003 ve Valašském Meziříčí, které se zúčastnilo 1651 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

5. Ediční činnost

JČMF v roce 2003 vydala:

48. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1700 ks s finanční podporou RVS,

11. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 800 ks.

JČMF se také koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prometheus.


Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz