Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2004

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) bylo v r. 2004 sdruženo 2400 vědeckých a pedagogických pracovníků v oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve dvou společnostech, dvou odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. Celou činnost koordinoval Výbor JČMF. Jeho předsednictvo pracovalo ve složení: předseda - doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., místopředsedové - doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., tajemník - doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., hospodář - doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., předseda ČMS - doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., předseda ČFS - RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., předseda MPS - RNDr. Václav Sýkora, CSc., předseda FPS - prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Předsedou kontrolní komise byl RNDr. Petr Dolanský. Předsednictvo Výboru JČMF se scházelo pravidelně jednou měsíčně a Výbor JČMF se sešel na dvou plenárních zasedáních.

1. Činnost společností a odborných sekcí JČMF

a) Česká matematická společnost JČMF (ČMS)

ČMS uspořádala tyto odborné akce:

32. zimní škola abstraktní analýzy

Konference ROBUST 2004

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice SVOČ 2004

Matematický víkend Evropské matematické společnosti.

Vedle těchto akcí se ČMS účastnila na aktivitách Evropské matematické společnosti. Pražská redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. ČMS tak získává větší množství odborných knih, které jsou předávány knihovně MFF UK v Praze a jsou tak k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt für Mathematik. Jedním z výsledků této činnosti je zisk produktů Zentralblattu pro šest odborných pracovišť v ČR. ČMS se dále zapojila do přípravy projektu Evropské digitální matematické knihovny. Soutěž SVOČ 2004 byla pořádána ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností JSMF.Bylo vydáno 60. číslo členského bulletinu Informace ČMS.

b) Česká fyzikální společnost JČMF(ČFS)

ČFS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:

21st Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha 14.-17.6.2004

20th General Conference of the Condensed Matter Division of EPS, Praha 19.-23.7.2004

14th Summer School on Computing Techniques in Physics, Třešť 9.-14.8.2004

18th Nuclear Physics Division Conference of EPS "Phase Transitions in Strongly Interacting Matter", Praha 23.-29.8.2004

Workshop Biophysics of the Genome, Brno 12.-13.10.2004.

ČFS spolu se Slovenskou fyzikální společností a JSMF uspořádala tyto akce :

Setkání historiků fyziky, Praha 15.-17.2.2004

6. Setkání matematických fyziků, Olomouc 19.-20.3.2004

XXVII. Dny lékařské biofyziky, Černý Důl v Krkonoších 19.-21.5.2004

Československá konference o magnetismu CSMAG´04, Košice 12.-15.7.2004

6. Mezinárodní seminář dějin fyziky MESDEF, Brno 9.-11.9.2004

Odborné skupiny ČFS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tématikou.

Byla dokončena videokazeta série Cesty k vědění "Urychlovače a detektory". V nakladatelství Prometheus byla vydána vědecko-popularizační kniha L.Eckertová : "Cesty poznávání ve fyzice".

Byla uspořádána Soutěž mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala.

Zástupci ČFS se zúčastnili jednání Rady Evropské fyzikální společnosti (EPS) a udržovali pravidelné styky se Slovenskou, Polskou, Maďarskou, Rakouskou a Německou fyzikální společnosti, a britským Institute of Physics.

Odborná skupina geofyziky ČFS se zúčastnila ustavujícího shromáždění nově vytvořené geofyzikální společnosti European Geosciences Union.

Odborná skupina povrchů a tenkých vrstev ČFS se podílela na vzniku virtuálního centra fyziky nanostruktur a nanotechnologií NANOTEAM.

ČFS se spolu s dalšími složkami JČMF zapojila do příprav Světového roku fyziky 2005 vyhlášeného OSN pod patronací UNESCO.

c) Matematická pedagogická sekce (MPS)

MPS se ve velké míře věnovala problematice Rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně škol. Přitom spolupracovala s Pedagogickými centry ve všech krajích ČR.

Uspořádala tyto odborné akce:

II. Letní škola didaktiky matematiky, Uherské Hradiště, 16.-19.8.2004

Konference "Aktuální otázky vyučování matematice na gymnáziích", Pardubice, 15.-17.9.2004

Letní škola "Další vzdělávání učitelů", 20.-24.9.2004

Setkání učitelů matematiky středních odborných škol a středních odborných učilišť, Ústí nad Orlicí, 13.-15.10.2004

IX. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní na Šumavě, 11.-13.11.2004

Závěry odborných akcí byly předány MŠMT. MPS také zajišťovala recenze učebnic matematiky navrhovaných k zařazení do seznamu učebnic schvalovaných MŠMT.

d) Fyzikální pedagogická sekce (FPS)

FPS se významně podílela na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro výuku fyziky na gymnáziích. Pokračovala také ve spolupráci s CERMATem na přípravě státní maturity z fyziky.

Uspořádala nebo se spolupodílela na následujících odborných akcích:

GIREP 2004 - Teaching and Learning Physics in New Contents, Ostrava, 19.-23.7.2004

Konference Veletrh nápadů učitelů fyziky IX, Brno, 25. - 27.srpna 2004

Konference Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání, Olomouc,16. - 17. září 2004

Specializovanou činnost vyvíjela sekce ve svých odborných skupinách - pro výuku fyziky na ZŠ, pro výuku fyziky na gymnáziích, pro výuku fyziky na odborných školách a pro využití počítačů ve výuce fyziky. FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky.

2) Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Všechny pobočky se rovněž intenzivně věnovaly přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalším akcím pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení pokračoval 13. ročník semináře z historie matematiky a konaly se exkurse a přednášky na téma "Praha v historii matematiky, fyziky a astronomie". Pokračovaly také práce na údržbě a opravě náhrobků významných českých matematiků a fyziků na Olšanském hřbitově v Praze. Ve spolupráci s Českou astronomickou společností se oddělení podílelo na programu sympozia v Litomyšli k 90. narozeninám numerického matematika a astronoma Zdeňka Kopala. Oddělení se podílelo i na pozorování mimořádného jevu - přechodu Venuše přes sluneční disk 8.6.2004. Oddělení se podílelo na dokumentaci matematické literatury v Národní knihovně.

Fyzikální oddělení pokračovalo v pořádání seminářů z aktuálních problémů fyziky koncipovaném jako mezigenerační setkávání členů oddělení . Byly to: A.Fejfar : Jak rostou nanokrystalické křemíkové vrstvy pro sluneční články (14.1.), V.Dvořák : Podivuhodné manipulace s elektromagnetickými vlnami (24.3.), P.Pokorný : Deterministický chaos a matematické, fyzikální a filozofické souvislosti (15.5.), J.Chýla : Nositelé Nobelových cen za fyziku 2004 (24.11.).

Výbor oddělení se podílel na organizaci soutěže mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala a věnoval se také aktuálním otázkám výuky fyziky na různých typech škol.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2. stupně ZŠ, a to ve spolupráci se SPŠST v Panské 3 v Praze 1. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na konferencích organizovaných MPS a FPS. Oddělení spolupořádalo Didakticko-matematický seminář na Pedagogické fakultě UK v Praze a také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách.

Významná byla účast všech oddělení při pořádání korespondenčních seminářů z fyziky, matematiky a programování ve spolupráci s MFF UK v Praze.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pobočka pořádala přednášky pro studenty středních škol. Pro učitele základních a středních škol pobočka organizovala odborná setkání.

Pobočka Pardubice

Většina akcí pobočky se soustřeďuje na žáky základních a středních škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a korespondenční seminář Mates. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Pardubicích uspořádala 17. setkání učitelů matematiky 28.1.2004 a 18. setkání 21.10.2004 v Chrudimi. Podílela se na organizaci Celostátní konference učitelů gymnázií v Pardubicích a semináře Tři dny s matematikou v Ústí nad Orlicí. Pro žáky a učitele pořádala seminář Aktuální otázky vyučování matematice na ZŠ a vedla astronomický kroužek spojený s pozorováním oblohy pro veřejnost.

Pobočka v Hradci Králové

Činnost pobočky se soustřeďovala kolem pracovníků kateder matematiky a fyziky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost, jejichž náplní byly v r. 2004 současné otázky ve vyučování M a F a příprava Rámcových vzdělávacích programů z matematiky a fyziky. Pokračovala spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové.

Hlavními akcemi byly spolupořadatelství krajského semináře "Jeden den s matematikou a fyzikou" 6.5.2004 v Hradci Králové a celostátní konference "Druhé statistické dny" 15.-16.9.2004 v Hradci Králové.

V práci s mládeží pokračovala tradiční organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Velmi bohatá byla publikační činnost členů pobočky, zaměřená na práci s mladými fyziky.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele. Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky a s katedrou fyziky TU Liberec pořádala odborné přednášky. Uspořádala konferenci Presentation of Mathematics ´04 v Liberci 14.-17.9.2004.

Pobočka Ústí nad Labem

Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu. Ve spolupráci s katedrami matematiky a fyziky Pedagogické fakulty UJEP pořádala také odborné semináře.

Pobočka České Budějovice

Pobočka vyvíjela bohatou činnost při pořádání matematické a fyzikální olympiády. Dále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU organizovala přednášky domácích i zahraničních odborníků pro veřejnost.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele a soustředění pro úspěšné řešitele. Podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci projektu Mladý Sisyfos. Uspořádala konferenci Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis ve Svratce 27.5.-2.6.2005

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka pořádala pravidelně čtrnáctidenně Interdisciplinární seminář ve spolupráci se ZČU. Dále organizovala jednou měsíčně seminář z dějin matematiky a přípravné kurzy z matematiky pro uchazeče o studium na vysokých školách.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala matematickou a fyzikální olympiádu a semináře z matematiky a fyziky pro talentovanou mládež. Pořádala také odborné přednášky pro své členy.

Pobočka Brno

Pobočka pořádala matematické a fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla bohatá přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice, a to zejména ve formě cyklů s fyzikální a matematickou tématikou i s tématikou souvislostí přírodních věd a filozofie, a to na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě MU a na fakultách VUT.

Pobočka spoluorganizovala tradiční vědecké kolokvium s mezinárodní účastí "O řízení osvojovacího procesu" na VVŠ PV ve Vyškově.

Pobočka Olomouc

Pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží, a to především na organizaci matematické a fyzikální olympiády. Pobočka je také koordinátorem celostátní soutěže Matematický klokan. Pobočka dále pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO. Pořádala také řadu odborných seminářů.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, významně spolupracovala s Gymnáziem M. Koperníka v Bílovci.

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala také semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele. Ve spolupráci s učiteli SŠ realizovala program zaměřený k problematice přijímacích pohovorů z matematiky na střední a vysoké školy. Spolupracovala i s průmyslem, zejména v oblasti informatiky metod a v počítačové grafice. Pobočka se také podílela spolu s UP v Olomouci a s UTB ve Zlíně na uspořádání "Letní školy z algebry" s mezinárodní účastí.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu a zabývala se soustavně odbornou přípravou řešitelů MO a FO i učitelů na ZŠ a SŠ. Kromě toho organizovala další soutěže, a to Pythagoriádu, Matematického klokana, Moravsko-slezský matematický šampionát 2004. Dále organizovala Letní soustředění řešitelů MO a FO (Dolní Lomná, 1.7.-7.7.2004), 10. ročník Konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky (Ostrava, 30.1.2004), 14. ročník Mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu V. Jarníka (Ostrava, 29.3.-1.4.2004) a 13. mezinárodní seminář Moderní matematické metody v inženýrství (Dolní Lomná, 315.-2.6.2004). Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou byl uspořádán cyklus didaktických seminářů a ve spolupráci s VŠB - TU cyklus seminářů z teorie diferenciálních rovnic.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěž Matematický klokan a soutěž Pythagoriáda pro žáky ZŠ. Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře. Dále organizovala Matematický korespondenční seminář.

Pro členy pobočky i širší veřejnost pořádala cyklus přednášek o moderní fyzice, na kterých přednášeli zvaní domácí i zahraniční hosté.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Spolupořádala spolu s JSMF a FPEDAS v Žilině 28. konferenci o matematice na VŠTEZ v Rožňavě 30.8.-3.9.2004 , a 12. konferenci v matematice studentů VŠTEZ, v Černicích, 26.5.-28.5.2004. Průběžně udržovala kontakty s katedrami matematiky VŠTEZ . Komise se angažovala i ve vyhledávání nadaných středoškolských studentů mezi nastupujícími posluchači v technických oborech.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách

Organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky.

Terminologická komise pro fyziku

Sledovala pronikání evropských a světových norem do naší fyzikální terminologie a vyjadřovala stanoviska k normám přebíraným z Evropské unie a k jejím překladům pořizovaným různými soukromými firmami a jednotlivci. Zahájila aktualizaci Hesláře Terminologického slovníku fyziky z hlediska nových norem.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky

Uspořádala XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky ve Velkém Meziříčí 23.-26.8.2004 s bohatým programem a seminárními materiály.

Komise pro práci s talentovanými žáky

Vydala Sborník z 10. mezinárodní konferenci mladých vědců ICYS, konané v Kladně, 22.-27.4.2003 . Dále uspořádala 6. republikovou konferenci vítězů matematických, fyzikálních a programátorských soutěží ve šk. r. 2003 - 2004 v Praze v prosinci 2004. Spolupracovala s s Asociací pro mládež, vědu a techniku (AVAMET) a s Institutem dětí a mládeže MŠMT. Organizovala semináře pro talentované středoškolské studenty a zajišťovala jejich zapojení do domácích i mezinárodních soutěží, zejména Turnaje mladých fyziků. O práci s talentovanými studenty fyziky referoval předseda komise Z.Kluiber na 2. kongresu Světové federace fyzikálních soutěží v Groningenu v Holandsku.

Komise pro historii matematiky

Tato komise pracovala jako společná pracovní skupina při JČMF a SDVT. Zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a spolupořádala semináře pro vyučující dějin věd a techniky na středních a vysokých školách.

Propagační komise

Rozsáhlou popularizační a propagační činnost v rozhlase, v televizi i v přednáškách v různých organizacích dlouhodobě vykonává J.Grygar. Několik pořadů o fyzice se uskutečnilo v relacích Meteor (ČR 2). Popularizační články průběžně publikoval I.Kraus a v nakladatelství Academia byla vydána jeho kniha Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích.

Společnost pro geometrii a počítačovou grafiku

Pořádala semináře pro učitele vysokých a středních škol zabývající se geometrii a počítačovou grafikou. Věnovala se mezinárodní spolupráci v rámci International Society for Geometry and Graphics (ISGG), jejíž se stala členem.

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží:

Na 45.mezinárodní matematické olympiádě 4.-18.7. 2004 v Aténách v Řecku naše družstvo získalo dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Na 35. mezinárodní fyzikální olympiádě 15.7.-23.7.2004 v Pohangu v Korejské republice naše družstvo získalo jednu zlatou a jednu bronzovou medaili a tři čestná uznání.

Na 17. mezinárodním turnaji mladých fyziků 24.6.-1.7.2004 v Brisbane v Austrálii se z finančních důvodů zúčastnilo naše družstvo pouze v redukovaném tříčlenném počtu.

JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 19.3.2004. V České republice se této soutěže zúčastnilo 249 282 žáků.

Významné bylo uspořádání 12. ročníku celostátní matematické soutěže 2.4.2004 ve Valašském Meziříčí, které se zúčastnilo 2022 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

5. Ediční činnost

JČMF v roce 2004 vydala:

49. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1500 ks s finanční podporou RVS,

79. ročník časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 700 ks,

12. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 800 ks s finanční podporou RVS.

JČMF se také koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prometheus a při vydávání časopisu Školská fyzika Západočeskou univerzitou v Plzni.


Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz