Jste zde

Revize RVP - DOPIS ministru Plagovi_12. 3. 2021

Jak jsme již dříve oznámili:
V pondělí 8. března jsme se spojili on-line s pracovníky MŠMT,
abychom projednali tzv. "Malou revizi" Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) na ZŠ
a především škrty ve fyzice.

Přikládáme dopis, který jsme dnes odeslali ministru Plagovi, se dvěma přílohami.
Reagujeme v něm na vzniklou situaci.

V příloze najdete též článek, který vyšel v Lidových novinách 24. 2. 2021
po odeslání našeho prvního dopisu.

Text dopisu:
___________________________________________________________

Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pan
Mgr. Jaromír Beran
stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás informovat o vývoji jednání o vyhlášených revizích RVP pro základní vzdělávání.
Nám fyzikům, přírodovědcům a představitelům oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále
podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také
s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost, stále leží na srdci podoba, v jaké je představována
ve školách pro celou populaci České republiky.

Velmi děkujeme panu Mgr. Beranovi a dalším pracovníkům MŠMT a dalších organizací
za příležitost k diskusi na pracovní schůzce 8. 3. 2021. Pozitivním výsledkem schůzky je shoda
na potřebě tzv. „velké revize RVP“ a počátek dohod o spolupráci,
z naší strany je výchozí návrh přiložen jako příloha.
Bohužel jsme se vůbec neshodli v diskusi o osudu vyhlášené „malé reformy“.
Zde trvá naše stanovisko: Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů
pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční
a v konkrétnostech škodlivou. Nemůžeme přijmout její obhajobu slovy, že výuku vyškrtnutých
témat nezakazuje a že je stejně dočasná – její "dočasná existence" by negativně ovlivnila podmínky
dalších kroků a navíc je vhodné si připomenout, jaké asociace indukuje slovo "dočasný".

Revize zajímá i média a škrty šokují alespoň části veřejnosti.
Jako druhou přílohu přikládáme koláž z odpovědí a argumentů některých signatářů.
Nadále vidíme jako jediné přijatelné řešení odvolání vyhlášené revize.

Sice Vás k odvolání revize nemůžeme nutit a ani Vám radit, ale snad můžeme říci, co od „svého“
ministra očekáváme. Očekáváme tedy, že pragmaticky zvážíte, jestli je pro Vás i celou vzdělávací
sféru výhodnější obhajovat onu nepovedenou revizi, nebo přiznat, že se to nepovedlo. Samozřejmě
očekáváme, že se rozhodnete pro to druhé. Asi Vás napadne, že na nepovedenosti revize se projevil
nedostatek kompetence jejích tvůrců a nedostatky procesu její přípravy. Očekáváme, že se postaráte
o nápravu, na které jsme připraveni spolupracovat. Součástí nápravy by samozřejmě mělo být plynulé
zavádění reformy vzdělávání v informatice bez ohrožování ostatních oblastí.

Ono tu totiž jde o hodně. Abstraktně o zachování civilizační kultury, konkrétně o konkurenceschopnost
české populace v delší časové perspektivě, tedy o to, abychom si vedle schopnosti „montovat“ zachovali
a rozvíjeli schopnost tvořit a nacházet nová řešení.
Jde-li nám o to (což je mimochodem
jistě cílem Strategie 30+ a jistě to bude cílem dalších strategií), pak je rozhodující dát slovo těm,
kteří dnes úspěšně tvoří a nová řešení hledají a nalézají,
tedy reprezentantům produktivní akademické i aplikační sféry.
Vrátíme-li se v úvahách do škol, pak účelnost a provázanost jednotlivých témat vidí ti, kdo dané kompetence
sami ovládají a kteří je používají, což vedle tvůrčích akademických
i průmyslových pracovníků jsou DOBŘÍ učitelé daného předmětu.
Rozhodně zde nemohou být vodítkem názory „celebrit“ s podtextem
„Když to já nechápu, tak se tím žáci ve škole nemusí otravovat.“
Ostatně existují i ilustrace, že celebrita může obhajovat vědu, viz příspěvek Petera Gabriela
při zahájení konference ICHEP2020, https://www.youtube.com/watch?v=3uxg4JnB8NM,
interval 24:28 – 27:10; mluví přesně o tom, co stojí za naším dopisem.

S pozdravy podepsaní na různých místech České republiky, 12. března 2021:

Jednota českých matematiků a fyziků
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně,
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., místopředseda, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda, Fyzikální pedagogická společnost, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., předseda, Česká fyzikální společnost, fyzik FJFI ČVUT,
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., předseda fyzikálního odd. pobočky Praha, fyzik FJFI ČVUT

Akademie věd České republiky
prof. Jan Řídký, DrSc. - místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací
koncepce věd o neživé přírodě,
RNDr. Antonín Fejfar, CSc., předseda Vědecké rady,
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, Fyzikální ústav AVČR,
Vladimír Wagner, CSc., vědecký tajemník, Ústav jaderné fyziky AVČR,
Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka, Ústav přístrojové techniky AVČR,
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel, Ústav fyziky materiálů AVČR

České vysoké učení technické v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor,
prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
+ prof. Dr. Ing. Michal Beneš, doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., doc. RNDr. Jan
Vybíral, Ph.D., proděkani

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka, Přírodovědecká fakulta,
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan, Fakulta rybářství a ochrany vod,
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., proděkan pro studium, Přírodovědecká fakulta,
+ prof. Rikard von Unge, PhD, ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., ÚTFA,
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická
fakulta

Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., PhDr. Michal Musílek,
Ph.D., proděkani, RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Katedra fyziky

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., vedoucí Katedry fyziky, doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Katedra fyziky

Univerzita Karlova
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan, Matematicko-fyzikální fakulta,
+ prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkani, doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., vedoucí Katedry didaktiky fyziky,
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan, Přírodovědecká fakulta
+ kolegium děkana

Univerzita Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., oddělení didaktiky fyziky, Katedra experimentální fyziky

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., děkan, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, emeritní děkanka, Fakulta aplikovaných věd,
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., emeritní děkan, Pedagogická fakulta

a za učitele, kteří umí fyziku skvěle učit, nositel ceny Albertus RNDr. Vladimír Vícha, Gymnázium
v Pardubicích.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz