Jste zde

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k nové maturitní zkoušce a ke Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky s platností od škol. roku 2014/2015.

Jednota českých matematiků a fyziků zásadně nesouhlasí s odstraněním požadavků vyšší úrovně z Katalogu. Když si uvědomíme, že to, co není v Katalogu, "se nesmí zkoušet", lze říci, že MŠMT od školního roku 2014/2015 připravuje maturitní zkoušku z matematiky pro žáky 9. ročníku ZŠ a pro žáky učňovského školství. Je to v naprostém rozporu s tím, když MŠMT uvádí prostřednictvím pana ministra, že musíme motivovat a získávat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů. Lze důvodně předpokládat, že na gymnáziích a středních odborných školách bude při výuce matematiky věnována menší pozornost tématům, která nebudou předmětem maturitní zkoušky, přestože jsou to témata nutná k výuce například středoškolské fyziky a hlavně pak témata nutná k dalšímu vysokoškolskému studiu. Navrhovaná úroveň maturitní zkoušky, k jejímuž absolvování stačí znalosti prvního, nejvýše druhého ročníku střední školy, nesplní svůj účel, negativně ovlivní úroveň vzdělávání v matematice na gymnáziích a dalších středních školách a povede ke snížení konkurenceschopnosti České republiky.

Základními předměty všeobecného vzdělávání, které JČMF považuje za velmi důležité, dokonce primární, jsou mateřský český jazyk, cizí jazyk (anglický jazyk) a matematika. Tyto tři předměty považujeme za stejně důležité i ve společné části maturitní zkoušky. Proto požadujeme a trváme na zařazení matematiky mezi povinné předměty společné části maturitní zkoušky. Ovšem požadované znalosti a dovednosti na základě předloženého Katalogu jsou však hluboko pod úrovní, která je požadována například v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Německu, Velké Británii a v dalších zemích. Musíme klást otázky: Na základě jakých odborných zjištění došlo k tak výraznému snížení požadavků? Byla tato problematika diskutována s odbornými matematiky vysokých škol z oblasti didaktiky matematiky a pokud ano, s jakými výsledky? Jsou k dispozici komparační studie týkající se způsobu a úrovně maturitní zkoušky v zemích OECD?

Jednali jsme s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR dr. Gajdůškovou a s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice Senátu dr. Chládkem. Na náš návrh se v Senátu uskuteční 11. června 2013 veřejné slyšení na téma "Nová maturitní zkouška". Informována je i předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP doc. Putnová. Proto požadujeme odložení rozhodnutí o obsahu maturitní zkoušky z matematiky. Poučme se z velkých chyb posledních let, kdy MŠMT a Cermat nepřipustily, že nová maturita není dobře připravena, kdy rozhodnutí nabyla zodpovědně podložena fakty. O maturitní zkoušce by neměli rozhodovat jen politici. Nemělo by se rozhodovat bez odborníků z praxe. Schopným zájemcům, maturantům bychom měli umožnit absolvovat kvalitní maturitní zkoušku, která bude mít mnohem větší vypovídající hodnotu.

Jednota českých matematiků a fyziků je připravena maximálně spolupracovat a podílet se na přípravě společné části maturitní zkoušky z matematiky.

V Praze dne 26. března 2013, RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz