Jste zde

Vyhlášení Stipendia Georga Placzeka pro rok 2013

Brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. vyhlašuje pro rok 2013 Stipendium Georga Placzeka

Komu je stipendium určeno

Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby byli schopni zabývat se fyzikou jako vědou a srozumitelně formulovat myšlenky v písemné podobě.

Pokud nebude v daném roce mezi přihlášenými vhodný uchazeč, nebude stipendium uděleno.

Výše stipendia

Stipendium v celkové hodnotě 3 000 USD se bude vyplácet po dobu tří let (odpovídá obvyklé délce bakalářského studia). Stipendium na první rok univerzitního studia fyziky se poskytuje na základě výsledku výběrového řízení, na druhý a třetí rok na základě dokladu o úspěšnosti studia fyziky během uplynulého akademického roku. Stipendium bude vyplaceno v plné výši, i pokud daný uchazeč dosáhne bakalářského stupně studia fyziky dříve než po třech letech.

Výběr stipendistů

Hodnocení uchazečů bude mít dvě složky – (a) fyzika, (b) písemné komunikační schopnosti. Způsobilost uchazečů ve fyzice bude garantována profesionálními fyziky prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Způsobilost uchazečů v písemných komunikačních schopnostech bude posuzována Výborem Brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků na základě esejů povahy příkladů popularizace libovolných oblastí fyziky, které uchazeči vypracují.

Žádost o stipendium

O stipendium se mohou ucházet studenti maturující v České republice v roce 2013, kteří svou žádost o udělení stipendia, podanou do 31. srpna 2013 (odesláním v písemné i elektronické podobě na níže uvedenou kontaktní adresu), doprovodí těmito přílohami:

1. Základní údaje o studentovi.
2. Doklad o přijetí ke studiu fyziky na univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě pro akademický rok 2013/2014.
3. Esej povahy příkladu popularizace libovolné oblasti fyziky prokazující písemné komunikační schopnosti uchazeče. (Rozsah nejméně
3000 znaků.) Čestné prohlášení o autorství eseje a jejím vypracování bez cizí pomoci.
4. Vyjádření učitele fyziky uchazeče, vystavené v době po maturitní zkoušce.
5. Přílohy podle vlastního uvážení
– doklad o účasti ve Fyzikální olympiádě, doklad o účasti na jiných středoškolských soutěžích, vlastní literární a odborná tvorba apod., popř. údaje o sociální potřebnosti, resp. užitečnosti udělení stipendia. (Nepovinné.)

Časový harmonogram

Uzávěrka žádostí: 31. srpna 2013.

Uchazeči bude do 14 dnů od doručení žádosti potvrzeno její přijetí a nejpozději do 1. prosince 2013 bude informován, zda mu bylo stipendium uděleno. V kladném případě mu bude ještě v roce 2013 poskytnuta třetina celkového stipendia, druhá třetina pak do konce kalendářního roku, v němž zašle Výboru Brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků doklad o splnění studijního programu odpovídajícího absolvování prvního ročníku standardního studijního programu fyziky, třetí třetina do konce kalendářního roku, v
němž zašle doklad o splnění studijního programu odpovídajícího absolvování prvních dvou ročníků standardního studijního programu fyziky.

Kontaktní adresa

Výbor Brněnské pobočky
JČMF
Poříčí 31
603 00 Brno

Kontaktní osoba:
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
předseda Výboru Brněnské pobočky JČMF
E-mail: beranek@ped.muni.cz

Více informací na stránkách
http://matika.umat.feec.vutbr.cz/jcmf/?p=483

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz