You are here

Matematická olympiáda: celostátní kolo 64. ročníku

V neděli 22. 3. 2015 bylo slavnostně zahájeno Ústřední kolo 64. ročníku Matematické olympiády. Rezidence primátora hlavního města Prahy, v níž se tato akce konala, se nachází na Mariánském náměstí. Byla zřízena v nové budově Ústřední knihovny města Prahy, kterou postavila v letech 1925 – 1928 Pražská městská spořitelna jako jubilejní dar hlavnímu městu u příležitosti 60. výročí svého trvání a na počest 10. výročí Československé republiky. Projektantem budovy i její umělecké výzdoby byl architekt F. Roith. Interiéry ve stylu pozdní secese se silným vlivem stylu art deco navrhli František Kysela a Josef Sejpka. Od půl sedmé se již začínali scházet pozvaní hosté, z hotelu Pramen na Černém Mostě dorazila skupina soutěžících – studentky a studenti ze všech krajů naší republiky. Krátce po sedmé hodině mohlo slavnostní zahájení začít. Nejprve byli představeni význační hosté, po nich si vzala slovo ředitelka Gymnázia Christiana Dopplera paní Renata Pauchová. Mluvila jen krátce, ale nezapomněla zdůraznit výraznou podporu Magistrátu hl. m. Prahy během organizování příprav soutěže a rovněž i pomoc sponzorů. Radní MHMP pro oblast školství a sociální politiku Ing. Mgr. Ropková všechny přítomné srdečně přivítala a popřála soutěži i soutěžícím hodně zdaru. Po ní slovo dostali dva představitelé vysokého školství, a to nejprve děkan MFF UK prof. Kratochvíl a děkan FIT ČVUT prof. Tvrdík. Po nich vystoupil krátce předseda Jednoty matematiků a fyziků RNDr. Kubát. Závěrečné slovo měl předseda Ústřední komise Matematické olympiády docent Šimša. Ve svém příspěvku připomněl historii matematických olympiád sahajících do začátku 50. let, potěšil osobní vzpomínkou na vlastní účast v této soutěži, překvapil informací o minulých desetiletích existence Gymnázia Ch. Dopplera a v závěru si pohrál s matematickými palindromy. Po tomto vskutku zábavném i poučném vystoupení mohla začít neformální část akce spojená se slavnostním rautem.

Pondělí 23. března v 8.22 – a je odstartováno! První soutěžní blok Kategorie A běží celé dopoledne. Soutěžící řešili první tři úlohy. Odpolední program byl dle plánu věnován nejprve procházce, která připomněla, kdo ze slavných matematiků či fyziků buď v Praze žil, nebo ji navštívil, nebo v ní působil (nebo všechno dohromady). Staré Město má co nabídnout i po této stránce. V pozdějším odpoledni se již soutěžící věnovali programu individuálnímu, hosty čekala ještě návštěva u organizátorů, tedy na Gymnáziu Christiana Dopplera. I zde se mohli dočkat pohledu do historie, ale více se dověděli z prezentace pana zástupce Pudivítra o současném životě školy. O tři patra výše v aule pak již byli očekáváni paní ředitelkou. Neformální setkání spojené s občerstvením zpříjemnilo tento náročný den. Kultury milovní hosté ho pak ukončili v divadle Ypsilon. Dle plánu byl dokončen 2. soutěžní blok a v odpoledních hodinách mohli zájemci navštívit v pražském planetáriu pořad Praha korunovaná hvězdami.

Třetí den znamenal pro soutěžící Kategorie A konec nejistoty, neboť v 10 hodin dopoledne došlo v Brožíkově síni Staroměstské radnice ke slavnostnímu vyhlášení výsledků Ústředního kola. Samozřejmě byla přítomna ředitelka Gymnázia Christiana Dopplera a oba její zástupci, předseda Jednoty matematiků a fyziků a někteří další její členové. Ceny přišli vítězům předat zástupce firmy Auroton pan P. Ondra, hlavní ceny předal prvním třem vítězům pan M. Klacián, zástupce firmy ČEZ, která je dlouholetým partnerem Matematické olympiády. Soutěžící děvčata byla oceněna zvláštní cenou, kterou jim předala paní I. Prausová z ČVUT. Na závěr uvádíme jména soutěžících, kteří byli nejúspěšnější.

1. místo
se 42 body obsadil Radovan Švarc z České Třebové, student oktávy tamějšího osmiletého gymnázia
2. místo
rovněž se 42 body obsadil Pavel Turek z Olomouce- Hejčína, student sexty
3. místo
s 39 body patří Tomáši Fialovi z Ledče nad Sázavou, rovněž oktavánovi
Gratulace patří jim, ale i všem dalším úspěšným řešitelům.

Ve čtvrtek 26. 3. započala soutěž Kategorie P, tedy v programování. Třicet studentů řešilo úlohy v programování. Odpolední program – astronomická procházka začal již v 14.30, aby se ještě od 17 hodin mohli soutěžící připravit u počítačů na gymnáziu na praktickou část soutěže.

V pátek po snídani v hotelu Pramen se vydali soutěžící ještě jednou do hostitelské školy, do Gymnázia Christiana Dopplera. Celé dopoledne probíhala druhá část soutěže, tedy její praktická část u počítačů. Členové Ústřední komise MO pak byli nuceni rychle zvládnout vyhodnocení výsledků. Na 16. hodinu bylo totiž naplánováno hodnocení soutěže a předávání cen. Slavnostní akt se konal v Obřadní síni Prahy 5 v ulici Stroupežnického a zúčastnili se ho paní ředitelka Pauchová s oběma zástupci, místopředseda ÚK MO docent P. Töpfer a docent J. Kolář, proděkan pro vnější vztahy ČVUT FIT. Dva zde v závěru jmenovaní vyhlásili výsledky soutěže a předali vítězům a úspěšným řešitelům ceny – finanční poukázky.

Prvních sedm míst – tedy vítězové obsadili jak soutěžící mimopražští, tak i z Prahy.

55 bodů získal V. Rozhoň z Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, 50 bodů F.Bialas z Gymnázia Opatov Prahy 4, 48 bodů M. Konečný z Gymnázia Jírovcova.

Úspěšní řešitelé byli odměněni rovněž, jejich bodové rozpětí se nacházelo mezi 37 a 31 body. Ústřední kolo 64. ročníku Matematické olympiády skončilo. Byl to pro všechny náročný týden, ale určitě i cenná zkušenost. Děkujeme soutěžícím za účast a blahopřejeme vítězům.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz