You are here

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků ke zprávě Národní ekonomické rady vlády o stavu vzdělanosti.

Předsednictvo JČMF projednalo „Závěrečnou zprávu podskupin NERV pro konkurence- schopnost a podporu podnikání“ ze dne 28. února 2011. Tato zpráva správně analyzuje současný stav našeho školství a obsahuje řadu pozitivních doporučení.

Na druhé straně bychom však chtěli upozornit na to, že materiál se zabývá výhradně absolventy pedagogických fakult a zcela pomíjí skutečnost, že podstatný podíl na přípravě učitelů středních škol mají také fakulty filosofické a přírodovědecké.

Zásadně však nesouhlasíme s návrhy, které se týkají přípravy budoucích učitelů. NERV doporučuje: „Usnadnit vstup do učitelské profese pro lidi s praxí v jiných profesích. Snížit zákonný požadavek úrovně vzdělání učitele regionálního školství od druhého stupně z diplomu MA na BC a tomu adekvátně uzpůsobit vzdělávání na pedagogických školách. V oblasti pedagogiky požadovat vzdělání MA kromě prvního stupně ZŠ pouze pro specifickou náročnou odbornou činnost a funkce ředitele. Výrazně zvýšit podíl praktické přípravy učitelů na pedagogických fakultách. Zavést krátké pedagogické kurzy jako nástavbu nad jakékoliv nepedagogické BC studium. Tj. umožnit učit talentovaným absolventům jiných škol po několikatýdenním pedagogickém tréninku.“

Požadavky na vzdělávání učitelů jak v obecné, tak v odborné složce nelze, podle našeho názoru, splnit pouze absolvováním bakalářského studia. Během tří let nelze připravit dvouoborového učitele ani po odborné ani po metodické stránce tak, aby kromě patřičného odborného nadhledu ve svých předmětech získal dostatečnou orientaci v mezipředmětových vztazích a současných didaktických metodách. Za mnohem horší pokládáme představu, že kvalitního učitele lze získat z absolventa jakéhokoliv nepedagogického bakalářského studia absolvováním několikatýdenního pedagogického tréninku. Během krátkého kurzu nelze získat potřebné metodologické a pedagogické zázemí, naučit se pracovat s mimořádně nadanými žáky i se žáky se specifickými poruchami, uvědomit si metodická úskalí v jednotlivých partiích učiva, zvládnout různé výukové metody a naučit se je vhodně využívat apod. Odpovídající odborné znalosti učitele jsou pouze nezbytným předpokladem kvalitního výkonu jeho povolání. Absolvováním kurzu lze připravit instruktory lyžování, prodejní manažery, ne však budoucí učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na základních a středních školách.

Věříme, že NERV zodpovědně zváží všechny připomínky, které obdrží od odborných skupin, profesních společností i od jednotlivců a že své návrhy ohledně přípravy budoucích učitelů přehodnotí.

V Praze dne 10. března 2011

Předsednictvo Jednoty českých matematiků a fyziků

AttachmentSize
PDF icon Verze k tisku (pdf)44.96 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz