You are here

Statut Ceny Martina Černohorského za přínos fyzikálnímu vzdělávání

Úvodní informace

Cena Martina Černohorského (dále jen Cena) je určena k ocenění významných aktivit spojených s výukou a popularizací fyziky v posledních dvou letech na všech typech škol České republiky.

Pořadatelé

Cenu vyhlašuje, organizuje a uděluje Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF). Konkrétní kroky týkající se vyhlášení, přijímání nominací a další kroky potřebné k udělení Ceny zajišťuje organizační výbor Ceny, který je jmenován předsednictvem JČMF.

Výbor Ceny

Členy výboru Ceny jmenuje předsednictvo výboru JČMF z řad členů Fyzikální pedagogické společnosti (FPS) a České fyzikální společnosti (ČFS). Členem výboru Ceny je předseda/předsedkyně JČMF.
Výbor ceny je minimálně tříčlenný.
Členem výboru Ceny je prof. Černohorský nebo jím navržený zástupce.
Výbor Ceny definuje, jaké informace mají navrhovatelé a navrhovaný poskytnout.

Porota Ceny

K rozhodování o výběru oceněných z řad nominovaných pro každý konkrétní ročník udílení Ceny jmenuje výbor Ceny odbornou porotu Ceny (dále porota Ceny).
Porota Ceny je pětičlenná. Porota Ceny zvolí svého předsedu. Předseda poroty Ceny dále řídí proceduru výběru oceněných a organizuje kroky vedoucí k udělení Ceny. Jednání výboru Ceny a poroty Ceny probíhají online nebo prezenčně (podle potřeby).

Základní vymezení

Udělují se maximálně tři Ceny ročně, každá za přínos fyzikálnímu vzdělávání.
První Cena je spojena s odměnou ve výši 30 000 Kč, druhá Cena s odměnou ve výši 20 000 Kč a třetí Cena s odměnou ve výši 10 000 Kč (vždy před zdaněním).
Porota Ceny rozhodne o pořadí navržených kandidátů na udělení Ceny.
Cenu může získat jednotlivec nebo kolektiv.
Nejsou-li v daném ročníku vhodní kandidáti, Cena nemusí být udělena.
Udělování Cen proběhne v rámci významné akce spojené s oblastí, za niž je Cena udílena, případně na reprezentativních setkáních, na sjezdu JČMF apod.
Udělení Ceny není nárokové a proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat.
Nominace na Cenu je neslučitelná s členstvím ve výboru Ceny a v porotě Ceny.

Nominace na ocenění a procedura vedoucí k udělení Ceny

Výbor Ceny vyhlašuje výzvu k podávání nominací na Cenu.
Nominaci na udělení Ceny může podat kdokoli.
Všechny nominace s potřebnými podkladovými materiály jsou zasílány výboru Ceny.
Návrhy na udělení Ceny obsahují informace o navrženém kandidátovi (jde-li o kolektiv, obsahují informaci a všech členech kolektivu) a jeho aktuálním přínosu pro fyzikální vzdělávání.
K návrhu musí být připojen souhlas nominovaného jednotlivce či kolektivu s touto nominací.
Porota Ceny rozhodne o pořadí navržených kandidátů na udělení Ceny.
Porota Ceny zašle své rozhodnutí předsednictvu výboru JČMF.
Předsednictvo výboru JČMF rozhodne o akci, na níž Cenu udělí.

Publicita a dokumentace

Vyhlášení nového ročníku Ceny je zveřejněno na webových stránkách JČMF a v měsíčním zpravodaji JČMF. O udělení Ceny je informováno tamtéž. Publicita a dokumentace spojená s Cenou se řídí následujícími pravidly: Při udílení Ceny je možné pořizovat obrazové a zvukové materiály s cílem další prezentace Ceny a její popularizace. JČMF má právo materiály dále šířit bez omezení místa a času.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky Statutu Ceny je možné provádět pouze se souhlasem předsednictva výboru JČMF.
Změny a doplňky Statutu Ceny není možné provádět v rámci probíhajícího ročníku Ceny.
Prostředky z daru Martina Černohorského budou uloženy na účtu JČMF a spravovány v souladu s darovací smlouvou.
Na účet s finančními prostředky pro Cenu lze doplňovat další finance, např. prostřednictvím darů.
Cena bude udělována až do vyčerpání finančních prostředků na účtu zřízeném na základě daru Martina Černohorského.
Pokud klesnou finanční prostředky pod 30 000 Kč, bude udělena poslední Cena ve výši zbytku (případně zaokrouhleného JČMF nahoru) a další Cena nebude vyhlašována.

1.6.2022
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz