Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků

vyhlašuje druhý ročník obnovené Soutěže vysokoškoláků

ve vědecké odborné činnosti v matematice


SVOČ 2001 - soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti


Propozice:

 1. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů) prezenčního bakalářského nebo magisterského studia kterékoliv fakulty resp. vysoké školy v ČR.

 2. Soutěž se uskuteční ve formě celostátní Studentské konference SVOČ 2001, kterou ve dnech  17.-18.5.2001 uspořádá Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.

 3. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Fakulty mohou výběr prací zajistit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací závisí na jednotlivých fakultách.

 4. Fakulty přihlásí studenty do celostátní konference nejpozději do 23.4.2001 na níže uvedenou adresu řídícího výboru. K tomuto datu je třeba zaslat:

  1. Seznam přihlášených prací, který musí obsahovat

   1. název práce
   2. jméno autora
   3. datum narození autora
   4. ročník a obor studia autora
   5. jméno vedoucího práce
   6. plný název a adresu fakulty
   7. kontakt na autora (nejlépe poštovní adresu i e-mail)
   8. sekci, do níž je práce přihlášena

   Tento seznam je možno poslat e-mailem

  2. Čtyři kopie každé soutěžní práce v předepsané formě (viz. následující odstavec).

 5. Titulní strana soutěžní práce musí jasně vyjadřovat, že se jedná o práci podanou do soutěže SVOČ 2001. Práce musí být vhodně svázána, např. kroužkovou vazbou.

  K práci musí být přiložen abstrakt délky nejvýše jedné strany formátu A4, ve kterém musí být mimo jiné přesně vymezen vlastní přínos autora a případně vztah předložené práce k diplomové práci autora a k jeho pracím podaným do soutěže SVOČ v minulých letech resp. do jiných soutěží obdobného charakteru.

  Dále musí být k práci přiložen posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakutly, která práci přihlašuje.

 6. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:

  1. vlasní výsledky resp. přínos autora,
  2. celkové zpracování práce,
  3. přednes referátu o práci na celostátní studentské konferenci.

 7. V roce 2001 je SVOČ vyhlášena v sekcích:

  S1 - Matematická analýza
  S2 - Teorie pravděpodobnosti, statistika a ekonometrie
  S3 - Matematické struktury
  S4 - Teoretická informatika
  S5 - Aplikovaná matematika

 8. Řídící výbor SVOČ má právo přeřadit práce do jiné sekce, sloučit sekce nebo rozdělit sekce v celostátní Studentské konverenci SVOČ 2001 v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací.

 9. Účastníkům Studentské konference SVOČ budou uhrazeny pobytové náklady, úhradu cestovného si zajistí sami.


Adresa řídícího výboru soutěže

Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
KAM MFF UK
Malostranské nám. 25
118 00, Praha 1
e-mail: honza@kam.ms.mff.cuni.cz


Back