Sekce S1 – Matematická analýza

1. místo
Petr Honzík, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Wolff ův potenciál na kvazimetrickém prostoru.
Petra Šindelářová, Matematický ústav SU v Opavě, Couterexamples to Sharkovsky’s conjectures concerning maps with zero topological entropy.
2. místo
David Opěla, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Spaces of Functions with Bounded and Vanishing Mean Oscillation.
3. místo
Jiří Benedikt, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, Sturmova–Liouvilleova úloha pro p–biharmonický operátor.
Petr Vodstrčil, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, O jedné tříbodové okrajové úloze pro diferenciální rovnici druhého řádu s deformovaným argumentem.

Sekce S2 – Teorie pravděpodobnosti, statistika a ekonometrie

1. místo
Zbyněk Pawlas, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Centrální limitní věty ve stochastické geometrii.
2. místo
David Hampel, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Programová implementace AR modelu pro mnohoznačné časové řady.
Jan Kalina, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Některé skórové testy pro hodnocení kontingenčních tabulek.

Sekce S3 – Matematické struktury

1. místo
Robert Šámal, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Nenulové toky.
2. místo
Zdeněk Dvořák, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Vlastnosti polynomu propletení.
Jan Kára & Daniel Král’, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Minimum Degree and the Number of Chords.
David Stanovský, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Homomorfní obrazy subdirektně ireducibilních algeber.
3. místo
Alžběta Haková, Matematický ústav SU v Opavě, Vztah mezi variačností a uzavřeností pro (n+1)-formy 1. řádu.
Přemysl Jedlička, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Svazy dělitelnosti pletenců a semidirektní součiny.

Sekce S4 – Teoretická informatika

1. místo
Jan Bouda, Fakulta informatiky MU v Brně, Entanglement swapping between multi-quidit systems.
Daniel Král’, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Mixed Hypergraphs.
2. místo
Petr Cintula, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, The $L\Pi$ and $L\Pi/2$ logics.
Jan Strejček, Fakulta informatiky MU v Brně, Models of Infinite-State Systems with Con-straints.
3. místo
Jakub černý, Jan Kára, Daniel Král’, Pavel Podbrdský, Miroslava Sotáková, Robert Šámal, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, O počtu průsečíků dvou mnohoúhelníků.

Sekce S5 – Aplikovaná matematika

1. místo
Jan Zich, Katedra matematiky FJFI české vysoké učení technické, Voronoiovo dláždění kvazi-krystalů.
Martin Zoubek, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Adaptivní metody pro řešení třírozměrného proudění.
2. místo
Petr Kundrát, FakuIta strojního inženýrství VUT v Brně, Konstrukce optimálního řízení rakety s maximálním doletem.
3. místo
Michal Krchňák, Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě, Evoluční strategie v globální optimalizaci.