Partnerské organizace ČMS

EMS

Jednota českých matematiků a fyziků je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, důležité učené společnosti reprezentující matematiky z celé Evropy.

Vedle kolektivního členství existuje také statut individuálních členů, kteří kromě možnosti podílet se na činnosti této důležité organizace získávají volný přístup do databáze zbMATH, čtyřikrát do roka časopis EMS Newsletter (v elektronické podobě též přístupný na http://www.euro-math-soc.eu/jemsaccess/journals/journal.php?jrn=news, snížené konferenční poplatky na Evropské matematické kongresy a některé další akce podporované EMS, slevy na publikace a předplatné časopisů vydávaných EMS (pro další podrobnosti a přihlášky viz https://euro-math-soc.eu/ems_payment_new/ems_payment_new.html).

Pod patronátem Evropské matematické společnosti funguje volně přístupná Evropská digitální matematická knihovna EuDML, jejíž součástí je i Česká digitální matematická knihovna DML-CZ.

IMU

Mezinárodní matematická unie je nevládní nezisková vědecká organizace, jejímž cílem je podpora mezinárodní spolupráce v matematice, podpora pořádání Mezinárodních kongresů matematiků a dalších mezinárodních matematických konferencí a aktivit týkajících se vědecké a pedagogické činnosti v matematice.

Členství České republiky v IMU zajišťuje Akademie věd ČR, která na základě návrhu České matematické společnosti zřizuje Komitét pro matematiku jako svůj odborný poradní orgán a hradí členské příspěvky. Mezi hlavní úkoly komitétu patří navrhovat hlavní přednášející na Mezinárodní matematické kongresy, laureáty Fieldsových medailí, žádat o příspěvky na významné mezinárodní konference a vyjadřovat se k různým otázkám jménem české matematické komunity.

ICIAM

ČMS je od roku 2015 členem Mezinárodní rady pro průmyslovou a aplikovanou matematiku ICIAM (The International Council for Industrial and Applied Mathematics). ICIAM pořádá světový kongres, uděluje prestižní ceny (the Collatz Prize, the Lagrange Prize, the Maxwell Prize, the Pioneer Prize and the Su Buchin Prize) a má řadu dalších aktivit.

zbMATH

Na základě smlouvy mezi JČMF a Zentralblattem pracuje při Matematickém ústavu AV ČR v Praze Pražská redakční skupina, která zajišťuje recenze vybraných časopisů, sborníků a monografií pro mezinárodní referenční databázi zbMATH a pro několik spolupracujících institucí v ČR zajišťuje bezplatný přístup do této databáze.

AMS

S Americkou matematickou společností máme po několik let uzavřenou dohodu o reciprocitě. Na základě toho se naši členové mohou stát členy AMS s výhodou snížených členských příspěvků.

Spolupráce s dalšími národními matematickými společnostmi

Česká matematická společnost rozvíjí spolupráci s národními matematickými společnostmi a uzavírá s nimi dohody a smlouvy o spolupráci a recipročním členství.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz