You are here

Problematika výuky matematiky na středních školách

Stanovisko předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků

Poslancům a senátorům PS a Senátu ČR, ministrovi MŠMT ČR

Jednota českých matematiků a fyziků, která sdružuje více než dva tisíce učitelů matematiky a fyziky všech typů a stupňů škol, vědeckých pracovníků, studentů a dalších zájemců o tyto obory, se zasazuje o potřebné změny ve vzdělávání předmětů matematika a fyzika na základních a středních školách.

Jsme si vědomi toho, že k problematice vzdělávání je potřeba přistupovat komplexně, že nestačí zabývat se jen některou její částí odděleně. V tomto stanovisku se však chceme zaměřit na středoškolskou výuku matematiky, na její nezastupitelné postavení v systému vzdělávání a na maturitní zkoušku.

Na základě závěrů řady veřejných diskusí, které v posledních letech JČMF organizovala nebo kterých se účastnila, předkládáme politické reprezentaci následující stanoviska a návrhy.

Nosnými předměty vzdělávání na základních a středních školách jsou mateřský český jazyk, cizí jazyk a matematika. Z těchto a dalších důvodů považujeme za nezbytné, aby tyto předměty měly stejnou dotaci týdenních vyučovacích hodin a byly povinnými předměty u státní maturitní zkoušky.

Na gymnáziích a středních odborných školách zavést povinnou maturitní zkoušku z matematiky v odpovídajících úrovních pro přírodovědná a humanitní zaměření gymnázií a pro střední odborné školy.

Naopak v učebních oborech by povinná maturitní zkouška být neměla. Schopní absolventi učebních oborů by měli mít možnost v případě zájmu dalším studiem si maturitní zkoušku doplnit.

Je třeba co nejdříve provést důkladnou analýzu Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů a vyhodnotit, co pozitivního a co negativního přinesly. Zrušení povinných osnov na základních a středních školách považujeme za mylný krok.

Je nutné zvýšit nároky na přípravu učitelů na všech vysokých školách, které budoucí učitele připravují. Je třeba posílit odbornou složku studia učitelských oborů a zároveň potřebný důraz klást na metodickou přípravu. Doporučujeme místa středoškolských učitelů matematiky a fyziky obsazovat na základě náročných konkurzů s vysokými nároky na kvalifikaci.

Je žádoucí prosadit dobře promyšlený kariérní řád středoškolských učitelů.

Systém financování škol by se měl zásadně změnit. Rozdělování peněz na rádoby tržním principu podle počtu žáků má ve skutečnosti za následek snižování nároků na žáky a tím i nežádoucí snižování kvality celé výuky.

JČMF je připravena se i nadále aktivně zapojovat do přípravy dalších změn našeho školství, účastnit se odborných diskusí a poskytovat odborná stanoviska.

V Praze 5. 12. 2013       RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF

AttachmentSize
PDF icon Text stanoviska pro tisk (.pdf)126.94 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz