You are here

Vyhlášení soutěže o Cenu prof. Babušky pro rok 2011

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků uděluje od roku 1994 každoročně Cenu Prof. Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika. Cena byla zřízena z podnětu vynikajícího matematika a inženýra českého původu Prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., jehož současným působištěm je University of Texas, Austin, USA. Soutěž je určena pro podporu vědního oboru počítačových věd a jejím cílem je podnítit zájem studentů a mladých vědeckých pracovníků o uvedené obory.

Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku.

Ceny se udělují ve dvou kategoriích: doktorandská a doktorská; studentská a absolventská, a to v souladu se Statutem Ceny prof. Babušky.

Formulář přihlášky www.csm.cz/content/files/Babuska_prihlaska-2011b.doc a Statut soutěže www.csm.cz/content/files/statut-ceny-prof-babusky-2011.doc jsou k dispozici na webových stránkách České společnosti pro mechaniku: www.csm.cz.

Práce v jednom exempláři spolu s vyplněnou přihláškou nechť uchazeč zašle do 30.9.2011 s označením „Soutěž o cenu Prof. Babušky“ na adresu:

Česká společnost pro mechaniku
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
nebo
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1

Vyhodnocení provádí hodnotitelská komise ke konci roku.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz