You are here

Poděkování

Děkujeme všem, kdo podpořili činnost JČMF v roce 2012.

Za peněžní dary děkujeme našim sponzorům, jmenovitě

  • ČEZ za podporu Matematické olympiády 100 000 Kč, Fyzikální olympiády 100 000 Kč a slavnostního shromáždění 150 000 Kč
  • Nadaci Karla Janečka za podporu Matematické olympiády 100 000 Kč
  • Společnosti T-Systems Czech Republic a.s. za podporu Fyzikální olympiády 30 000 Kč
  • Československé obchodní bance za podporu oslav 150. výročí založení JČMF 20 000 Kč
  • Gymnáziu PORG za podporu vzdělávací činnosti 10 000 Kč

Zmíněné prostředky na podporu soutěží byly spolu s vlastními zdroji včetně členských příspěvků použity na dofinancování dotace udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na projekty související s pořádáním celostátních kol Matematické a Fyzikální olympiády, Turnaje mladých fyziků a Matematického klokana a také s účastí na navazujících mezinárodních soutěžích. Dotace MŠMT rok od roku klesá. Bez příspěvků sponzorů a vlastních členů by JČMF nemohla zajistit tyto akce zaměřené na podporu talentů a celkové zvyšování úrovně vzdělanosti.

Dále JČMF získala podporu Akademie věd ČR na osm projektů v celkové výši 270 000 Kč, kterými je podporováno vydávání časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, a odborná, vzdělávací a popularizační činnost v matematice a fyzice.

Děkujeme kolektivním členům, kteří přispěli výrazně nad rámec svého členského příspěvku:

  • Matematickému ústavu AV ČR za spoluúčast při vydání almanachu ke 150. výročí založení JČMF,
  • Matematicko-fyzikální fakultě UK a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT za spoluúčast na vydávání časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální a za pomoc se zajištěním slavnostního shromáždění a koncertu u příležitosti 150. výročí,
  • Přírodovědecké fakultě UP za organizaci soutěže Matematický klokan.

Oceňujeme také, že někteří naši individuální členové byli ochotni přispět nad rámec stanovených příspěvků.

Předsednictvo výboru JČMF

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz