Jste zde

Program činnosti JČMF v období 2006-2010

přijatý Sjezdem JČMF v Ústí nad Labem dne 27.6.2006

Jednota českých matematiků a fyziků, vědecká společnost sdružující vědecké pracovníky v matematice a fyzice, učitele matematiky a fyziky všech stupňů a další příznivce těchto oborů, se v období let 2006-2010 zaměří především na následující aktivity:

1. Oblast vědecké a pedagogické práce

Podpora vědecké práce v matematice, fyzice a v didaktikách těchto oborů je jedním z hlavních poslání JČMF. Toto poslání se bude projevovat zejména v aktivitě sekcí a poboček organizací seminářů, konferencí nebo i jiné vědecké činnosti. Vlastní vědeckou činnost budou členové vyvíjet především na svých pracovištích. Jednota se bude vyjadřovat k metodice hodnocení vědecké a pedagogické práce.

Jednota bude přispívat ke zvyšování povědomí veřejnosti o významu matematiky a fyziky, šíření matematických a fyzikálních znalostí a k popularizaci matematiky a fyziky mezi mládeží a širokou veřejností. Jednota bude propagovat naše obory a prosazovat kritické myšlení.

Neméně důležitou je oblast pedagogická. Jednota bude především pokračovat v odborné garanci sou-těží Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klokan, Turnaj mladých fyziků, Studentská vědecká odborná činnost a dalších. Dále bude podporovat uplatnění matematických a fyzikálních témat v interaktivních vědeckých centrech.

Jednota se bude podílet na dalším vzdělávání učitelů matematiky, fyziky a informatiky. Bude zprostředkovávat kontakty mezi učiteli a specialisty v našich oborech. Bude sledovat výuku našich oborů a přijímat k ní stanoviska. Jednota bude provádět recenze učebnic matematiky a fyziky. Bude se podílet na vytváření učebních programů a metodických materiálů.

Jednota bude pokračovat ve vydávání svých časopisů Pokroky matematiky, fyziky a astro-nomie, Rozhledy matematicko-fyzikální a Učitel matematiky a odborně podporovat vydávání časopisů Matematika - Fyzika - Informatika, Školská fyzika a Československý časopis pro fyziku. Bude nadále spolupracovat s nakladatelstvím Prometheus, s. r. o.

Jednota bude oceňovat výsledky vědecké a pedagogické práce v našich oborech. Bude hledat přiměřené formy ocenění mladších kolegů aktivních v JČMF.

2. Oblast vnitřní činnosti Jednoty a její propagace

Jednota bude usilovat o lepší vnější i vnitřní finanční zabezpečení své činnosti vyhledáváním dalších zdrojů. Bude se snažit získávat grantovou podporu pro svou činnost v domácích i evropských programech.

Bude se snažit o posilování propagace svých aktivit ve sdělovacích prostředcích a bude podporovat v tomto směru publikační činnost svých členů.

Pro zvýšení vnější i vnitřní informovanosti a zlepšení komunikace bude dále rozvíjet a pravidelně aktualizovat www-stránku JČMF. Na této stránce budou pravidelně zveřejňovány důležité dokumenty (usnesení z významných jednání atd.). Stejný úkol stojí před pobočkami a sekcemi Jednoty.

Jednota bude podporovat vzájemnou spolupráci svých poboček a sekcí. Jednota bude hledat atraktivní formy činnosti pro učitele matematiky a fyziky a získávat je za své členy.

Jednota bude podporovat dokumentaci pramenů a výzkum v historii matematiky a fyziky na území dnešní České republiky včetně své vlastní minulosti. Jednota bude připomínat významné osobnosti matematiky a fyziky semináři, konferencemi, publikacemi a v projektech určených pro veřejnost. Bude pečovat podle potřeby a možností o památníky a hroby významných matematiků a fyziků, kteří působili v českých zemích.

Do konce roku 2010 bude připraven návrh akcí jubilejního roku 150. výročí založení JČMF (2012), např. informování veřejnosti ve sdělovacích prostředcích, uspořádání mimořádného sjezdu nebo konference, návrh na vydání poštovní známky apod.

3. Spolupráce s dalšími organizacemi

Jednota rozšíří spolupráci s vědeckými společnostmi obdobného zaměření v rámci Rady vědeckých společností v ČR (např. s Českou astronomickou společností, Českou společností pro mechaniku).

Jednota bude usilovat o intenzivnější spolupráci s MŠMT, s institucemi školské správy, s AV ČR, univerzitami a dalšími pracovišti.

Bude dále pokračovat ve spolupráci se sesterskými společnostmi v zahraničí i s nadnárodními společnostmi v oblasti matematiky a fyziky na základě uzavřených smluv o spolupráci, kolektivního členství i neformálně.

JČMF bude pokračovat v úzké spolupráci s Jednotou slovenských matematiků a fyziků, sekce JČMF budou úzce spolupracovat s dalšími slovenskými společnostmi v našich oborech.

V Ústí nad Labem dne 27.6.2006

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz