Jste zde

Medailon Martina Černohorského

Profesor Martin Černohorský

Profesor Martin Černohorský

( 31. srpna 1923 v Brně - 9.února 2024 v Brně )


V oblasti vzdělávání ve fyzice představuje Martin Černohorský mimořádnou osobnost; výrazně se zasloužil o rozvoj forem výuky fyziky na vysokých školách, obzvláště na Masarykově univerzitě v Brně a na Slezské univerzitě v Opavě, jejímž byl prvním rektorem. V odborné fyzice vynikl především v rentgenografii a krystalografii. Je autorem téměř 200 původních odborných prací z oblasti fyziky, překladů stěžejních fyzikálních děl a současně držitelem celé řady akademických ocenění. Mimo jiné patří také k předním znalcům díla Isaaca Newtona a zabývá se otázkou správné interpretace Newtonových pohybových zákonů.

Martin Černohorský spolu s Marií Fojtíkovou a Josefem Janásem založil v roce 1979 Odbornou skupinu Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce Jednoty československých matematiků a fyziků (JČSMF). Je iniciátorem a tvůrcem proslulých pedagogicko-fyzikálních seminářů, kde se setkávali odborní fyzici a učitelé fyziky. Ačkoli deklarovaným cílem seminářů bylo poskytnout prostor pro hlubší fyzikální vzdělávání, fakticky šlo i o to pootevřít jej pro svobodnější diskusi, než jaká byla tehdy obvyklá. Vzpomínky účastníků seminářů a písemné materiály, které po seminářích zůstaly (např. Pedagogicko-fyzikální dialogy, Dialogy 5), svědčí o tom, že i tohoto cíle bylo dosaženo. Byl členem redakčního kruhu brněnské samizdatové edice Prameny a spolu s Marií Fojtíkovou a Jiřím Komrskou pro ni připravil roku 1985 její první svazek, překlad z angličtiny do češtiny díla Erwina Schrödingera „Duch a hmota“ s filosofickými pasážemi, jež by za daných poměrů nemohly projít přes cenzuru. Vedl překladatelský tým brněnských fyziků připravující pro vydání v Pramenech druhý svazek Einsteinových esejů "Z mých pozdějších let", který naštěstí již mohl vyjít ve svobodnějších časech.

Spolu s Marií Fojtíkovou a Josefem Janásem založil v roce 1980 v rámci JČSMF Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky, který se koná, už pod vedením jiných hlavních aktérů – Aleš Trojánek, Dag Hrubý – dodnes a je určen hlavně středoškolským učitelům. V době, kdy byl předsedou brněnské pobočky JČSMF, dosáhl toho, že v roce 1988 na rodném domě Ernsta Macha v Chrlicích byla instalována pamětní deska a bylo důstojně v podobě odborného semináře v Brně a přednášky pro veřejnost v Chrlicích oslaveno 150. výročí narození Ernsta Macha. Bylo to v době, kdy se nesmělo o Ernstu Machovi mluvit a učit, neboť se o jeho filosofii vyjádřil kriticky Vladimír Iljič Lenin. Byl to tehdy krok k navození svobodnější a otevřenější univerzitní atmosféry.

V roce 2005 se významně podílel na symposiu na počest významného teoretického fyzika, brněnského rodáka Georga Placzeka (* Brno 26.9.1905, + Zurich 9.10.1955), na jehož rodném domě (Brno, nám. Svobody 3) byla instalována bronzová pamětní deska. Sympozia i odhalení pamětní desky se zúčastnil jediný žijící blízký příbuzný Georga Placzeka, jeho synovec F. Anthony Placzek (* 19.3.1939). F. Anthony Placzek ve spolupráci s Martinem Černohorským a Marií Fojtíkovou zřídil Stipendium Georga Placzeka, o něž se uchází maturanti středních škol ČR, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na jakékoli univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě, včetně ČR. Hlavním sponzorem stipendia se stal F. Anthony Placzek. Od roku 2009 pobočný spolek Brno Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) rozhodl o udělení stipendia již ve 26 případech, viz též http://matika.umat.feec.vutbr.cz/jcmf/. F. Anthony Placzek, který žije v Kalifornii, přijíždí od roku 2005 každý rok do Brna, kdy se setkává s vedením pobočného spolku Brno JČMF a s hlavními aktéry Stipendia Georga Placzeka.

V roce 2008 založil Martin Černohorský spolu s Marií Fojtíkovou a Janou Musilovou Odbornou skupinu organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF, v jejímž rámci uspořádal 82 seminářů se společným názvem Akademické fórum. Semináře se konaly v sídle JČMF v Praze, Žitná 25, a byly věnovány diskusím na aktuální témata českého vysokého školství, vědy a výzkumu, s cílem poskytnout odbornou podporu a kritickou zpětnou vazbu příslušným orgánům a institucím.

Jako kancléř (místopředseda) Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol, kdy byl prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě (1992-1998), se stal hlavním zakladatelem České konference rektorů (ČKR), která byla založena 28. ledna 1993 na Českém vysokém učení technickém v Praze. Stal se i kancléřem (místopředsedou) ČKR.

Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala po fyziku Martinu Černohorském planetku 5268 jako výraz ocenění jeho zásluhy o zasvěcení několika generací studentů do astrofyziky.

Martin Černohorský je nyní emeritním profesorem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vybrané odkazy:

První rektor Slezské univerzity - rozhovor prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc.
Učitelé by se měli více zajímat o radosti a strasti svých studentů - rozhovor prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc.
Martin Černohorský převzal Cenu města Brna - Cena města Brna pro rok 2021
Martin Černohorský - Newtonova formulace 1.zákona pohybu
Martin Černohorský: Pedagogem a fyzikem celý život - rozhovor prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc.

Fyzikálně-pedagogické dialogy:

Dialogy 5
https://amper.ped.muni.cz/jhollan/dialogy/.working/

Laudatio Jiřího Grygara:

Martin Černohorský - konstanta v proměnách třičtvrtěstoletí

Autentické videozáznamy povídání s profesorem Černohorským: Příběh fyzika *

Videa jsou licencována pod Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
To znamená, že videozáznamy lze sdílet za podmínky, že uvedete zdroj, neužijete je pro komerční účely a nebudete je upravovat.
Případně dotazů kontaktujte autory (  © Marie Fojtíková ✉ 550@muni.cz  ) nebo správce stránek.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz