Jste zde

Stanovisko JČMF k maturitní zkoušce

JČMF doporučuje, aby stávající členění maturitní zkoušky na společnou a profilovou část zůstalo zachováno. Společná část maturitní zkoušky má mít ve všech předmětech jednu úroveň a výhradně písemnou formu.

Společná část maturitní zkoušky má být konána ze tří předmětů: z českého jazyka, cizího jazyka a na gymnáziích, obchodních akademiích a středních odborných školách technického zaměření z matematiky. Na středních odborných učilištích by však maturitní zkouška měla být zrušena s tím, že jejich absolventům bude umožněno doplnit si vzdělání na střední škole s maturitou.

Současně jsme si vědomi toho, že vzdělávání na středních školách v ČR probíhá na základě rozdílných kurikulárních dokumentů, kurikula G a kurikula S. Proto je důležité, aby obsah společné části maturitní zkoušky ověřoval průnik požadavků obou kurikulí. Teprve profilová část by měla zohlednit rozdílnost těchto programů.

Maturitní zkouška z matematiky vyšší úrovně obtížnosti v letošním roce ukázala, že příprava testů musí být důkladná a promyšlená. Na tvorbě úloh a na řádném odzkoušení testů by se měli podílet i učitelé z praxe. Společná část maturitní zkoušky má obsahovat přiměřené množství (nejvýše 10) otevřených a uzavřených úloh rozdílné náročnosti. Strukturované úlohy by měly postupně rozvíjet určitá témata od jednodušších úkolů k náročnějším. Podrobné hodnocení jednotlivých úloh dostatečně velkou bodovou škálou umožní ověření minimálních požadavků pro úspěšně absolvování maturitní zkoušky a současně rozliší vynikající, průměrné a slabší studenty. Zkouška by měla trvat 3–4 hodiny. Vhodným vzorem mohou být země s dobře fungujícím systémem středního školství (Francie, Německo, Polsko).

Jednota českých matematiků a fyziků je připravena podílet se na novém pojetí a obsahu státní maturity z matematiky. Zdůrazňujeme však, že problém maturitní zkoušky nelze vyřešit izolovaně bez návaznosti na potřebné změny v celém systému vzdělávání v ČR.

Předsednictvo výboru JČMF

Toto stanovisko vychází z výsledků ankety členů JČMF, která proběhla v dubnu 2012 – viz http://jcmf.cz/node/370.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz