You are here

Usnesení sjezdu JČMF konaného 28.-30. 6. 2010 v Lázních Bohdaneč

 1. Sjezd schvaluje Zprávu o činnosti JČMF v období let 2006 - 2010 přednesenou předsedou JČMF doc. Ing. Štefanem Zajacem, CSc., a doplněnou diskusními příspěvky delegátů.
 2. Sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření JČMF v období 1. 1. 2006 - 31. 5. 2010 přednesenou hospodářem JČMF RNDr. Jaroslavem Dittrichem, CSc.
 3. Sjezd bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise JČMF přednesenou předsedou komise RNDr. Petrem Dolanským.
 4. Sjezd uděluje absolutorium odstupujícímu Výboru JČMF za řízení činnosti JČMF v období 2006-2010 a vyjadřuje poděkování jeho členům a členům Kontrolní komise za práci vykonanou pro Jednotu.
 5. Sjezd schválil předložené návrhy na udělení vyznamenání JČMF za práci pro Jednotu a pro rozvoj matematiky a fyziky a udělil:

  * 17 vyznamenání Čestný člen JČMF,
  * 36 vyznamenání Zasloužilý člen JČMF,
  * 34 vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost,
  * 47 čestných uznání JČMF.

 6. Sjezd zvolil předsedou JČMF pro období 2010 - 2014 RNDr. Josefa Kubáta.
 7. Sjezd zvolil Výbor JČMF, Kontrolní komisi JČMF a jejich náhradníky pro období 2010 - 2014.
 8. Sjezd schvaluje Program činnosti JČMF pro období 2010 - 2014.
 9. Sjezd ukládá Výboru JČMF zvýšit pomocí webových stránek informovanost členů a veřejnosti o akcích pořádaných jednotlivými součástmi Jednoty a zlepšit elektronickou komunikaci s členy JČMF.
 10. Sjezd ukládá Výboru JČMF formulovat a prosazovat stanoviska JČMF k návrhům, dokumentům a zásadním krokům v oblasti vzdělávání a vědy a jejich hodnocení a financování na základě názoru členské základny JČMF.
 11. Sjezd ukládá Výboru JČMF zabývat se kritérii pro udělování sjezdových ocenění a formami motivace začínajících vědců a pedagogů.
 12. Sjezd ukládá všem složkám JČMF věnovat se problematice získávání nových členů.

V Lázních Bohdaneč 30. 6. 2010.

Usneseni Sjezdu z let 2006 a 2002 a 1999.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz