Podrobné instrukce k přihlášení prací

Originál textu se nachází na centrálních stránkách soutěže SVOČ. Instrukce doplňují propozice  9. ročníku soutěže.

 1. Seznam přihlášených prací musí obsahovat:
  • název práce,
  • jméno(a) autora(ů) práce,
  • sekci, do níž je práce přihlášena.
  Fakulty zasílají seznam písemně nebo elektronicky na níže uvedené adresy, v každém případě musí být přihláška doručena do 30. dubna 2008.
 2. Abstrakt délky maximálně jedné strany A5 ve formátu TeX obsahuje pouze vlastní text (nikoliv jména autorů, název práce, či školu/fakultu). Je v něm mimo jiné vymezen vlastní přínos autora, případně vztah k diplomové práci nebo k pracím podaným do SVOČ v předchozích letech či jiných soutěží obdobného charakteru. Abstrakt musí být v Plain-TeXu (nikoliv kupř. LaTeXu), nesmí být ukončen \end či \bye, nesmí se v něm vyskytovat makra \def, \let, ani \input. O kompilovatelnosti abstraktu je student informován webovou aplikací ihned při jeho odeslání, student může pomocí webové aplikace ihned zkontrolovat (a do 30. dubna 2008 opravit) vysázení abstraktu.
 3. Soutěžní práce se zasílá elektronicky prostřednictvím registračního (resp. editačního) formuláře a navíc v jednom tištěném vyhotovení. Titulní strana soutěžní práce musí výslovně vyjadřovat, že se jedná o práci do soutěže SVOČ 2008, a tištěné vyhotovení práce musí být vhodně svázáno, například kroužkovou vazbou. Elektronicky zaslaná verze práce musí být ve formátu PDF se zabudovanými fonty.
 4. K práci musí být přiložen posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka školy. V posudku má být mimo jiné přesně vymezen přínos autorů. Posudek je nutno zaslat elektronickou formou ve formátu PDF se zabudovanými fonty, nebo JPEG (v rámci registračního formuláře podobně jako vlastní práce) a navíc v jednom tištěném vyhotovení (přiloženém k tištěné verzi práce).
 5. Adresy
  • Seznam přihlášených prací zasílají fakulty elektronicky na adresu: svoc2008(zavináč/atsign)kam.mff.cuni.cz
  • Tištěný seznam přihlášených prací zasílají fakulty na adresu
   SVOČ 2008
   KAM MFF UK
   Malostranské náměstí 25
   118 00  Praha 1
  • Tištěné exempláře soutěžních prací s posudky se zasílají na adresu
   Doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
   Fakulta Informatiky MU
   Botanická 68a
   602 00  Brno
  • Dotazy zasílejte mailem na adresu: svoc2008(zavináč/atsign)kam.mff.cuni.cz.