Propozice 9. ročníku

Originál textu se nachází na centrálních stránkách soutěže SVOČ. Technické detaily jsou upřesněny v instrukcích k přihlášení prací.

 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů), který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského nebo magisterského studia vysoké školy v ČR nebo SR, která jej do soutěže přihlašuje, a který neukončil magisterské studium v oboru matematika nebo informatika ve školním roce předcházejícím roku soutěže nebo dříve.
 3. Pořadatelem závěrečného kola soutěže, které se koná ve dnech 27.-29. května 2008, je Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno. Účastníci zde přednesou referát o své soutěžní práci. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.
 4. Soutěž probíhá v 10 sekcích:
  • (S1) Matematická analýza - Teorie funkcí a funkčních prostorů,
  • (S2) Matematická analýza - Teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
  • (S3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
  • (S4) Ekonometrie a finanční matematika,
  • (S5) Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie,
  • (S6) Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika,
  • (S7) Teoretická informatika,
  • (S8) Aplikovaná informatika,
  • (S9) Aplikovaná matematika - Numerická analýza,
  • (S10) Aplikovaná matematika - Matematické modely dynamiky.
 5. Sekce (S2n-1) a (S2n) budou sloučeny, pokud alespoň do jedné z nich bude přihlášeno méně než 6 prací.
 6. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.
 7. Fakulty přihlásí studenty do závěrečného kola nejpozději do 30. dubna 2008 prostřednictvím Seznamu přihlášených prací způsobem uvedeným v Podrobných instrukcích k přihlášení prací.
 8. Studenti vyplní registrační formulář, jehož prostřednictvím mimo jiné zašlou abstrakt práce, text práce a naskenovaný podepsaný posudek elektronickou formou. Údaje zadané do tohoto formuláře mimo identifikační údaje (e-mail, sekci a heslo) lze průběžně doplňovat či měnit prostřednictvím editačního formuláře. Termín pro vyplnění registračního (resp. editačního) formuláře a zaslání práce (včetně abstraktu a posudku) elektronickou formou je 30. dubna 2008. Studenti dále zajistí doručení jednoho vytištěného exempláře soutěžní práce a originálu posudku do 7. května 2008 na adresu uvedenou v Podrobných instrukcích k přihlášení prací. Abstrakt, soutěžní práce i posudek musí být napsané česky, slovensky nebo anglicky.
 9. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky, případně přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 10. Řídící výbor SVOČ má právo přerozdělit sekce v závěrečném kole v závislosti na počtu a zaměření přihlášených prací.
 11. Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné stravování, přespolním soutěžícím a porotcům bude též poskytnuto bezplatné ubytování; úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.