Propozície 10. ročníka ŠVOČ

 1. Vyhlasovateľom súťaže ŠVOČ je Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Česká matematická společnost, sekcia Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská informatická spoločnosť.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá v tomto kalendárnom roku študovala na vysokej škole v SR alebo ČR (alebo kolektív takýchto osôb) vo forme denného bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského štúdia ktorejkoľvek fakulty resp. vysokej školy v SR alebo ČR.
 3. Súťaž sa uskutoční vo forme záverečnej konferencie ŠVOČ 2009, ktorú usporiada 28. mája 2009 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odborné poroty vyberú v každej zo sekcií najlepšie práce, ktoré budú ocenené diplomami a finančnými cenami.
 4. Sútaž prebieha v 10 sekciách:
  1. Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov
  2. Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc
  3. Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
  4. Ekonometria a finančná matematika
  5. Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
  6. Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
  7. Teoretická informatika
  8. Aplikovaná informatika
  9. Aplikovaná matematika – Numerická analýza a matematické modely dynamiky
 5. Študenti sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt. Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac 5 prác. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác je vecou jednotlivých fakúlt.
 6. Fakulty prihlásia študentov do záverečnej konferencie vo forme ich menného zoznamu najneskôr do 28. apríla 2009 elektronickou poštou s predmetom „SVOC 2009 — prihlaska“ na adresu predsedu organizačného výboru súťaže (Stanislav.Krajci@upjs.sk).
 7. Po prihlásení do súťaže fakultou vyplnia študenti elektronický registračný formulár (na stránke konferencie http://ics.upjs.sk/svoc2009) a vložia prácu do elektronického konferenčného systému (prístupného z tej istej stránky) do 30. apríla 2009.
 8. Riadiaci výbor ŠVOČ má právo zlúčiť alebo rozdeliť sekcie v záverečnom kole v závislosti od počtu a zamerania prihlásených prác. Vyhradzuje si tiež právo z vážnych dôvodov prihlásenú prácu zamietnuť. Zoznam akceptovaných prác a ich definitívneho zaradenia do sekcií bude uverejnený na stránke konferencie najneskôr 15. mája 2009.
 9. Súťažné práce v jednom tlačenom vyhotovení treba priniesť so sebou na miesto súťaže, a to včítane posudku školiteľa alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka príslušnej fakulty.
 10. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
  1. vlastné výsledky a prínos práce
  2. celkové spracovanie práce
  3. prednes referátu o práci počas konferencie a reakcie na prípadné otázky
 11. Všetkým súťažiacim a porotcom záverečného kola ŠVOČ bude poskytnuté bezplatné ubytovanie, úhradu cestovného si účastníci zabezpečia sami.
Stiahnuť propozície vo formáte PDF