Sekcie

Súťaž prebieha v nasledujúcich sekciách:

 1. Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov
 2. Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc
 3. Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 4. Ekonometria a finančná matematika
 5. Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
 6. Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
 7. Teoretická informatika
 8. Aplikovaná informatika
 9. Aplikovaná matematika – Numerická analýza a matematické modely dynamiky

Výsledné umiestnenia v jednotlivých sekciách

Stiahnite si presný časový rozpis vystúpení účastníkov.

Prehľad ocenených v jednotlivých sekciách možno nájsť i v PDF podobe.

1. Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov

 1. Martin Doležal (MFF UK Praha): $\sigma$-porosity and Infinite Games
 2. Luděk Kleprlík (MFF UK Praha): Sobolevovy prostory a skládání zobrazení
 3. Martin Křepela (MFF UK Praha): Vztahy mezi prostory hölderovských funkcí
Ostatní účastníci

2. Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc

 1. Petra Pecharová (MFF UK Praha): Steady compressible Navier--Stokes--Fourier equations in two space dimensions
 2. Sándor Kelemen (FMFI UK Bratislava): Apriórne odhady pre nelineárne eliptické parciálne diferenciálne rovnice
 3. Ondrej Budáč (FMFI UK Bratislava): Stabilizačný efekt difúzie a Dirichletovej okrajovej podmienky
Čestné uznanie: Ostatní účastníci

3. Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika

 1. Jitka Hanousková (FJFI ČVUT Praha): Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální vzdáleností
 2. Vladimír Lacko (FMFI UK Bratislava): A special class of distributions on n-balls and its applications to stochastic simulation
 3. Michaela Skopalíková (PřF UP Olomouc): Konstrukce D-optimálního plánu měření Langevinovy funkce a nelineární modely
Čestné uznanie Ostatní účastníci

4. Ekonometria a finančná matematika

 1. Ivan Sutóris (FMFI UK Bratislava): Odhad parametrov vo viacfaktorovom Cox-Ingersoll-Ross modeli úrokových mier
 2. Lukáš Lafférs (FMFI UK Bratislava): Empirical Likelihood Estimation of Interest Rate Diffusion Model
 3. Martin Takáč (FMFI UK Bratislava): Využitie aproximácie rozdelenia časovo spriemernenej hodnoty náhodnej premennej pri oceňovaní ázijských opcií
Ostatní účastníci

5. Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria

 1. Dana Bartošová (MFF UK Praha): Lelek's Conjecture
 2. Oldřich Spáčil (PrF MU Brno): Applications of the Atiyah-Singer Index Theorem
 3. Jakub Bulín (MFF UK Praha): CSP Dichotomy for Special Polyads
Čestné uznanie Ostatní účastníci

6. Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika

 1. Jozef Jirásek, Pavel Klavík (MFF UK Praha): Lines in graphs
 2. Dávid Hudák (PF UPJŠ Košice): Štruktúra 1-planárnych grafov
 3. Michal Dečo (PF UPJŠ Košice): f-chromatický index planárnych grafov
Čestné uznanie
 1. Ondřej Bílka (MFF UK Praha): Large convex independent subset in sum of two point sets
 2. Barbora Candráková (FMFI UK Bratislava): Circular chromatic index of Szekeres snark
 3. Richard Štefanec (FMFI UK Bratislava): Sigma ohodnotenia stromov
Ostatní účastníci
 1. Peter Šugerek (PF UPJŠ Košice): Stenové rankingové zafarbenia roviných grafov
 2. Michal Ivaška (UMB Banská Bystrica): Šachovnicové reprezentácie a počítačové programy pre graciózne ohodnotenia stromov

7. Teoretická informatika

 1. Petr Skoda (MFF UK Praha): Computability of Branch-width of Submodular Partition Functions
 2. Tomáš Váňa (FMFI UK Bratislava): Agrawal's conjecture and Carmichael numbers
 3. Jakub Kováč (FMFI UK Bratislava): Gene finding using RT-PCR tests
Čestné uznanie Ostatní účastníci

8. Aplikovaná informatika

 1. David Beneš (FPF SLU Opava): Párová kompatibilita primerů pro genotypizaci
 2. Jakub Kratochvíl (MFF UK Praha): Vizualizace grafu
 3. Pavol Beluško (FMFI UK Bratislava): Dynamics of Image-Based Clouds
Čestné uznanie Ostatní účastníci

9. Aplikovaná matematika

 1. Jozef Urban (SvF STU Bratislava): Evolúcia rovinných kriviek v spracovaní obrazu
 2. Juraj Kyselica (FMFI UK Bratislava): Samopodobné riešenie systému rovníc pre tuhnutie binárnej zmesi
 3. Maroš Bohunčák (SvF STU Bratislava): Riešenie rovnice advekcie pomocou softvéru DUNE
Čestné uznanie Ostatní účastníci