Výsledky závěrečného kola SVOČ 2012

S1: Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Lenka Slavíková

Compactness of higher-order Sobolev embeddings

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

2

Martin Franců

Approximation of a non-increasing rearrangement

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

3

Tomáš Rusin

Vlastnosti reliéfov funkci

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

S3+S4: Teória pravdepodobnosti, matematická štatistika, ekonometria a finančná matematika

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Jana Janková

Asymptotic Properties of Support Vector Machines

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

2

František Žák

Periodické řešení nekonečně rozměrné SDR

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

3

Zuzana Šabartová

Spatial Decomposition for Differential Equation Constrained Programs

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

4

Kateřina Konečná

Neparamatrické odhady podmíněné hustoty

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

S5: Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Jiří Řihák

Twistované komplexní struktury

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

2

Katarína Potpinková

Endomorfizmové spektrá monounárnych algebier

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

3

Marek Pivovarník Matematické princípy robotiky

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

S6: Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Pavel Klavík

Extending Partial Representations of Interval Graphs

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

2

Tomáš Hejda

Morfismy zachovávající slova kódující výměnu tří intervalů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha

3

Marek Derňár

Hrany vynucujúce hamiltonovskú kružnicu

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

S7: Teoretická informatika

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Martin Balko

Grid Representations and the Chromatic Number

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

2

Jakub Gajarský

MSO model checking on graphs can be elementary

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno

3

Juraj Šebej

Reversal of Regular Languages and State Complexity

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

4

Ladislav Rampášek

Data-Driven Element Ordering in RNA Motif Backtracking Search

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

5

Eva Potpinková

Problém eliminácie tímov zo športovej súťaže

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

S8: Aplikovaná informatika

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Matej Kopernický Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

2

Peter Kottáš Extrakcia dobre popísateľných bodov z obrazov a ich porovnávanie

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

3

Michal Ferko Real-time Lighting Effects using Deferred Shading

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

4

Samuel Titka Rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov pre monitoring cestnej premávky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

5

Tomáš Grísa Šifrovací metoda založená na fraktální kompresi

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

S9: Aplikovaná matematika – Numerická analýza

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Filip Klouda

Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice u nespojité Galerkinovy metody

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

2

Andrea Fuksová

Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha

3

Ján Eliaš

Approximate polynomial GCD

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

4

Jan Kuřátko

Analysis of computing the greatest common divisor of polynomials

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

5

Jan Horníček

Optimální korekce nepřesné střelby

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

S10: Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky

Umiestnenie

Súťažiaci

Názov práce

Fakulta

1

Martin Řehoř Behaviour of an incompressible fluid with pressure-dependent viscosity in a squeeze flow geometry

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

2

Ondřej Pártl Matematický model kolonie bacilů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha

3

Filip Pafčo Aplikácia nového spôsobu riešenia topologických zmien pre všeobecný Lagrangeovský model šírenia lesného požiaru

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4

Miroslav Kolář Numerical Simulations in Problems of Combustion

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha

5

Michal Kollár Štúdium globálnej a platňovej tektoniky v prostredí ANSYS

Stavebná fakulta, STU v Bratislave

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz