Jste zde

Organizační a jednací řád ústředních orgánů

Tento řád shrnuje ustanovení Stanov Jednoty českých matematiků a fyziků (dále jen JČMF), schválených Sjezdem JČMF dne 3.7.2002 v Opavě, které se týkají výše uvedených orgánů JČMF. Ustanovení Stanov doplňují a rozvádějí pro usnadnění činnosti těchto orgánů a funkcionářů JČMF.


I. Výbor JČMF

Členy výboru jsou předseda JČMF, předsedové sekcí a poboček a další členové zvolení sjezdem JČMF (St. čl.23 odst.1).

Čl.1. Pravomoci výboru JČMF

  Výbor JČMF:
 1. řídí činnost JČMF v období mezi sjezdy (St. čl. 23 odst.2),
 2. zabezpečuje usnesení sjezdu a koordinuje činnost jednotlivých poboček, sekcí a komisí (St. čl.24),
 3. volí místopředsedy, tajemníka, hospodáře a další členy předsednictva výboru (St. čl. 24 písm.a),
 4. schvaluje zprávu o činnosti JČMF za běžný rok (St. čl. 24 písm.b),
 5. schvaluje plán činnosti JČMF na následující rok (St. čl.24 písm.d),
 6. schvaluje plán ediční činnosti JČMF,
 7. určuje členské časopisy JČMF a způsob jejich odběru a ovlivňuje jejich zaměření,
 8. ustanovuje, resp. uvolňuje z funkce členy redakční rady a výkonného redaktora členských časopisů.

Čl.2. Úkoly výboru JČMF v hospodářské oblasti

  Výbor JČMF:
 1. schvaluje zprávu o hospodaření JČMF za běžný rok (St. čl.24 písm.c),
 2. schvaluje rozpočet JČMF na následující rok (St. čl.24 písm.e),
 3. rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem JČMF na základě souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů výboru JČMF (St. čl.24 písm.f),
 4. určuje výši zápisného a členských příspěvků (St. čl.24 písm.g).

Čl.3. Úkoly v oblasti organizační a členské základny

  Výbor JČMF:
 1. pověřuje předsednictvo výboru JČMF plněním konkrétních úkolů (St. čl.24 písm.j),
 2. zabezpečuje přípravu sjezdu a přípravu návrhů kandidátních listin a určuje klíč pro volbu delegátů sjezdu (St. čl.24 písm.k),
 3. svolává řádný sjezd JČMF, který se koná jednou za čtyři roky (St. čl.20 odst.2),
 4. oznámí termín konání řádného sjezdu všem členům JČMF prostřednictvím poboček a sekcí nejméně 40 dnů předem, spolu s programem jednání a klíčem pro volbu delegátů (St. čl.20 odst.3),
 5. musí svolat mimořádný sjezd nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů JČMF. Termín konání mimořádného sjezdu oznámí výbor JČMF nejméně 30 dnů předem členům JČMF prostřednictvím poboček a sekcí s důvodem svolání a klíčem pro volbu delegátů. Výbor JČMF též může svolat mimořádný sjezd z vlastního podnětu (St. čl.20 odst.4),
 6. zřizuje resp. ruší pobočky a sekce (St. čl.24 písm.l),
 7. zřizuje odborné komise a volí jejich předsedy (St. čl.24 písm.m),
 8. rozhoduje o odvolání ve věci členství (St. čl.24 písm.n),
 9. schvaluje a upravuje organizační a jednací řády orgánů a složek JČMF (St. čl.24 písm.o),
 10. rozhoduje o zrušení individuálního členství (St. čl.13 odst.2),
 11. předkládá sjezdu JČMF návrhy na čestné členy JČMF a další vyznamenání JČMF.

Čl.4. Úkoly v oblasti zahraničních styků

  Výbor JČMF:
 1. schvaluje smlouvy o spolupráci s českými, zahraničními a mezinárodními společnostmi a organizacemi (St. čl.24 písm.h),
 2. rozhoduje o koncepci zahraničních styků (St. čl.24 písm.i),
 3. zabezpečuje těsnou spolupráci JČMF a JSMF.

Čl.5. Zasedání výboru JČMF

 1. Zasedání výboru JČMF svolává předseda JČMF nebo v jeho zastoupení některý místopředseda podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předseda svolá mimořádné zasedání výboru JČMF do dvou týdnů, byl-li o to požádán aspoň třetinou členů výboru JČMF. Nesvolá-li ho v takovém případě předseda, musí tak učinit některý místopředseda (St. čl.25 odst.1).
 2. Zasedání výboru JČMF řídí předseda JČMF, popřípadě některý místopředseda nebo člen předsednictva výboru JČMF (St. čl.25 odst.2).
 3. Výbor JČMF je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů (St. čl.25 odst.3).
 4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výboru JČMF, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající (St. čl.25 odst.4).
 5. Každý člen výboru může požádat výbor o posouzení neodkladných záležitostí per rollam písemnou formou. Lhůta pro posouzení se stanoví nejméně na tři dny. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním ve stanovené lhůtě písemně vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru a pokud předseda výboru ani předkladatel návrh nestáhnou. Připouští se vyjádření elektronickou cestou, t.j. e-mailem. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání.
 6. Pozvání na zasedání výboru JČMF zasílá sekretariát JČMF nejméně 14 dní předem.
 7. Na zasedání výboru JČMF jsou zváni i členové kontrolní komise JČMF.
 8. Zasedání výboru JČMF se mohou na pozvání předsednictva výboru JČMF nebo předsedy JČMF zúčastnit i další osoby jako hosté.


II. Předsednictvo výboru JČMF

Předsednictvo výboru JČMF je výkonný orgán JČMF, který tvoří předseda JČMF, místopředsedové JČMF, tajemník JČMF, hospodář JČMF a předsedové sekcí (St. čl.24 odst.1,2). Funkční období předsednictva výboru JČMF je čtyřleté.

Čl.1. Pravomoci předsednictva výboru JČMF

  Předsednictvo výboru JČMF:
 1. zajišťuje běžné úkoly týkající se činnosti JČMF (St. čl.27 písm.a),
 2. zajišťuje úkoly, kterými ho pověřil výbor JČMF (St. čl.27 písm.b),
 3. stanoví pro složky JČMF vzor a text tiskopisů a razítek, jakož i oprávnění je používat (St. čl.38 odst.2),
 4. předkládá návrhy dohod o spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi a institucemi, které uzavírají k tomu oprávněné složky JČMF,
 5. usměrňuje práci redakčních rad členských časopisů, které jsou vydávány za odborné péče JČMF,
 6. projednává návrhy hospodáře JČMF na plán finančního zabezpečení činnosti JČMF na kalendářní rok a předkládá je výboru JČMF ke schválení,
 7. projednává v určených termínech účetní uzávěrky připravené hospodářem JČMF a předkládá je ke schválení výboru JČMF,
 8. přijímá a propouští zaměstnance JČMF a stanoví jejich platové zařazení,
 9. sleduje činnost i hospodaření poboček, sekcí a odborných komisí JČMF,
 10. projednává plány ediční činnosti JČMF,
 11. rozhoduje o použití vlastního jmění JČMF v položkách do výše 200.000,--Kč .

Čl.2. Organizační a členské záležitosti

  Předsednictvo výboru JČMF:
 1. rozhoduje o přijímání členů a zániku členství (St. čl.24 písm.f). Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat předsednictvu výboru JČMF do třiceti dnů. Dalším odvolacím orgánem je výbor JČMF (St. čl.7 odst.3),
 2. rozhoduje o kolektivním členství a též schvaluje podmínky a formy účasti organizace na činnosti JČMF (St. čl.8 odst.3),
 3. vydává pokyny pobočkám, sekcím a odborným komisím,
 4. rozhoduje o spoluúčasti JČMF na akcích jiných institucí nebo organizací, jmenuje své zástupce do jejich organizačních výborů,
 5. připravuje program jednání výboru JČMF a předkládá výboru JČMF zprávu o své činnosti,
 6. navrhuje výboru JČMF složení odborných komisí JČMF.

Čl.3. Schůze předsednictva výboru JČMF

 1. Schůzi předsednictva výboru JČMF svolává předseda JČMF nebo v jeho zastoupení některý místopředseda nejméně šestkrát do roka (St. čl.28 odst.1).
 2. Schůzi předsednictva výboru JČMF řídí předseda JČMF nebo některý z místopředsedů (St. čl.28 odst.2).
 3. Předsednictvo výboru JČMF je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů (St. čl.28 odst.3).
 4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů předsednictva výboru JČMF. Při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro který se vyslovil předsedající (St. čl.28 odst.4).
 5. Pro jednání per rollam v předssednictvu výboru platí obdobná ustanovení jako pro jednání ve výboru.
 6. Na schůze předsednictva výboru JČMF je zván předseda kontrolní komise a podle potřeby další hosté.


III. Ústřední funkcionáři JČMF

Ústředními funkcionáři JČMF jsou předseda, místopředsedové, tajemník a hospodář. Jejich funkční období je čtyřleté. Do stejné ústřední funkce může být zvolen člen JČMF nejvýše po dvě funkční období za sebou. Výjimky schvaluje výbor JČMF.

Čl.1. Předseda JČMF

  Předseda JČMF:
 1. předsedá sjezdu a spolu se zvoleným pracovním předsednictvem řídí jeho jednání (St. čl.22 odst.1),
 2. zastupuje JČMF a jedná jejím jménem, k písemným právním úkonům je však potřebný podpis dalšího člena předsednictva výboru JČMF (St. čl.36 odst.1),
 3. řídí práci výboru JČMF a jeho předsednictva,
 4. je zastupován jedním z místopředsedů pověřených předsednictvem výboru JČMF, pokud nemůže vykonávat svou funkci po delší období,
 5. řeší v naléhavých případech neodkladné záležitosti spadající do kompetence výboru JČMF a jeho předsednictva a podává jim o svých jednáních zprávu.

Čl.2. Místopředsedové JČMF

  Místopředsedové JČMF:
 1. zastupují předsedu JČMF z pověření předsedy JČMF nebo výboru JČMF,
 2. provádějí činnosti, jimiž je pověří předsednictvo výboru JČMF a podávají o nich zprávu předsednictvu výboru JČMF.

Čl.3. Tajemník JČMF

  Tajemník JČMF:
 1. sleduje práci sekretariátu JČMF,
 2. pořizuje zápisy ze schůzí předsednictva výboru JČMF a zasedání výboru JČMF. Ty jsou rozesílány do dvaceti dnů všem přítomným i omluveným účastníkům jednání,
 3. pečuje o databázi členů JČMF a vyřizuje korespondenci s tím související,
 4. předkládá předsednictvu výboru JČMF návrhy na přijetí či zánik členství v JČMF,
 5. připravuje návrh zprávy o činnosti výboru JČMF a jeho předsednictva za uplynulý rok,
 6. zabezpečuje archivaci dokumentů JČMF.

Čl.4. Hospodář JČMF

  Hospodář JČMF:
 1. sleduje práci sekretariátu JČMF v hospodářské oblasti,
 2. připravuje návrh rozpočtu JČMF na kalendářní rok,
 3. sleduje účetní uzávěrky v daných termínech,
 4. sleduje hospodaření JČMF a vedení řádného účetnictví,
 5. připravuje zprávy o hospodaření výboru JČMF a jeho předsednictva,
 6. kontroluje vyúčtování akcí JČMF,
 7. poukazuje zálohy pobočkám, sekcím a odborným komisím v rámci rozpočtů schválených výborem JČMF na základě plánů jejich činnosti,
 8. sleduje mzdy a odměny zaměstnanců sekretariátu JČMF, vyplácení odměn na dohody o vykonané práci a proplácení faktur.


IV. Kontrolní komise


Kontrolní komise:

 1. vykonává dohled na činnost JČMF a jejích orgánů a posuzuje činnost JČMF a jednání jejích orgánů z hlediska dodržování stanov a organizačních řádů (St. čl.29 odst.1),
 2. podává výboru JČMF a sjezdu JČMF zprávu o činnosti a hospodaření JČMF. Bez zvážení jejího návrhu nemůže výbor JČMF schválit účetní uzávěrku, rozhodnout o úhradě ztrát a sjezd JČMF udělit absolutorium odstupujícímu výboru JČMF (St. čl.29 odst.2),
 3. předseda kontrolní komise je zván na schůze předsednictva výboru JČMF. Všichni členové kontrolní komise jsou zváni na zasedání výboru
  JČMF.

V Praze dne 9. prosince 2017

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz