You are here

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2010

V JČMF bylo v r. 2010 sdruženo 2300 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika.

Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 7 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise).

Hlavní vnitřní událostí roku 2010 byl sjezd JČMF, který se uskutečnil v Lázních Bohdaneč ve dnech 28. - 30. června. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v období 2006 - 2010, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2010 - 2014. Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce realizovaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí pro učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2010 celkem 56 konferencí a seminářů, z toho 33 s mezinárodním dosahem.

Většina poboček se rovněž intenzivně věnovala přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalších regionálních akcí pro talentovanou mládež. Na celostátní úrovni se uskutečnily soutěže Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. Z nejlepších řešitelů byla sestavena družstva pro mezinárodní kola. Na Mezinárodní fyzikální olympiádě v chorvatském Záhřebu v červenci 2010 naše družstvo získalo 1 zlatou a 3 bronzové medaile. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu vedená prof. M. Černohorským svolala v roce 2010 osm setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší vlasti.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších 22 publikací.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 1. března 2011

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz