Soutěž o Cenu České matematické společnosti

Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlašuje

Soutěž o Cenu České matematické společnosti.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Cena může být udělena jen za práci nebo soubor prací, u nichž soutěžící uvedl (-a,-i) afiliaci instituce se sídlem v ČR. Žádný z autorů prací přihlášených do soutěže nesmí v roce uzávěrky soutěže přesáhnout věk 35 let.

Pravidla soutěže je možno najít na adrese
https://jcmf.cz/?q=cz/node/606

Přihlášky do soutěže o Cenu ČMS v ročníku 2017/2018

  • Termín přihlášení prací (uzávěrka) do ročníku 2017/2018 soutěže je 15. prosinec 2017.
  • Přihlášky a soutěžní práce se zasílají elektronicky na adresu
    maslow@karlin.mff.cuni.cz
  • V přihlášce je nutno uvést údaje o autorovi/autorech (jméno a příjmení, tituly a vědecké hodnosti, datum narození, adresa do zaměstnání nebo do školy). V případě, že to není zřejmé ze zaslaných prací, je potřeba zaslat další doklady prokazující kdy a kde byla/y práce publikována/y či přijata/y k publikaci.
  • V tomto ročníku soutěže budou výsledky vyhlášeny na připravované XIII. Konferenci českých matematiků pořádané v únoru 2018.
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz