Jste zde

Pardubice patřily učitelům matematiky

Pardubice se na tři zářijové dny staly místem setkání sto padesáti středoškolských učitelů matematiky z celé České republiky. Celostátní akce se uskutečnila již podvacáté sedmé a i tentokrát se v průběhu jednotlivých přednášek, seminářů a dílen hledaly odpovědi na otázku „Jak vyučovat matematice ve středních školách?“. Akci zorganizovala Společnost učitelů matematiky a pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání – zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Přednášejícími byli středoškolští i vysokoškolští učitelé. Vedle významných osobností z Pardubického kraje Josefa Kubáta a Daga Hrubého, emeritních ředitelů pardubického, resp. jevíčského gymnázia, předávali své zkušenosti z pedagogické či výzkumné praxe učitelé z Gymnázia Jarošova Brno, z Gymnázia Lesní čtvrť Zlín, vysokoškolští pedagogové z Matematicko – fyzikální fakulty Praha, ČVUT Praha, Masarykovy univerzity Brno, Matematického ústavu Akademie věd České republiky, z Národního ústavu pro vzdělávání a společnosti CERMAT.

„Vyučující se měli možnost seznámit s výsledky přijímacích zkoušek a státních maturit z matematiky. Všichni ocenili jednotné přijímací zkoušky z matematiky, neboť zjišťují, že se v prvním ročníku středních škol zlepšila úroveň znalostí žáků,“ říká člen Jednoty českých matematiků a fyziků František Procházka, bývalý předseda odborné skupiny učitelů matematiky na středních odborných školách. Ze závěrů setkání vyplynulo, že střední odborné školy musí upravit obsah matematického vzdělávání tak, aby odpovídal obsahu výuky matematiky na gymnáziích.

Shoda panovala i v názoru, že matematice je třeba vyučovat zábavnou formou. „Již před několika lety jsme se přihlásili do projektu Matematika pro všechny. Na webu Společnosti učitelů matematiky jsme umístili přes 1500 zábavných úloh z matematiky. Jsou zde také úlohy z GeoGebry (matematický software pro geometrii i algebru), aby učitelé mohli do vyučování zavádět výpočetní techniku. Také přednášky na celostátním setkání směřují k tomu, aby matematika byla pro žáky na školách zábavnější,“ říká František Procházka. K tomu, aby se na pedagogické fakulty hlásili skutečně ti nejlepší studenti, by podle něho mělo přispět také avizované zvýšení platů učitelů. „Je potřeba, aby na školách učili matematiku opravdu kvalifikovaní pedagogové,“ zdůrazňuje František Procházka.

Závěry Celostátního setkání učitelů matematiky SŠ v Pardubicích 20. - 22. 9. 2017.

Učitelé matematiky na středních školách vítají povinné přijímací zkoušky z matematiky a většina z nich podporuje povinný didaktický test z matematiky u společné části maturitní zkoušky.

Dále považují za prospěšnou iniciativu revidovat a aktualizovat učební dokumenty a ochotu NÚV i zástupců MŠMT komunikovat s nimi při revizích a úpravách RVP. Uvítali by, kdyby byl vytvořen vzorový školní vzdělávací program, který by si školy mohly upravovat podle svých potřeb a svého zaměření.

Učitelé odborných škol vyjadřují obavu nad kvalitou matematické přípravy ke vztahu k odborným předmětům. Při současné úrovni kompetencí u žáků přicházejících ze základních škol a 10 hodinách matematického vzdělávání u maturitních oborů, lze žáky připravovat pouze v rozsahu katalogu požadavků společné části maturitní zkoušky.

Protože roste množství nekvalifikovaných učitelů nejen na základních školách, ale i na odborných školách, panuje obava, zda budou schopni učitelé všech škol vytvořit ŠVP v odpovídající kvalitě.

Účastníci konference se shodli, že by bylo vhodné projednat s vysokými školami, které připravují budoucí učitele matematiky, jak by tato příprava měla vypadat a co by si budoucí učitelé měli odnést do praxe.

Vzhledem k tomu, že úroveň připravenosti žáků ze základních škol je nízká, učitelé odborných škol by uvítali, aby od školního roku 2018/19 byla na všech školách povinně zařazena cvičení z matematiky, která by pomohla kompenzovat nedostatky v matematických kompetencích ze ZŠ.

Řada učitelů odborných škol volá po sbírkách úloh jednak pro didaktický test z matematiky ve společné části maturitní zkoušky a také po sbírkách aplikačních úloh pro výuku odborných kompetencí.

Několik fotografií


Z přednášky D. Hrubého

Z přednášky D. Hrubého: Maxima a minima

Z přednášky E. Fuchse a E. Zelendové

Z přednášky E. Fuchse a E. Zelendové: Co si učitelé přejí

Z přednášky M. Bečvářové

Z přednášky M. Bečvářové: Převoznické úlohy aneb od hříčky ke strategii

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz