You are here

Projev předsedy J. Kubáta na oslavách 150. výročí

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

před více než 150 lety ve druhé polovině 19. století docházelo v českých zemích k oddělování české a německé komunity, což se muselo odrazit i na poli školství a vědy. Nejprve byla vědecká komunita dvojjazyčná, ale postupem času česká část sílila, až nakonec získala převahu.

Rozvoj matematiky a fyziky v českých zemích byl výrazně ovlivněn založením Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky. Z počátku se scházeli čeští a němečtí univerzitní studenti matematiky a fyziky, později se k nim připojili i studenti techniky. Spolek založila čtveřice studentů Filozofické fakulty c.k. Karlo-Ferdinandovy univerzity. Ustavující schůze tohoto spolku byla přesně na den před 150 lety, tedy 28. března 1862. Velmi podstatné bylo, že Spolek velmi brzy získal podporu univerzitních profesorů a vyučujících. Spolek se stal centrem pro matematickou a fyzikální práci, zprostředkovával kontakt mezi univerzitními profesory, středoškolskými učiteli a studenty, jakož i učiteli na základních školách, zajišťoval komunikaci lidí se zájmem o matematiku a fyziku. Díky iniciativě a úsilí Spolku 9. května 1869 Spolek dostal nový název Jednota českých mathematiků. I v dalších letech pochopitelně docházelo k novým názvům společnosti. Je symbolické, že 150. výročí založení naší společnosti připadá právě na 28. březen, tedy den, kdy se před 420 lety narodil Jan Amos Komenský, významný učitel, filozof, spisovatel, humanista, bojovník za svobodu, poslední biskup Jednoty bratrské, právem nazývaný Učitel národů. Jeho bohatý odkaz je dosud nevyčerpatelným zdrojem duševního bohatství a inspirací pro náš národ.

V roce 1873 začala Jednota vydávat učebnice matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie. Nejdříve to byla upravená vydání nebo volné variace na starší učebnice, na konci 19. století však české učebnice měly už evropskou úroveň. Jednota byla prakticky jediným uznávaným vydavatelem učebnic pro střední školy a univerzity. Vydávala časopisy v oblasti matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie a příbuzných věd. Jednota založila vlastní nakladatelství, které si získalo velký respekt a uznání. V roce 1933 se nakladatelství sloučilo se společností Prometheus.

V roce 1912 přicházejí nové stanovy a změna názvu Jednota českých matematiků a fyziků. V roce 1913 je zřízen Brněnský odbor JČMF a od roku 1921 společnost nese název Jednota československých matematiků a fyziků. V roce 1938 vznikl Bratislavský odbor JČSMF.

Od samého počátku procházela naše společnost nejen obdobími rozkvětu a úspěchů, ale i složitými obdobími plných nejistot. Právě v těch složitých obdobích prokázala členská základna a zvláště pak řada předních funkcionářů naší společnosti odpovědnost, charakter a ohromné úsilí plnit vytčené cíle. Mezi nejsložitější období Jednoty českých matematiků a fyziků bylo období 2. světové války, období po převratu v roce 1948 a období po Pražském jaru 1968. Všem našim bývalým i současným členům, kteří někdy i za cenu osobních postihů obhajovali svoje morální a politická přesvědčení a zásadově bojovali o existenci JČMF, jakož i o rozvoj české matematiky a fyziky, patří náš upřímný dík a obdiv.

Po 2. světové válce se Jednota a její členové podíleli na obnově českého a slovenského školství a vědeckého výzkumu. Po roce 1948 v důsledku politickým změn a zejména nuceného znárodnění soukromého vlastnictví přišla Jednota o svoji budovu, o vydavatelství, knihovnu, knihkupectví a hospodářskou i politickou nezávislost. Po založení Československé akademie věd v roce 1952 se stala Jednota jednou z mnoha vědeckých společností Československé akademie věd. Štěstím pro Jednotu bylo, že její budova i knihovna připadly Matematickému ústavu Československé akademie věd.

V novém politickém klimatu byla v roce 1968 založena Fyzikální vědecká sekce, která nyní nese název Česká fyzikální společnost a v roce 1972 byla založena Matematická vědecká společnost, nyní pod názvem Česká matematická společnost. Obě tyto společnosti se podílejí na rozvoji české vědy a výzkumu, pořádají odborné semináře a konference, vydávají odborné časopisy a publikace, úzce spolupracují s příslušnými evropskými společnostmi. V následujících letech vznikly Matematická pedagogická sekce, která nese nyní název Společnost učitelů matematiky a Fyzikální pedagogická sekce. Obě tyto společnosti pořádají semináře a konference pro učitele základních a středních škol a snaží se tak zkvalitnit výuku matematiky a fyziky po stránce odborné i metodické. Členové všech sekcí přispívají k tvorbě a vydávání učebnic i článků do členského časopisu Jednoty Pokroky matematiky, fyziky a astronomie a do dalších časopisů Rozhledy matematicko-fyzikální, Matematiky, fyziky, informatiky, Učitel matematiky, Československý časopis pro fyziku, Školská fyzika a Informace české matematické společnosti.

Rozdělením státu v roce 1993 vznikají dvě samostatné společnosti Jednota českých matematiků a fyziků a Jednota slovenských matematiků a fyziků. Obě tyto Jednoty vycházejí z dlouhodobé společné činnosti Jednoty československých matematiků a fyziků, mají úzké pracovní kontakty na seminářích a konferencích, společně pečují o talentované studenty hlavně v souvislosti s koordinovanými programy matematické a fyzikální olympiády a dalšími soutěžemi pro středoškolské i vysokoškolské studenty, spolupracují na vědecké bázi.

Od samého počátku vzniku soutěže matematická olympiáda v roce 1951 a soutěže fyzikální olympiáda v roce 1959 se Jednota českých matematiků a fyziků stala odborným garantem těchto soutěží. Jednota tak přispívá ke zvyšování zájmu žáků a studentů o matematiku, fyziku, přírodovědné a technické obory. Podporuje a vyhledává talenty, budoucí úspěšné vysokoškolské studenty, budoucí učitele, budoucí odborníky na vysokých školách a ve vědeckých ústavech. Tato činnost Jednoty o uvedené a další soutěže oslovuje velké množství žáků základních a středních škol. O soutěžích bude ve svém vystoupení mluvit RNDr. Jan Kříž.

Dnes má Jednota českých matematiků a fyziků něco málo přes dva tisíce členů, její členská základna stárne. Mimo čtyř již zmíněných společností či sekcí jsou těžištěm činnosti členů jednotlivé pobočky Jednoty, které jsou ve všech krajích. Naším velkým úkolem pro další období je zvýšit aktivitu svých členů, nabízet nejen členům, ale i učitelům všech typů škol a stejně tak vědeckým pracovníkům kvalitní přednášky na seminářích a konferencích, podílet se na vydávání učebnic a odborných publikací. Členskou základnu se snažíme rozšířit o kolektivní členy. V posledních třech až čtyřech měsících se více než sto gymnázií stalo kolektivním členem naší společnosti a stejně tak deset vysokých škol či ústavů. Podobně nabídneme kolektivní členství středním odborným školám a následně i školám základním.

Naše společnost od samého vzniku je apolitická. Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Dobrovolnými aktivitami svých členů, zejména popularizací a péčí o talenty, podporuje rozvoj matematiky, fyziky a rozvoj věd příbuzných. Chceme se aktivně podílet na všech změnách ve školství jednotlivých typů škol. Jsme připraveni ovlivňovat všeobecné vzdělávání na všech typech škol, nejen v oblasti matematiky a fyziky, spolupodílet se na zkvalitnění přípravy učitelů všech typů škol. V současnosti považujeme v oblasti vzdělávání i vzdělání za velký úkol správné nastavení nové maturitní zkoušky. Tomuto důležitému tématu budeme věnovat pozornost na dnešním dvouhodinovém odpoledním semináři od 14 hodin v Modré posluchárně Karolina.

Jsme si plně vědomi, že vzdělanost země je znakem jejího zdraví a její prosperity, je ozdobou, ale také ochranou celého národního společenství. Chceme-li se ve společenství vědění tohoto století prosadit, musí se vzdělávání v naší společnosti stát megatématem. Vzdělávání je klíčem k trhu práce a stále tou nejlepší profylaxí proti nezaměstnanosti.

Pro mě osobně je velkou ctí a potěšením, že právě v současném čtyřletém období 2010-2014, ve kterém si připomínáme významné 150. výročí Jednoty českých matematiků a fyziků, jsem dostal důvěru být předsedou naší společnosti. Je mojí milou povinností poděkovat všem členům, kteří po celou dobu její existence se významnou měrou, ale i třeba jen svojí osobní členskou sounáležitostí, přičinili o to, že Jednota českých matematiků a fyziků stále existuje a aktivně žije.

Do dalších a dalších desetiletí přeji naší společnosti zvýšení členské základny, zvýšení aktivity všech členů a mnoho dalších úspěchů v oblasti vědecké a vzdělávací.

Dámy a pánové, děkuji Vám, že jste mě vyslechli.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz