Propozice

Propozice 21. ročníku SVOČ 2021

 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
 2. Závěrečné kolo 21. ročníku soutěže se uskuteční dne 24. května 2021 prostřednictvím elektronické konference. Pořadatelem závěrečného kola je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického prostřednictvím elektronické konference. Termín pro zúčastněné fakulty k přihlášení účastníků do závěrečného kola soutěže je 28. dubna 2021. Termín pro elektronické odevzdání prací studenty je 28. dubna 2021.
 3. Soutěž probíhá v následujících sekcích:
  • (M1) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí,
  • (M2) Matematická analýza - teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
  • (M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
  • (M4) Ekonometrie a finanční matematika,
  • (M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie,
  • (M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika,
  • (M7) Aplikovaná matematika - numerická analýza,
  • (M8) Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky,
  • (I1) Teoretická informatika,
  • (I2) Umělá inteligence,
  • (I3) Počítačová grafika a počítačové vidění,
  • (I4) Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství.
 4. V případě, že v některé sekci bude přihlášeno méně než 6 prací, může řídící výbor SVOČ rozhodnout o sloučení této sekce s příbuznou sekcí, případně přerozdělit sekce jiným způsobem podle počtu a zaměření jednotlivých prací (obvykle v případě menšího počtu prací dochází ke sloučení sekcí s čísly 2n-1 a 2n).
 5. Řídící výbor sestavuje zpravidla tříčlenné poroty jednotlivých sekcí. Člen poroty nesmí být vedoucím žádné práce soutěžící v dané sekci.
 6. Přihlašování účastníků
 7. Do závěrečného kola SVOČ studenty přihlašují fakulty vysokých škol působících v ČR nebo SR. Každá fakulta může do každé sekce přihlásit nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních kol soutěže nebo jiným vhodným způsobem podle vlastního uvážení.
 8. Přihlášení studenti musí být v čase zaslání přihlášky studenty bakalářského, magisterského, inženýrského nebo jiného obdobného studia na dané fakultě. Přihlášení studenti v době zaslání přihlášky nesmí mít už ukončené magisterské, inženýrské nebo obdobné studium v oblastech zaměření soutěže.
 9. Přihlášku obsahující seznam prací fakulta zašle nejpozději do 28. dubna 2021 e-mailem na adresu svoc@jcmf.cz. Pro každou práci musí seznam obsahovat název práce, jména autorů a sekci, do které je práce přihlášena.
 10. Odevzdávání prací
 11. Elektronickou verzi práce každý účastník odevzdá nejpozději do 28. dubna 2021 prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na webové stránce závěrečného kola soutěže. Prostřednictvím elektronického formuláře je třeba odevzdat: abstrakt práce, text práce a naskenovaný posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty.
 12. Abstrakt, text práce a posudek musí být napsán v češtině, slovenštině, nebo angličtině.
 13. Abstrakt délky maximálně jedné strany A5 ve formátu PlainTeX obsahuje jen vlastní text (neobsahuje jména autorů, název práce, nebo školu/fakultu). Je v něm mimo jiné vymezen vlastní přínos autora, případně vztah k diplomové/bakalářské práci nebo k pracím podaným do SVOČ v předchozích letech, nebo jiných soutěží podobného charakteru.
 14. Elektronický text práce se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty. Na titulní straně soutěžní práce musí být uvedeno, že se jedná o práci pro soutěž SVOČ. Elektronická verze posudku se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty nebo ve formátu JPEG. V posudku musí být kromě jiného přesně vymezen přínos autorů.
 15. Další technické pokyny mohou být zveřejněny na webové stránce závěrečného kola soutěže.
 16. Průběh soutěže
 17. V rámci soutěžního dne každý účastník přednese referát o své soutěžní práci. Nejlepší práce budou oceněny diplomy a finančními odměnami. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky a přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 18. Závěrečné kolo soutěže bude uspořádáno za využití Microsoft Teams. Jednotliví soutěžící si zajistí přístup k internetovému připojení a vhodnému technickému, které jim umožní přednést příspěvek, jakož i sledovat příspěvky ostatních.
 19. GDPR
 20. Pro zajištění vysoké odborné úrovně a objektivního hodnocení výsledků soutěže je seznam soutěžních prací závěrečného kola SVOČ zveřejněn v rozsahu jména a příjmení autorů, škola, název a abstrakt soutěžní práce.
 21. Osobní údaje vyplňované v registračním formuláři pořadatelé nutně potřebují k úspěšnému zorganizování soutěže a bez jejich poskytnutí je účast v soutěži vyloučena. Uchovávají se tedy, v souladu s předpisy, po dobu nezbytnou a později mohou být použity pro účely vědecké a archívnické.
 22. Místní pořadatel může v místě soutěže požádat soutěžící o písemný souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a dalších audiovizuálních záznamů, na kterých bude patrná totožnost soutěžících. Souhlas žádaný místními pořadateli na místě soutěže ohledně zveřejňování audiovizuálních záznamů vyžadujících souhlas není nutnou podmínkou účasti a případný nesouhlas nemá vliv na případné umístění a ocenění soutěžní práce.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz