Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2006

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) bylo v r. 2006 sdruženo 2250 vědeckých a pedagogických pracovníků v oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve čtyřech odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. Ve dnech 26. -27. června 2006 byl uspořádán Sjezd JČMF, na kterém byl zvolen nový Výbor JČMF, který koordinuje celou činnost JČMF. Jeho předsednictvo pracovalo ve složení: předseda - doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., místopředsedkyně - doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc., tajemník - doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., hospodář - RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., předseda České matematické společnosti - prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., předsedkyně České fyzikální společnosti - RNDr. Alice Valkárová, DrSc., předseda Společnosti učitelů matematiky - RNDr. Václav Sýkora, CSc., předseda Fyzikální pedagogické společnosti - prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Předsedkyní kontrolní komise byla RNDr. Ludmila Nezhybová. Předsednictvo Výboru JČMF se scházelo pravidelně jednou měsíčně a Výbor JČMF se sešel na třech plenárních zasedáních.

1. Činnost společností - odborných sekcí JČMF

a) Česká matematická společnost JČMF (ČMS)

ČMS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících odborných akcí:
 • 34. zimní škola abstraktní analýzy
 • Konference ROBUST 2006
 • Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice SVOČ 2006, Bratislava 23. - 25.5.2006 (společně se Slovenskou matematickou společností JSMF).
 • X. konference českých matematiků, Jevíčko 7. - 9.6.2006
 • 2. česko - katalánská konference v matematice, Barcelona 21. - 23.9.2006 (společně s Katalánskou matematickou společností)
ČMS se nadále účastnila činnosti v rámci Evropské matematické společnosti. Česká redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. ČMS tak získává větší množství odborných knih, které jsou předávány knihovně MFF UK v Praze a jsou tak k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt für Mathematik. ČMS se dále zapojila do projektu Evropské digitální matematické knihovny. ČMS vydala 62. a 63. číslo členského bulletinu Informace ČMS.

Jako odborná skupina ČMS působila Společnost pro geometrii a počítačovou grafiku. Pořádala semináře pro učitele vysokých a středních škol zabývající se geometrií a počítačovou grafikou. Činnost vykonávala v mezinárodní spolupráci s International Society for Geometry and Graphics (ISGG), jejíž je členem.

Na základě návrhu ČMS a schválení sjezdem JČMF byl AV ČR jmenován Český národní komitét pro matematiku na období 2006 - 2010.

b) Česká fyzikální společnost JČMF (ČFS)

ČFS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:
 • 22th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 26. - 29.6.2006
 • Sixth International Workshop and Summer School "Towards Fusion Energy - Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs", Kudowa Zdrój, 18. - 21.9.2006
 • XVII. česko-polský seminář "Structural and ferroelectric transitions", Znojmo, 22. - 26.5.2006
 • Konference "Operator Theory in Quantum Physics", Praha 9. - 14.9.2006
 • Joint Vacuum Konference JVC11, Praha 24. - 28.9.2006
 • Sedmé setkání českých matematických fyziků, Brno 29. - 30.6.2006
Odborné skupiny ČFS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tématikou (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře z biofyziky, fyziky plazmatu, historie fyziky a další).

Zástupci ČFS se zúčastnili jednání Rady Evropské fyzikální společnosti (EPS) a udržovali pravidelné styky se Slovenskou, Polskou, Maďarskou, Rakouskou a Německou fyzikální společnosti, a dále s britským Institute of Physics.

Odborná skupina geofyziky ČFS se účastnila činnosti nově vytvořené geofyzikální společnosti European Geosciences Union (EGU).

Předsedkyně ČFS A.Valkárová zastupovala ČFS na mezinárodní akci "The Graz Forum on Physics and Society" ve dnech 19. - 22.dubna 2006 v Rakousku. ČFS spoluorganizovala ve dnech 13. - 15. října 2006 v Praze schůzi Výkonného výboru Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (IUPAP).

ČFS zorganizovala Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala. Ceny s diplomy byly předány na Sjezdu JČMF v červnu 2006.

ČFS se podílela také na organizaci popularizačních akcí pro studenty a veřejnost, zejména v rámci akce Věda v ulicích.

V minulých letech ČFS vytvořila sérii videokazet se zajímavými fyzikálními jevy. V uplynulém roce z nich byly vytvořeny DVD digitální záznamy, aby se tak rozšířily aktuální možnosti jejich uplatnění.

c) Společnost učitelů matematiky JČMF (SUMA)

Společnost učitelů matematiky JČMF pokračovala ve spolupráci s orgány školské správy a vzdělávacími centry na řešení otázek kurikulární reformy v našem vzdělávacím systému.

SUMA získala dva velké projekty v rámci Evropského sociálního fondu zabývající se přípravou učitelů matematiky 2. stupně základní školy na zpracování Školních vzdělávacích programů. Byl připraven rozsáhlý soubor textů shrnujících nejnovější poznatky z didaktiky matematiky u nás. Byl také vytvořen interaktivní webový portál (http://suma.jcmf.cz), který slouží jako diskusní tribuna pro učitele matematiky. Byl připraven sbor lektorů, který zajišťuje kurzy pro učitele matematiky.

V Praze ve dnech 2. - 3. února 2006 byl uspořádán již 10. ročník semináře pro učitele základních a středních škol Dva dny s didaktikou matematiky. Byl zaměřen na prezentaci výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky.

V Uherském Hradišti ve dnech 23. - 25. srpna 2006 byla uspořádána 3. letní škola didaktiky matematiky. Byla zaměřena na problematiku návaznosti mezi 1. a 2. stupněm základní školy.

V Srní na Šumavě v dubnu 2006 byla uspořádána konference o vyučování matematice v primární škole, a to s účastí didaktiků a učitelů matematiky z řady evropských zemí.

V Ústí nad Labem ve dnech 21. - 25. srpna 2006 se konala Letní škola učitelů matematiky a fyziky.

Ve Velkém Meziříčí ve dnech 21. - 24. srpna 2006 se konal 13. Seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky.

V Pardubicích 20.9.2006 bylo uspořádáno Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích. Hlavními tématy byly Rámcové vzdělávací programy a maturity z matematiky.

V Ústí nad Orlicí v říjnu 2006 byl zorganizován Celostátní seminář učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol.

V Srní na Šumavě ve dnech 2. až 4. listopadu 2006 se konalo 10. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Hlavními tématy byly tvorba Školních vzdělávacích programů, otázky vyučování matematice a jeho evaluace na základních, středních i vysokých školách a využití moderních technologií ve výuce matematiky. Součástí akce byly i prodejní výstavka učebnic a další literatury pro učitele matematiky od několika nakladatelství. Zastoupeny byly i nadace SCIO a firmy prezentující kalkulátory a matematický software.

Byla také uspořádána Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) v didaktice matematiky, a to ve spolupráci s JSMF.

d) Fyzikální pedagogická společnost (FPS)

FPS se významně podílela na tvorbě Školních vzdělávacích programů pro výuku fyziky. Pro nakladatelství Prométheus byla připravena publikace Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu Školních vzdělávacích programů.

FPS uspořádala nebo se spolupodílela na následujících odborných akcích:

 • 10. Veletrh nápadů učitelů fyziky, Olomouc 28. - 30. srpna 2006
 • Seminář Fyzika OnLine
 • Celostátní soutěž o nejlepší diplomovou práci z didaktiky fyziky, Hradec Králové 22.6.2006

Specializovanou činnost vyvíjela sekce ve svých odborných skupinách - pro výuku fyziky na ZŠ, pro výuku fyziky na gymnáziích, pro výuku fyziky na odborných školách a pro využití počítačů ve výuce fyziky. FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky. Spolupracovala s AV ČR při zajišťování fyzikálních demonstrací na popularizačních akcích.

2) Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Všechny pobočky se rovněž intenzivně věnovaly přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalším akcím pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení pokračoval 15. ročník semináře z historie matematiky, v němž se uskutečnilo 11 přednášek. Pokračovaly práce na dokumentaci náhrobků významných českých matematiků a fyziků na Olšanském hřbitově v Praze. Členové oddělení se účastnili odhalení pamětní desky Christianu Dopplerovi v ul. U Obecního dvora v Praze 1. Pro účastníky XXVI. Valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v srpnu 2006 v Praze připravili materiály o matematických a astronomických pamětihodnostech Prahy a pro zájemce procházky po těchto pamětihodnostech. Podrobný článek ve dvou částech o této tématice vychází v časopise Pokroky matematiky, fyzika a astronomie. Byla také vytvořena odborná skupina pro interaktivní metody ve vzdělávání matematice a fyzice.

Fyzikální oddělení pokračovalo v pořádání seminářů z aktuálních problémů fyziky koncipovaných jako mezigenerační setkávání členů oddělení. Pravidelně byly pořádány semináře "Fyzikální čtvrtky" na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

Oddělení se věnovalo také aktuálním otázkám výuky fyziky na různých typech škol.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2. stupně ZŠ. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na konferencích organizovaných společnostmi SUMA a FPS JČMF. Oddělení také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách. Podílelo se na pořádání Didakticko-matematického semináře na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Významná byla účast všech oddělení pobočky při pořádání korespondenčních seminářů z fyziky, matematiky a programování ve spolupráci s MFF UK v Praze.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pořádala pobočka přednášky pro studenty středních škol. Pro zájemce bylo uspořádáno zimní a letní soustředění. Pro učitele základních a středních škol organizovala pobočka odborná setkání s přednáškami z matematiky a fyziky.

Pobočka Pardubice

Většina akcí pobočky se soustřeďovala na žáky základních a středních škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a korespondenční seminář Mates. Uspořádala 24. ročník regionální matematické soutěže pro žáky SOŠ, SOU a ISŠ v Ústí nad Orlicí dne 21.3.2006. Podílela se na organizaci Celostátní konference učitelů matematiky na gymnáziích v Pardubicích ve dnech 20. - 22.9.2006 a Celostátního semináře pro učitele matematiky SOŠ v Ústí nad Orlicí ve dnech 11. - 13.10.2006. Pořádala semináře pro nadané žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií a dále pro zájemce o matematiku na Univerzitě Pardubice. Vedla astronomický kroužek spojený s pozorováním oblohy pro veřejnost na SPŠS v Chrudimi.

Pobočka Hradec Králové

Činnost pobočky byla zajišťována především pracovníky katedry matematiky a katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost, jejichž náplní byly současné otázky ve vyučování matematice a fyzice a příprava Školních vzdělávacích programů z matematiky a fyziky.

K hlavním akcím patřilo zajištění celostátního soustředění pro účastníky Fyzikální olympiády, uspořádání celostátního kola Turnaje mladých fyziků a uspořádání celostátní soutěže diplomových prací z didaktiky fyziky, fyziky a informatiky.

V práci s mládeží pokračovala tradiční organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. Byly uspořádány i nové soutěže s cílem získávat zájemce o další práci ve fyzice na středních školách. Pobočka se podílela na organizaci slavnosti udílení cen Premium Bohemiae 2006 pro úspěšné řešitele mezinárodních přírodovědných olympiád.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele. Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky a s katedrou fyziky TU Liberec pořádala odborné přednášky.

Pobočka Ústí nad Labem

Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu. Ve spolupráci s katedrami matematiky a fyziky Pedagogické fakulty a nově zřízené Přírodovědecké fakulty UJEP pořádala odborné semináře. Uspořádala Letní školu učitelů matematiky a fyziky. Zvláštní pozornost věnovala propagaci významu fyziky pro společnost popularizačními přednáškami pro studenty středních škol, UJEP i pro širší veřejnost. Velmi efektivně zajistila lokální organizaci Sjezdu JČMF na UJEP ve dnech 26. - 27. června 2006.

Pobočka České Budějovice

Pobočka vyvíjela bohatou činnost při pořádání matematické a fyzikální olympiády. Dále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU organizovala přednášky domácích i zahraničních odborníků pro veřejnost.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele a soustředění pro úspěšné řešitele. Podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci projektu Mladý Sisyfos. Pravidelně pořádala Interdisciplinární seminář, a v jeho rámci tradiční - již sedmý výjezdní seminář ve učebním středisku ZČU v Nečtinách ve dnech 16. - 19. ledna 2006. Ve spolupráci se ZČU pořádala pravidelné semináře z matematiky a z dějin matematiky.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka organizačně zabezpečila celostátní kolo FO v Plzni ve dnech 21. - 24.2.2006, a Letní soustředění mladých talentů ve dnech 28.5. - 2.6.2006 v Trhanově. Organizačně zajistila 10. celostátní setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol ve dnech 2. - 4.11.2006 v Srní na Šumavě. Organizovala také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky. Pobočka se podílela i na zajištění programu akce Věda v ulicích v Plzni ve dnech 22. - 23. září 2006.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala tradičně matematickou a fyzikální olympiádu, soutěže Klokan, Pytagoriáda, Archimediáda a semináře z matematiky a fyziky pro talentovanou mládež. Pořádala také odborné přednášky pro své členy. V březnu uspořádala setkání učitelů matematiky základních a středních škol jihlavského okresu. Řešila se na něm především otázka návaznosti učiva ze základních škol na střední školu a efektivnost odpovídajících přijímacích zkoušek.

Pobočka Brno

Pobočka pořádala matematické a fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla bohatá přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice, a to zejména ve formě cyklů s fyzikální a matematickou tématikou i s tématikou souvislostí přírodních věd a filozofie, a to na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě MU a na fakultách VUT.

Pobočka věnovala velkou pozornost 100. výročí narození světoznámé osobnosti Kurta Gödela. Ve dnech 25. - 28. dubna 2006 proběhlo v rektorátním paláci VUT mezinárodní sympozium za účastí předních světových odborníků. Po něm se uskutečnilo setkání s účastníky vídeňské konference Horizons of Truth, která byla rovněž věnována Gödelovu výročí. Pak následovalo česko-slovenské sympozium o analytické filozofii. Dále v Technickém muzeu v Brně byla uspořádána výstava Život a dílo Kurta Gödela a proběhly tam speciální přednášky.

Pobočka organizovala veřejné přednášky z fyziky. Pořádala dále dva semináře, a to z matematiky, její historie a didaktiky na Přírodovědecké fakultě MU a z matematiky na Pedagogické fakultě MU. Tradičně se také konal Gravitační seminář na Přírodovědecké fakultě MU.

Součástí činnosti brněnské pobočky JČMF byly i přednášky a další akce pořádané na hvězdárně M. Koperníka v Brně.

Pobočka se podílela na organizaci 13. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky ve dnech 21. - 24. srpna 2006 ve Velkém Meziříčí.

Z iniciativy pobočky byl 13. ledna 2006 uspořádán seminář, věnovaný 70. výročí narození významného brněnského matematika, prof. A. Ženíška. Jeho součástí bylo i uvedení knihy A. Ženíška "Sobolev Spaces and Their Applications in the Finite Element Method", kterou vydalo brněnské nakladatelství VUTIUM.

Pobočka Olomouc

Pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží, a to především organizaci matematické a fyzikální olympiády i dalších soutěží. Pobočka je také koordinátorem celostátní soutěže Matematický klokan. Pobočka dále pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO. Pořádala také řadu odborných seminářů ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, pro učitele uspořádala semináře.

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele. Ve spolupráci s učiteli SŠ realizovala kurzy zaměřené k problematice přijímacích pohovorů z matematiky na vysoké školy.Pro učitele středních škol pobočka zajistila přednášky k problematice používání moderních technických prostředků v didaktice matematiky a k problematice probíhajících změn v obsahu výuky matematiky Spolupracovala i s průmyslem, zejména v oblasti informatiky a počítačové grafiky. Pobočka byla dále spolupořadatelem 29. konference o matematice na VŠTEZ ve dnech 4. - 8. září 2006 v Mutěnicích.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu a zabývala se soustavně odbornou přípravou řešitelů MO a FO i učitelů na ZŠ a SŠ. Pro úspěšné řešitele MO a FO pořádala počátkem července tradiční týdenní soustředění v Dolní Lomné. Kromě toho organizovala další soutěže, a to Mezinárodní matematický trojboj gymnázií, Kokos - matematickou soutěž žáků ZŠ, Pythagoriádu, Matematického klokana, Moravskoslezský matematický víceboj a 16. ročník mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o Cenu V. Jarníka.

Dále organizovala 15. ročník konference "Moderní matematické metody v inženýrství", fyzikální semináře pro fyziky ostravských vysokých škol a metodické semináře pro učitele matematiky a studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Pořádala i jednotlivé přednášky s aktuální tématikou.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěže Matematický klokan, Pythagoriáda pro žáky ZŠ a Turnaj mladých fyziků. Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře. Dále organizovala Matematický korespondenční seminář.

Členka pobočky L. Hozová připravila knihu "111 matematických pohádek" určenou pro zájemce o studium matematiky.

Pro členy JČMF i širší veřejnost pobočka pořádala cyklus přednášek o moderní fyzice, na kterých přednášeli zvaní domácí i zahraniční hosté.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Uspořádala 14. konferenci studentů v matematice škol VŠTEZ ve dnech 5. - 7. června 2006 v Lázních Bohdaneč.

Dále uspořádala 29. konferenci o matematice na VŠTEZ ve dnech 4. - 8. září 2006 v Mutěnicích, a to ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Fakultou aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Obsahově byla zaměřena na výběr látky a didaktiku matematiky v inženýrském vzdělávání. Z přednášek byl vydán sborník v knižní i digitální formě. Komise průběžně udržovala kontakty s katedrami matematiky na VŠTEZ. Komise se také angažovala ve vyhledávání nadaných středoškolských studentů.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách

Organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky.

Terminologická komise pro fyziku

Sledovala pronikání evropských a světových norem do naší fyzikální terminologie a vyjadřovala stanoviska k normám přebíraným z Evropské unie a k jejím překladům. Zabývala se aktualizací Hesláře Terminologického slovníku fyziky z hlediska nových norem.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky

Ve dnech 21. - 24. srpna 2006 uspořádala 13. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky ve Velkém Meziříčí, který je tradičně určen zejména středoškolským učitelům matematiky a fyziky.

Komise pro práci s talentovanými žáky

Dne 16.11.2006 uspořádala 8. republikovou konferenci vítězů matematických, fyzikálních, programátorských, chemických a biologických soutěží ve šk. r. 2005 - 2006 v Kladně, a to ve spolupráci s nově založenou Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Komise spolupracovala s Asociací pro mládež, vědu a techniku (AVAMET) a s Institutem dětí a mládeže MŠMT. Organizovala semináře pro talentované středoškolské studenty a zajišťovala jejich zapojení do domácích i mezinárodních soutěží, zejména Turnaje mladých fyziků a First Step to Nobel Prize in Physics.

Komise pro historii matematiky

Tato komise pracovala jako společná pracovní skupina při JČMF a SDVT. Zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a spolupořádala semináře pro vyučující dějin věd a techniky na středních a vysokých školách.

Propagační komise

Komise zajišťovala popularizační a propagační činnost v rozhlase, v televizi i v novinách a časopisech. Podporovala pořádání přednášek i přednáškových cyklů na různých školách a ústavech. Podílela se na zajištění programu akce "Věda v ulicích".

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží:

 • Na 47. mezinárodní matematické olympiádě ve dnech 6. - 18.7. 2006 v Lublani ve Slovinsku naše družstvo získalo tři bronzové medaile.
 • Na 37. mezinárodní fyzikální olympiádě ve dnech 7. - 18.7.2006 v Singapuru naše družstvo získalo jednu stříbrnou medaili, tři bronzové medaile a jedno čestné uznání.
 • Na 19. mezinárodním turnaji mladých fyziků ve dnech 5. - 12. 7. 2006 v Bratislavě na Slovensku se naše družstvo umístilo na 23. místě.

JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 18.3.2006. V České republice se této soutěže zúčastnilo téměř 300 000 žáků a studentů ze základních a středních škol ze všech krajů republiky.

Byl uspořádán 14. ročník celostátní matematické soutěže SOŠ, a to 31. března 2006 ve Valašském Meziříčí, které se zúčastnilo 1640 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

5. Ediční činnost

JČMF v roce 2006 vydala:
 • 51. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1500 ks s finanční podporou RVS,
 • 81. ročník časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 550 ks s finanční podporou MFF UK a FJFI ČVUT,
 • 14. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 800 ks s finanční podporou RVS.

JČMF se také koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika, při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prométheus a při vydávání časopisu Školská fyzika Západočeskou univerzitou v Plzni.


Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz