Jste zde

Zpráva o činnosti za rok 2007

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) bylo v r. 2007 sdruženo 2350 vědeckých a pedagogických pracovníků v oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve čtyřech odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 7 komisích. Celou činnost koordinoval Výbor JČMF. Předsednictvo Výboru JČMF se scházelo pravidelně jednou měsíčně a Výbor JČMF se sešel na dvou plenárních zasedáních.

1. Činnost společností - odborných sekcí JČMF

a) Česká matematická společnost JČMF (ČMS)

ČMS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících odborných akcí:

35. zimní škola abstraktní analýzy, Lhota nad Rohanovem, 13. - 20. ledna 2007

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice SVOČ 2007, (společně se Slovenskou matematickou společností JSMF), Olomouc, 16. - 18. května 2007.

ČMS se nadále účastnila činnosti v rámci Evropské matematické společnosti. Česká redakční skupina se podílela na přípravě EMS Newsletteru, zejména organizováním recenzní činnosti. ČMS tak získává větší množství odborných knih, které jsou k dispozici veřejnosti. V rámci projektu Evropské matematické společnosti pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt für Mathematik. ČMS se dále zapojila do projektu Česká digitální matematická knihovna. ČMS vydala 64. číslo členského bulletinu Informace ČMS.

Jako odborná skupina ČMS působila Společnost pro geometrii a počítačovou grafiku. Pořádala semináře pro učitele vysokých a středních škol zabývající se geometrií a počítačovou grafikou. Činnost vykonávala v mezinárodní spolupráci s International Society for Geometry and Graphics (ISGG), jejíž je členem.

b) Česká fyzikální společnost JČMF (ČFS)

ČFS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:

28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Praha, 15. - 20. 7. 2007

Mezinárodní československá konference o magnetismu, Košice, 9. - 12. 7. 2007

Odborné skupiny ČFS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tématikou (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře z biofyziky, fyziky plazmatu, historie fyziky a další). ČFS uspořádala také několik přednášek významných zahraničních odborníků.

Zástupci ČFS se zúčastnili jednání Rady Evropské fyzikální společnosti (EPS) a udržovali pravidelné styky se Slovenskou, Polskou, Maďarskou, Rakouskou a Německou fyzikální společnosti, a dále s britským Institute of Physics. Předsedkyně ČFS A. Valkárová se zúčastnila mezinárodního fóra Physics and Society v Zakopaném v Polsku, na kterém byla formulována výzva EPS k intenzivnějšímu a kritickému dialogu mezi fyziky, politiky a ekonomy.

Odborná skupina geofyziky ČFS se účastnila činnosti nově vytvořené geofyzikální společnosti European Geosciences Union (EGU).

ČFS se podílela také na organizaci popularizačních akcí pro studenty a veřejnost, zejména v rámci akce Věda v ulicích. Dne 4. 12. 2007 uspořádala seminář Přehlídka popularizačních činů, kde byly prezentovány popularizační akce v oblasti fyziky představující aktivity vyučujících na středních školách, vzdělávací aktivity na vysokých školách, vydávání publikací a učebnic, pořádání přednáškových cyklů a pořadů v rozhlase a v televizi. Nejúspěšnější účastníci přehlídky byli oceněni.

c) Společnost učitelů matematiky JČMF (SUMA)

Společnost učitelů matematiky JČMF pokračovala ve spolupráci s orgány školské správy a vzdělávacími centry na řešení otázek kurikulární reformy v našem vzdělávacím systému.

SUMA zajišťovala dva velké projekty v rámci Evropského sociálního fondu zabývající se přípravou učitelů matematiky 2. stupně základní školy na zpracování Školních vzdělávacích programů. Byl připraven rozsáhlý soubor textů shrnujících nejnovější poznatky z didaktiky matematiky u nás. Byl také vytvořen interaktivní webový portál (http://suma.jcmf.cz), který slouží jako diskusní tribuna pro učitele matematiky. Sbor lektorů zajišťoval kurzy pro učitele matematiky k zpracování a realizaci Školních vzdělávacích programů.

SUMA uspořádala nebo spoluorganizovala následující akce:

 • V Praze ve dnech 15. - 16. února 2007 konference Dva dny s didaktikou matematiky.
 • V Hradci Králové ve dnech 3. - 5. května 2007 konference Ani jeden matematický talent nazmar.
 • Ve Varnsdorfu ve dnech 20. - 27. srpna 2007 Letní škola učitelů matematiky a fyziky.
 • V Uherském Hradišti ve dnech 22. - 24. srpna 2007 Letní škola s didaktikou matematiky.
 • V Pardubicích ve dnech 19. - 21. září 2007 Celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol.
 • V Hradci Králové ve dnech 20. - 21. září 2007 konference Matematika - základ evropské vzdělanosti. Konferenci doprovázela širší mediální diskuse k současným problémům vzdělávání na našich školách.
 • V Litomyšli ve dnech 22. - 24. srpna 2007 konference Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let.
SUMA také uspořádala Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) v didaktice matematiky, a to ve spolupráci s JSMF.

d) Fyzikální pedagogická společnost (FPS)

FPS uspořádala nebo se spolupodílela na následujících odborných akcích:
 • Celostátní soutěž o nejlepší diplomovou práci z didaktiky fyziky, Hradec Králové, 22. 6. 2007
 • 12. Veletrh nápadů učitelů fyziky, Praha 27. - 29. srpna 2007
 • Konference 50 let didaktiky fyziky v ČR, Brno, 13. - 14. 9. 2007.
 • Seminář pro učitele fyziky na ZŠ, Vlachovice, 17. - 20. 10. 2007. Ze semináře byl vydán sborník v elektronické podobě "Projektová výuka fyziky ve ŠVP".
Specializovanou činnost vyvíjela sekce ve svých odborných skupinách - pro výuku fyziky na ZŠ, pro výuku fyziky na gymnáziích, pro výuku fyziky na odborných školách a pro využití počítačů ve výuce fyziky. FPS také průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky. Spolupracovala s AV ČR při zajišťování fyzikálních demonstrací na popularizačních akcích. FPS spolupracovala s CERMATem při posuzování úloh pro písemnou část maturitních zkoušek z fyziky. V nakladatelství Prometheus vyšla publikace "Příručka pro učitele fyziky na střední škole" s konkrétními náměty pro tvorbu ŠVP a s metodickými poznámkami ke středoškolskému učivu fyziky.

2) Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Všechny pobočky se rovněž intenzivně věnovaly přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalším akcím pro talentovanou mládež.

Pražská pobočka

V matematickém oddělení pokračoval 16. ročník semináře z historie matematiky, v němž se uskutečnilo 10 přednášek. Pokračovaly práce na dokumentaci náhrobků významných českých matematiků a fyziků na Olšanském hřbitově v Praze. Členové oddělení pracují na digitalizaci spisů Bernarda Bolzana. Velký zájem vzbuzují přednášky o matematice ukryté v pražském orloji. Hlavní akcí byl 7. ročník semináře Matematika na vysokých školách konaný 3. - 5. září 2007 v Herbertově u Vyššího Brodu.

Fyzikální oddělení pokračovalo v pořádání seminářů z aktuálních problémů fyziky koncipovaných jako mezigenerační setkávání členů oddělení. Pravidelně byly pořádány semináře "Fyzikální čtvrtky" na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Oddělení se věnovalo také aktuálním otázkám výuky fyziky na různých typech škol.

V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2. stupně ZŠ. Dále byla organizována účast učitelů matematiky a fyziky na konferencích organizovaných společnostmi SUMA a FPS JČMF. Oddělení také zajišťovalo průběh soutěží MO a FO na pražských školách. Podílelo se na pořádání Didakticko-matematického semináře na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Významná byla účast všech oddělení pobočky při pořádání korespondenčních seminářů z fyziky, matematiky a programování ve spolupráci s MFF UK v Praze. Členové pobočky se účastnili i na programu oslavy 90. výročí založení České astronomické společnosti.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pořádala pobočka přednášky pro studenty středních škol. Ve dnech 29. 10., 12. 11. a 26. 11. pobočka uspořádala cyklus seminářů pro studenty středních škol a jejich pedagogy. Pobočka také uspořádala dvě setkání členů pobočky, na kterých odzněly čtyři odborné přednášky.

Pobočka Pardubice

Většina akcí pobočky se soustřeďovala na žáky základních a středních škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO a korespondenční semináře Mates a Pikomat. Uspořádala 25. ročník regionální matematické soutěže pro žáky SOŠ, SOU a ISŠ v Ústí nad Orlicí dne 2. 3. 2007. Podílela se na organizaci Celostátní konference učitelů matematiky na SOŠ v Pardubicích ve dnech 19. - 21.9.2007 a konference Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let v Litomyšli ve dnech 18. - 20. 10. 2007. Pořádala semináře pro nadané žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií a dále pro zájemce o matematiku na Univerzitě Pardubice. Podílela se na průběhu kurzů pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ k tvorbě školních vzdělávacích programů, a to zajištěním lektorů i publikovanými články v odborném tisku.

Pobočka Hradec Králové

Činnost pobočky byla zajišťována především pracovníky katedry matematiky a katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Tam probíhaly pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost, jejichž náplní byly současné otázky ve vyučování matematice a fyzice a příprava Školních vzdělávacích programů z matematiky a fyziky.

K hlavním akcím patřilo zajištění mezinárodní konference Dvacet let Turnaje mladých fyziků a spoluúčast na několika konferencích organizovaných SUMA a FPS.

V práci s mládeží pokračovala tradiční organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě. V pobočce probíhá i příprava úloh , studijních textů a tvorba webové stránky Fyzikální olympiády. Pobočka se podílela na organizaci slavnosti udílení cen Premium Bohemiae 2007 pro úspěšné řešitele mezinárodních přírodovědných olympiád.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele. Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky a s katedrou fyziky TU Liberec pořádala odborné přednášky.

Pobočka Ústí nad Labem

Pořádala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky. Organizovala semináře pro řešitele MO a FO a pořádala tyto soutěže v regionu. Ve spolupráci s katedrami matematiky a fyziky Pedagogické fakulty a Přírodovědecké fakulty UJEP pořádala odborné semináře. Uspořádala Letní školu učitelů matematiky a fyziky ve dnech 20. - 27. 8. 2008. Zvláštní pozornost věnovala propagaci významu fyziky pro společnost popularizačními přednáškami pro studenty středních škol, UJEP i pro širší veřejnost.

Pobočka České Budějovice

Pobočka vyvíjela bohatou činnost při pořádání matematické a fyzikální olympiády. Dále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JČU organizovala přednášky domácích i zahraničních odborníků pro veřejnost. Ve dnech 8. - 10. 11. 2007 uspořádala konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky.

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele a soustředění pro úspěšné řešitele. Podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež. Pravidelně pořádala Interdisciplinární seminář, a v jeho rámci tradiční, již osmý výjezdní seminář v učebním středisku ZČU v Nečtinách ve dnech 15. - 18. ledna 2007 pod názvem "Příroda a kultura na křižovatkách nového". Ve spolupráci se ZČU pořádala pravidelné semináře z matematiky.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU byl vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka organizačně zabezpečila soustředění pro talentované středoškolské studenty ve dnech 26. - 31. 5. 2007 a 10. - 14. 9. 2007. Organizačně zajistila konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky ve dnech 26. - 28. 4. 2007 v Srní na Šumavě. Organizovala také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky. Pobočka se podílela na zajištění programu akce Dny vědy a techniky v Plzni ve dnech 14. - 20. září 2007.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala především matematickou a fyzikální olympiádu, soutěže Klokan, Pytagoriáda, Archimediáda a semináře z matematiky a fyziky pro talentovanou mládež. Pořádala také odborné přednášky pro své členy. V březnu uspořádala již tradiční setkání učitelů matematiky základních a středních škol jihlavského okresu. Diskutovala se na něm otázka návaznosti učiva ze základních škol na střední školu a doporučení pro přijímací zkoušky na střední školy.

Pobočka Brno

Pobočka pořádala matematické a fyzikální olympiády a korespondenční semináře pro středoškoláky.

Podstatnou náplní činnosti pobočky byla bohatá přednášková činnost zvaných domácích i zahraničních odborníků v matematice a fyzice, a to zejména ve formě cyklů s fyzikální a matematickou tématikou i s tématikou souvislostí přírodních věd a filozofie, a to na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě MU a na fakultách VUT.

Pobočka organizovala veřejné přednášky z fyziky. Pořádala dále dva semináře, a to z matematiky, její historie a didaktiky na Přírodovědecké fakultě MU a z matematiky na Pedagogické fakultě MU. Tradičně se také konal Gravitační seminář na Přírodovědecké fakultě MU.

Ve spolupráci s ČFS uspořádala 30. 5. 2007 diskusní seminář Integrál ve fyzikálním vzdělávání.

Součástí činnosti brněnské pobočky JČMF byly i přednášky a další akce pořádané na hvězdárně M. Koperníka v Brně.

Pobočka se podílela na organizaci kolokvia O řízení osvojovacího procesu v květnu 2007 ve Vyškově.

Pobočka Olomouc

Pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží, a to především organizaci matematické a fyzikální olympiády i dalších soutěží. Pobočka je koordinátorem celostátní soutěže Matematický klokan a nově vyhlášené soutěže Přírodovědný klokan. V červnu 2007 uspořádala Jarmark fyziky, chemie a matematiky a v dubnu a v listopadu 2007 mezinárodní matematickou soutěž Turnaj měst. Pobočka dále pořádala pravidelné přednášky, besedy a soustředění pro řešitele MO a FO.

Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách. V rámci dalšího vzdělávání učitelů pořádala semináře a v září 2007 jednodenní workshop.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP pořádala odborné semináře

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Pořádala semináře pro řešitele těchto soutěží a odborné přednášky pro učitele. Ve spolupráci s učiteli SŠ realizovala kurzy zaměřené k problematice přijímacích pohovorů z matematiky na vysoké školy.Pro učitele středních škol pobočka zajistila přednášky k problematice používání moderních technických prostředků v didaktice matematiky a k problematice probíhajících změn v obsahu výuky matematiky Spolupracovala i s průmyslem, zejména v oblasti informatiky a počítačové grafiky.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu a zabývala se soustavně odbornou přípravou řešitelů MO a FO i učitelů na ZŠ a SŠ. Pro úspěšné řešitele MO a FO pořádala v červenci tradiční týdenní soustředění v Dolní Lomné. Kromě toho organizovala další soutěže, a to Koperníkův korespondenční seminář, Pythagoriádu, Matematického klokana, Moravskoslezský matematický šampionát a 17. ročník mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o Cenu V. Jarníka. Dále uspořádala cyklus fyzikálních pokusů pro učitele ZŠ. V únoru 2007 uspořádala 13. konferenci středoškolských profesorů matematiky a informatiky.

Dále organizovala 16. ročník konference "Moderní matematické metody v inženýrství", fyzikální semináře pro fyziky ostravských vysokých škol a metodické semináře pro učitele matematiky a studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Pořádala i jednotlivé přednášky s aktuální tématikou.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou olympiádu, soutěže Matematický klokan, Pythagoriáda pro žáky ZŠ a Turnaj mladých fyziků. Pro řešitele těchto soutěží pořádala semináře. Dále organizovala Matematický korespondenční seminář.

Uspořádala pět odborných přednášek z fyziky a mezinárodní konferenci RAGtime 9 z relativistické fyziky.

Pro členy JČMF i širší veřejnost pobočka uspořádala vzdělávací přednášky.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

Uspořádala 15. studentskou konferenci o matematice na VŠTEZ ve dnech 4. - 6. června 2007 v Lázních Bohdaneč.

Komise průběžně udržovala kontakty s katedrami matematiky na VŠTEZ. Komise se také angažovala ve vyhledávání nadaných středoškolských studentů.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách

Organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky. V září 2007 uspořádala v Brně 5. konferenci o matematice a fyzice na vysokých školách technických.

Terminologická komise pro fyziku

Sledovala pronikání evropských a světových norem do naší fyzikální terminologie a vyjadřovala stanoviska k normám přebíraným z Evropské unie a k jejím překladům. Zabývala se aktualizací Hesláře Terminologického slovníku fyziky z hlediska nových norem.

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky

Ve dnech 20. - 23. srpna 2007 uspořádala v Jevíčku 8. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách.

Komise pro práci s talentovanými žáky

Ve dnech 10. - 13. 9. 2007 uspořádala v Hradci Králové mezinárodní konferenci Dvacet let Turnaje mladých fyziků.

Dne 22. 11. 2007 uspořádala v Kladně 9. republikovou konferenci vítězů matematických, fyzikálních, programátorských, chemických, biologických, zdravotnických a ekologických soutěží ve školním roce 2006/2007, a to ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.

Komise spolupracovala s Asociací pro mládež, vědu a techniku (AVAMET) a s Institutem dětí a mládeže MŠMT. Organizovala semináře pro talentované středoškolské studenty a zajišťovala jejich zapojení do domácích i mezinárodních soutěží, zejména Turnaje mladých fyziků a First Step to Nobel Prize in Physics.

Komise pro historii matematiky a fyziky

Tato komise zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky a fyziky. Spolupořádala semináře z dějin věd a techniky pro učitele na středních a vysokých školách.

Propagační komise

Komise zajišťovala popularizační a propagační činnost v rozhlase, v televizi i v novinách a časopisech. Podporovala pořádání přednášek i přednáškových cyklů na různých školách a ústavech. Podílela se na zajištění programu akce "Věda v ulicích" v červnu 2007 a akce "Den vědy" 30. 11. 2007.

Komise se podílela na vydání pěti populárně vědeckých knih a na jejich prezentaci na veletrhu Svět knihy 2007.

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží:
 • Na 48. mezinárodní matematické olympiádě ve dnech 19. - 31.7. 2007 v Hanoji ve Vietnamu naše družstvo získalo pět bronzových medailí a jedno čestné uznání.
 • Na 38. mezinárodní fyzikální olympiádě ve dnech 12. - 22.7.2007 v Isfahánu v Íránu naše družstvo získalo dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile , což je nejlepší úspěch za dobu existence ČR.
 • Na 20. mezinárodním turnaji mladých fyziků ve dnech 5. - 12. 7. 2007 v Soulu v Koreji se naše družstvo umístilo na 20. místě.
JČMF se podílela na realizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 16. 3. 2007. V České republice se této soutěže zúčastnilo 297 858 žáků a studentů ze základních a středních škol ze všech krajů republiky.

Byl uspořádán 15. ročník celostátní matematické soutěže SOŠ, a to 30. března 2007 ve Valašském Meziříčí, které se zúčastnilo 1685 žáků ze středních odborných škol, integrovaných středních škol a středních odborných učilišť.

JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

5. Ediční činnost

JČMF v roce 2007 vydala:
 • 52. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1500 ks s finanční podporou RVS,
 • 82. ročník časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 550 ks s finanční podporou MFF UK a FJFI ČVUT,
 • 15. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 800 ks s finanční podporou RVS.
JČMF se také koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika, při recenzním řízení učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prométheus a při vydávání časopisu Školská fyzika Západočeskou univerzitou v Plzni.
Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz