Přímluva rektora

Milí mladí přátelé, příznivci a vyznavači matematiky,

      rád jsem převzal záštitu nad závěrečným kolem 5. ročníku česko-slovenské soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru matematika. Musím obdivovat pestrost a šíři zkoumaných a řešených matematických problémů, spadajících do oblasti teoretické i aplikované matematiky. Přihlášené práce svědčí o tom, že se matematika na vysoké úrovni pěstuje na celé řadě českých a slovenských univerzit. A jako profesor mechaniky dokáži dobře ocenit, jakým mocným nástrojem může být matematika při tvorbě výpočetních modelů procesů nejrůznější povahy. Vždyť pokrok v celé řadě vědních disciplín byl umožněn právě využitím matematických přístupů ve vazbě na moderní výpočetní techniku. Z rozsáhlé množiny možných příkladů z historie uvedu alespoň využití metody konečných prvků při řešení variačně formulovaných problémů mechaniky kontinua, elektrotechniky atd.

      Přeji Vám všem zajímavé a užitečné matematické soutěžení, podnětné diskuse a příjemný pobyt na Vysokém učení technickém i v městě Brně. Při této příležitosti chci rovněž poděkovat vašim školitelům, za jejich péči a vedení a v neposlední řadě i pořadatelům, kteří tuto soutěž připravili.

V Brně dne 14. května 2004

Prof. RNDr.Ing. Jan Vrbka, DrSc.
Rektor Vysokého učení technického v Brně