Aktivity a akce Fyzikální pedagogické společnosti JČMF

Plán akcí pro rok 2018:

  1. Seminář věnovaný diskusi o přípravě budoucích úprav Rámcových vzdělávacích programů v předmětu fyzika proběhne v Praze na MFF UK 2.-3. 3. 2018. Garantem za FPS je L. Dvořák. Anketa k dané tematice obsahuje i odkaz na přihlášení.
  2. Konferenci regionálních center projektu Elixír do škol bude pořádat nově vzniklý zapsaný ústav Elixír do škol, hrazena bude z dotace Nadace Depositum Bonum. Uskuteční se 18.-20. května v Hradci Králové. FPS bude spolupořadatelem, garantem za FPS je L. Dvořák.
  3. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky proběhne v červnu 2018 na PřF UHK v Hradci Králové. Garantem za FPS je M. Křížová.
  4. Celostátní konference s mezinárodní účastí Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 se bude konat 31. 8.–2. 9. 2018 na PedF JU v Českých Budějovicích. Garantem za FPS bude J. Tesař.

Oficiální informace o plánovaných akcích lze nalézt přímo na stránkách JČMF v seznamu akcí po nastavení "filtru akcí" na akce Fyzikální Pedagogické společnosti .

Další aktivity

Členové FPS se samozřejmě podílejí na dalších akcích a aktivitách zaměřených na fyzikální vzdělávání, například na soutěžích jako jsou Fyzikální olympiáda , Turnaj mladých fyziků a dalších.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz