Jste zde

Zpráva o činnosti v roce 2000


V JČMF bylo v r. 2000 sdruženo 2500 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika. Její činnost byla organizována ve 4 odborných sekcích, 14 regionálních pobočkách a v 8 komisích. Činnost jednoty řídil ústřední výbor, který se v r. 2000 sešel na dvou plenárních zasedáních. Výkonným orgánem ÚV je předsednictvo, které ve složení prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (předseda), doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., doc. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (místopředsedové), doc. RNDr. Petr Řepa, CSc. (ústřední tajemník), doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. (ústřední hospodář), RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda MVS), RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. (předseda FVS), RNDr. Václav Sýkora, CSc. (předseda MPS), prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (předseda FPS), RNDr. Petr Dolanský (předseda kontrolní a revizní komise) se scházelo pravidelně jednou měsíčně.

1. Činnost odborných sekcí JČMF

a) Matematická vědecká sekce (MVS)

MVS uspořádala řadu akcí u příležitosti Světového roku matematiky vyhlášeného na r. 2000 Mezinárodní matematickou unií s podporou UNESCO. Kromě řady popularizačních akcí (články o matematice v tisku pro širokou veřejnost, emise poštovní známky s motivem Velké Fermatovy věty, další publikace), byla při této příležitosti úspěšně obnovena Soutěž vysokoškoláků ve vědecké a odborné činnosti. Pokračovala činnost v rámci Evropské matematické společnosti, např. spolupráce s berlínskou redakcí referativního časopisu a databáze Zentralblatt für Mathematik. MVS se podílela na přípravě EMS Newsletter, organizovala recensní činnost a získala řadu zahraničních publikací, které dala k disposici pro odbornou veřejnost. Dále se MVS podílela na uspořádání několika větších odborných akcí:
 • 28. zimní škola abstraktní analýzy (Křišťanovice, 23.-29.1.2000),
 • Seminář Vzpomínka na prof. Karla Petra (Praha 14.3.2000),
 • Soutěž vysokoškoláků ve vědecké a odborné činnosti SVOČ 2000 (Ostrava 5.5.2000),
 • Letní škola ROBUST'2000 (Výukové středisko ZČU Nečtiny Hrad, 11.-15.9.2000),
 • Setkání učitelů matematiky všech typů škol (Mariánské lázně, 25.-28.10.2000)

b)Fyzikální vědecká sekce (FVS)

FVS uspořádala nebo se podílela na organizaci následujících mezinárodních odborných akcí:
 • 4th EMAS Regional Workshop on Electron Probe Analysis, (Třešť, 17.-20.5.2000),
 • The Prague Colloquium on f Electron systems, (Praha, 9.-11.3.2000),
 • 19th Symposium on Plasma Physics and Technology (Praha, 6.-9.6.2000),
 • 12th European Summer School on Computing Techniques in Physics: Teaching Computional Physics, (Třešť,28.8.-2.9.2000),
FVS dále uspořádala tyto akce:
 • Seminář o velkých neutronových zařízeních, (Praha, 29.9.2000),
 • Soutěž mladých fyziků o cenu M. Odehnala,
 • Aktivní účast členů na konferenci Česká věda a pražské jaro (22.-23.11.2000),
Odborné skupiny FVS pořádaly pravidelné semináře ze svých oborů i s všeobecně fyzikální tematikou (akustika, biofyzika, geofyzika, lékařská fyzika, magnetismus, fyzika plazmatu). FVS pokračovala v odborné spolupráci s Evropskou fyzikální společností, zástupci FVS JČMF se zúčastnili jednání Rady EPS a konferencí Německé a Rakouské fyzikální společnosti. Velmi úspěšně se rozvíjela spolupráce s anglickým Institute of Physics Spolu s FPS se zúčastnila mezinárodního projektu Physics on stage organisovaného CERN a European Space Agency. Těžiště aktivity bylo v účasti na festivalu v CERN 4.-10.11.2000, řada akcí proběhla i na národní úrovni (např. veletrh nápadů, popularizace fyziky na WWW stránkách, pokračování v natáčení popularizačních videokazet apod.).

c) Matematická pedagogická sekce (MPS)

MPS se ve značné míře věnovala problematice přípravy nových maturit na středních školách, především ve spolupráci s CERMATem na přípravě tzv. katalogů cílových požadavků ke společné časti maturitní zkoušky. Dále se uskutečnily následující akce:
 • Dva dny s didaktikou matematiky (17-18.2.2000 v Praze, katedra didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha),
 • Konference Matematika v přípravě učitelů elementární školy (13.-15.4.2000 v Litoměřicích, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n. L),
 • Konference učitelů matematiky na gymnasiích (21.-23.9.2000 v Pardubicích, Pedagogické centrum Hradec Králové, Gymnázium Pardubice, Univerzita Pardubice),
 • Konference učitelů matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích "Tři dny s matematikou" 11.-13.10.2000 na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti automobilním v Ústí nad Orlicí),
 • Setkání učitelů matematiky všech typů škol (Mariánské Lázně, 25.-28.10.2000),
MPS zajišťovala recenze učebnic matematiky navrhovaných k zařazení do seznamu učebnic schvalovaných MŠMT.

d) Fyzikální pedagogická sekce (FPS)

FPS se významně podílela na práci týmu, který v CERMATu vypracoval Katalog cílových požadavků z fyziky a na recenzním řízení. Rovněž se intensivně zapojila do prací na Rámcovém vzdělávacím programu, který zpracovává VUP v Praze a průběžně zajišťovala recenze nových učebnic z fyziky. FPS uspořádala následující akce:
 • Letní škola učitelů fyziky (1.-3.7.2000, ZŠ JAK Lysá n. L.),
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky (28.-30.8.2000, katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha),
 • Seminář k maturitám z fyziky na odborných školách (12.-14.10.2000, SPŠ Chrudim),
 • Účast na mezinárodní akci Physics on stage (6.-11.11.2000, CERN Ženeva),
 • Účast na mezinárodní konferenci Didfyz 2000 (18.-21.10.2000, Ráčkova dolina, Slovensko),

2. Činnost poboček JČMF

Základem činnosti poboček JČMF bylo pořádání odborných přednášek, seminářů a konferencí. Rovněž se většina poboček intenzivně věnovala přípravě a průběhu matematických a fyzikálních soutěží a dalších akcí pro talentovanou mládež.

Pobočka Brno

Pobočka pořádala různé soutěže pro mládež, v tomto roce především celostátní kolo Fyzikální olympiády. Dalšími významnými akcemi byly 10. seminář o filozofických problémech matematiky a fyziky a Letní škola z historie matematiky. Podstatnou náplní činnosti pobočky byla přednášková činnost. Ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou MU pořádala Didaktický seminář věnovaný problematice přípravy učitelů matematiky a fyziky, ve spolupráci s pedagogickou fakultou seminář Vybrané partie matematiky a jejich didaktika.

Dále uspořádala cca 30 přednášek s fyzikální tématikou a nebo věnovaných filozofickým problémům přírodních věd. Významnou akcí byl seminář "Vědci, kteří uvěřili" věnovaný vztahu vědy a víry. Dále pobočka spolupracovala i s Diskusním klubem PF MU, s Klubem českých skeptiků Sisyfos a s Hvězdárnou Mikuláše Koperníka v Brně.

Pobočka České Budějovice

Pobočka pořádala cyklus seminářů a přednášek "Další vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ z matematiky" věnovaný didaktickým problémům školské matematiky a vybraným partiím z matematiky. V rámci organizace matematické olympiády uspořádala Letní školu matematiky. V rámci organizace fyzikální olympiády zajistila soustředění pro úspěšné řešitele v jednotlivých kategoriích a jednotlivé přednášky pro řešitele a učitele. Organizovala rovněž korespondenční seminář.

Pobočka Jihlava

Pobočka zajišťovala především matematickou a fyzikální olympiádu, uspořádala soustředění žáků přírodních věd na gymnasiu v Telči a tři soustředění řešitelů MO a FO. Organizovala diskuse k novému pojetí maturity, k sondě maturant, k používání nových učebnic a k problematice výchovy nadaných žáků. Uspořádala setkání učitelů ZŠ a SŠ a přednášku o využití počítačů k měření a demonstraci ve fyzice.

Pobočka Hradec Králové

Činnost pobočky se soustřeďovala kolem pracovníků katedry matematiky a fyziky Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Tam probíhají pravidelné semináře určené pro učitelskou veřejnost jejichž náplní byly v r. 2000 současné trendy ve vyučování matematiky, příprava nové maturity, finanční matematika, matematická fyzika, teorie chaosu, informace ze zahraničních konferencí aj.). Rozvíjí se spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové. V práci s mládeží pokračovaly osvědčené formy - organizace matematické a fyzikální olympiády včetně přípravy a účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Leicesteru.

Pobočka Liberec

Organizovala matematickou a fyzikální olympiádu a pořádala semináře a přednášky pro jejich řešitele. Ve spolupráci s katedrou aplikované matematiky TU Liberec uspořádala cyklus přednášek z matematiky a česko-německý seminář u příležitosti udělení doktorátu honoris causa prof. R. Z. Bulirschovi. Ve spolupráci s katedrami fyziky a elektrotechniky TU v Liberci pořádala semináře zaměřené především do oblasti piezoelektrických vlastností materiálů. Tradiční astronomická přednáška byla v r. 2000 na téma "Pohyb pólu před stoletími a dnes".

Pobočka Olomouc

Stálá pozornost pobočky je tradičně věnována práci s talentovanou mládeží. Byla orientována především na organizaci matematické a fyzikální olympiády, ale pobočka se také stala koordinátorem nové velké soutěže Matematický klokan. Pobočka pořádala pravidelné přednášky a besedy pro řešitele MO a FO, organizovala celostátní soustředění pro řešitele olympiád a 8.ročník podzimní školy péče o talenty s mezinárodní účastí MAKOS 2000. Pečovala o zájmové matematické a fyzikální kroužky na školách, významně spolupracovala s Gymnáziem MK v Bílovci.

Pobočka Opava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu, soutěž Matematický klokan i několik dalších soutěží pro žáky ZŠ. Pro řešitele těchto soutěží pořádala přednášky. Pro členy pobočky i širší veřejnost pořádala vzdělávací podvečery, na kterých přednášeli zvaní hosté, dále se konal cyklus seminářů Matematika vesele i vážně a mezinárodní konference o astrofyzice.

Pobočka Ostrava

Pobočka organizovala matematickou a fyzikální olympiádu v regionu, zabývala se soustavnou odbornou přípravou řešitelů i učitelů na ZŠ a SŠ. Významnější akce v rámci této činnosti byly Letní soustředění řešitelů MO a FO, 10. ročník mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu V. Jarníka, 5.ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky, Mezinárodní matematické soustředění a soutěž gymnázií, Soutěž vysokoškoláků ve vědecké a odborné činnosti SVOČ 2000. Pravidelně pořádala odborné přednášky a 30.5.-1.6.2000 uspořádala v Dolní Lomné 9. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství

Pobočka Pardubice

Většina členů pobočky působí na základních a středních školách a proto se většina akcí soustřeďuje na žáky těchto škol. Pobočka organizovala žákovské soutěže - oblastní kola MO, soutěž Pikomat a regionální matematickou soutěž (Ústí n. O., 19.4.2000) a pečuje o činnost astronomického kroužku v Chrudimi. Podílela se na organizaci celostátního kola FO v Chrudimi 25.-28.3.2000 a na organizaci celostátní konference učitelů matematiky na gymnáziích v Pardubicích 11.-13.10.2000.

Pozornost byla rovněž věnována akcím pro učitele, které jsou pořádány samostatně, nejvýznamnější byly 13. setkání učitelů okresu Chrudim, seminář "Jeden den s fyzikou", jednak ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Hradci Králové a ostatními složkami JČMF (celostátní seminář "Tři dny s matematikou, Ústí n. O., 11.-13.10.2000, 26. konference o matematice na školách VŠTEZ, Lázně Bohdaneč, 4.-6.9.2000, a další).

Pobočka Plzeň

Pobočka organizovala matematické a fyzikální olympiády včetně přednášek pro řešitele, týdenního soustředění pro úspěšné řešitele a týdenní letní školy pro řešitele kategorie Z. Uspořádala korespondenční seminář pro žáky 5.tříd a podílela se na pořádání popularizačních přednášek pro středoškolskou mládež v rámci akce Mladý Sisyfos.

Pobočka se podílela na organizaci 7. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol v Mariánských lázních 25.-27.10.2000.

Spolu s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU pobočka uspořádala Letní školu pro učitele a podílela se na přednáškách pořádaných Pedagogickým centrem v Plzni.

Ve spolupráci s katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU je vydáván časopis Školská fyzika určený žákům a učitelům základních a středních škol.

Pobočka pořádala jednou měsíčně Interdisciplinární seminář, ve spolupráci se ZČU seminář z parciálních diferenciálních rovnic a seminář z dějin matematiky.

PobočkaPraha

Pražská pobočka organizovala svoji činnost ve třech odděleních - matematickém, fyzikálním a pedagogickém. V matematickém oddělení pokračoval seminář z historie matematiky doplněný sérií exkursí na téma Praha v historii matematiky, fyziky a astronomie. Řadou přednášek bylo připomenuto výročí příchodu Johanna Keplera do Prahy. JČMF spolu s Magistrátem hlavního.města Prahy instalovala fontánu (dílo Z. Kolářského) v Keplerově domě. Pokračovaly práce na údržbě a opravě náhrobků českých matematiků a fyziků. 24.5.2000 se konal seminář na téma Život a dílo prof. Karla Petra. Fyzikální oddělení se podílelo na akcích usilujících o zvyšování zájmu mládeže o fyziku. V pedagogickém oddělení byl organizován korespondenční seminář z matematiky Pikomat pro žáky 2.stupně ZŠ a Filip pro žáky 5. tříd ZŠ. Dále byla zorganizována jednorázová soutěž z matematiky Dejte hlavy dohromady pro kolektivy žáků ZŠ.

Středočeská pobočka

Činnost pobočky byla zaměřena zejména na práci s talentovanými studenty a organizaci olympiád. Kromě tradičního úspěšného průběhu olympiád a korespondenčního semináře pobočka uspořádala cyklus přednášek pro studenty středních škol. O podchycení zájmu středoškoláků usilují také posluchači MFF UK v Praze v rámci korespondenčního semináře. Pro učitele pobočka organizovala pravidelná setkání učitelů různých typů škol, která kromě přednášek z matematiky a fyziky poskytují i prostor ke vzájemné komunikaci.

Pobočka Ústí nad Labem

Pobočka spolupořádala Letní školu pro učitele matematiky a Letní školu pro učitele fyziky. Konala pravidelné přednášky pro učitele matematiky a fyziky v různých místech kraje. Organizovala přednášky pro řešitele MO a FO, pořádala tyto soutěže a spolupořádala soutěž Klokan 2000.

Pobočka Zlín

Pobočka zajišťovala především organizaci matematické a fyzikální olympiády ve svém regionu. Uspořádala přednášky pro řešitele těchto soutěží,. další odborné přednášky uspořádala pro učitele . Ve spolupráci s KM FT VUT uspořádala kurzy počítačové grafiky a kurz opakování středoškolské matematiky se zaměřením na přijímací zkoušku z matematiky na VŠ.

3. Činnost komisí JČMF

Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských uspořádala 26. konferenci o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských v Lázních Bohdaneč 4.-6.9.2000 a 8. konferenci studentů v matematice na VŠTEZ (Černice, 7.-9.6.2000). S katedrami matematiky VŠTEZ průběžně spolupracovala a vydávala Zpravodaj komise.

Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách organizovala výměnu odborných informací mezi katedrami fyziky uvedených druhů vysokých škol k problematice učebních programů z fyziky.

Terminologická komise pro fyziku soustředila připomínky k připravovanému novému vydání norem ČSN ISO 31-0 až 31-13 a ČSN ISO 1000, které využívala při tvorbě Výkladového slovníku fyziky a Multimediální encyklopedie fyziky

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky organizovala 10.seminář o filozofických otázkách v matematice a fyzice 21.-24.8.2000 ve Velkém Meziříčí.

Komise pro práci s talentovanými žáky organizovala diskusi k pojetí odborných soutěží a k publikační činnosti studentů středních škol. Rozvíjela spolupráci s Talentcentrem při IDM MŠMT. Uspořádala 2. celostátní konferenci vítězů matematických, fyzikálních a programátorských soutěží studentů středních škol. Podílela se na akci ARION ve spolupráci s Evropskou komisí v projektu Socrates k problematice vyučování fyzice.

Propagační komise sledovala průběžně popularizační činnost v matematice a fyzice, zejména v pokračující sérii článků v denním tisku a v některých jednotlivých pořadech v rozhlase a v televizi. K propagaci JČMF přispěly i referáty na konferencích Věda v Československu v letech 1953-1963 a Česká věda a Pražské jaro. Pokračovalo vydávání videokazet z řady cesta k vědění (Komunikace světlem).

Stálá pracovní skupina pro dějiny matematiky při JČMF a SDVT zajišťovala kontakt mezi zájemci o dějiny matematiky ( permanentní internetová konference, pravidelný seminář z dějin matematiky na MFF UK v Praze, na PřF MU v Brně a TU v Liberci, pravidelný seminář z dějin matematiky na Stavební fakultě ČVUT v Praze a řada přednášek na akcích poboček. Uspořádala 21.letní školu z historie matematiky(Velké Meziříčí, 26.8.-1.9.2000), mezinárodní konferenci pro mladé historiky matematiky (Brno, 2.-5.11.2000) a seminář s mezinárodní účastí o dějinách matematiky a techniky (28.4.-1.5.2000).

Samostatná odborná skupina pro geometrii a počítačovou grafiku uspořádala 20. konferenci o geometrii a počítačové grafice (Souš, 11.-15.9. 2000), seminář Užití grafického editoru v geometrii (27.1.2000) a zprostředkovala účast českých geometrů na Symposium Descriptive Geometry v květnu 2000 v Drážďanech.

4. Ostatní činnost JČMF

Práce s talentovanou mládeží

Úspěšní řešitelé z celostátních kol soutěží organizovaných JČMF byli MŠMT vysláni na mezinárodní kola těchto soutěží:
 • Na 41. mezinárodní matematické olympiádě 13.-25.7.2000 v Taejonu v Korejské republice naše družstvo získalo jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.
 • Na 31. mezinárodní fyzikální olympiádě 8.-16.7.2000 v Leicesteru ve Velké Británii naše družstvo získalo jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
 • Na 13. mezinárodním turnaji mladých fyziků 8.-17.7.2000 v Budapešti v Maďarsku se naše družstvo umístilo na třetím místě.
JČMF se podílela na organizaci mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, která proběhla 24.3.2000. Česká republika zaujala v počtu účastníků 295 326 soutěžících třetí místo za Francií a Polskem. Bylo uspořádáno i mezinárodní setkání Kangaroo Meeting 2000 ve dnech 19.-22.10.2000 v Čelákovicích, na kterém byly připraveny soutěžní úlohy pro rok 2001.

5. Ediční činnost JČMF

JČMF v roce 2000 vydala:
 • 45. ročník časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie v nákladu 1700 ks s finanční podporou RVS.
 • 77. ročník časopisu pro studenty středních škol Rozhledy matematicko-fyzikální v nákladu 800 ks s podporou MFF UK a FJFI ČVUT v Praze.
 • 8. ročník časopisu Učitel matematiky v nákladu 600 ks.
JČMF se koncepčně podílela na vydávání časopisu Matematika-Fyzika-Informatika a učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy v nakladatelství Prometheus.
prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., předseda JČMF.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz